Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 17, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀwÛ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C£ÁºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è oÁuɬÄAzÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÁºÉƸÀÆgÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÁ®ÄªÉ §¹ ¤ÃgÀÄ EzÀÄÝ ¸À«Ãð¸ï ªÉÊgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ D ªÉÊgï DPÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà¤UÉ vÀUÀÄ° PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£ÀªÉà PÁtªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 269/11 PÀ®A.304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.11.2011 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-11-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ AiÀiÁzÀÄ® CºÀäzÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ eÁvÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2011 gÀªÀgÉUÉH §A¢gÀ°®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Á±Á©Ã UÀAqÀ AiÀiÁzÀÄ® CºÀäzÀ eÁvÀPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á¼À aAvÀ®UÉÃgÁ EPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á£Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁªÀÄgÉrØ ¨Á«AiÀÄ°è MAzÀÄ ºÀJt PÁt¸ÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV PÀvÀÛ®° DPÀ¹éPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/2011 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ mÉAl ºË¸À »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ZÁA¨ÉÆüÉ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL. zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8500/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 225/2011 PÀ®A 419, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-11-2011 gÀAzÀÄ PÁgÀ¥ÉÆÃgɵÀ£À ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÁdPÀÄADgÀ ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) EªÀgÀ J¸À.©. SÁvÉ £ÀA. 10401 gÀ°è EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 27,500=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 2] f.zÁªÉÆÃzsÀgÀ ¨ÁåAPÀ C¢üPÁj PÁgÀ¥ÉÆÃgÉõÀ£À ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr, ¨ÁåAPÀ£À°è ªÉÆøÀ ªÀiÁr ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀgÀ SÁvɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄ §¼À¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ SÁvÉUÉ rr ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ºÉ.J¸À.¸Áé«ÄzÁ¸À, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀAiÀÄ: G: ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÁgÀ¥ÉÆÃgɵÀ£À ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 226/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¥sÀAiÀiÁd ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ d»ÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® R¢ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄUÀzÉÆêÀÄ ±ÁºÁ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉÃfUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÁÛ E¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, DUÀ d£ÀUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E£ÀÆß gÉÆõÀªÁV ¤ªÀÄUÉ C£Àß ºÉZÁÑVzÉ, ºÉÆ¯É ªÀiÁ¢UÀgÉ CAvÀ £ÉÃgÀ¢zÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ JzÀÄgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀÄA¨Á ªÀÄ£À £ÉÆìĸÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤A¢¹, ¤ªÉãÁzÀgÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ PÉøÀ ªÀÄrzÀgÉ ¤£Àß UÀw £ÉÃlÖVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್.ಕುಸುಗಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ. ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16-11-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿಣಮಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತಿದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ವಯ: 41 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ ಉ: ಕೂಲಿ ಸಾ ಚಿಣಮಗೇರಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 575=00 ರೂಪಾಯಿ, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:112/2011 ಕಲಂ.78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ರೇವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಮದಾಪೂರ ಸಾ: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಲಿಬಾಗ ಜಿ: ರಾಯಬಾಗ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ) ರವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಪ್ರತೀಕನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ರಂಜನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಜಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟಗೀರಿ ಹೊಟೇಲ ಹತ್ತಿರ ಇಳಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 8:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಜಯ ಘಾಟಗೆ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬೈಕ ಸವಾರನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಹಾಗು ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಜೈನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ತುಕಡಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲು ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೈಕಿನ ನಂಬರ ಹಾಗು ಆ ಬೈಕ ಸವಾರನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 123/2011 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ರವರು ವರದಿ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗು ಅರೋಪಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರಂಶದವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 16/11/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಸವೇಸ್ವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಮೃತ ಜಮಾದಾರ 27 ವರ್ಷ, ಜಾ ಕಬ್ಬಲಿಗೆರ, ಉ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ವ 37 ವರ್ಷ, ಜಾ ಲಿಂಗಾಯತ, ಉ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ ದುತ್ತರಗಾಂವ ತಾ ಆಳಂದ ರವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎ.ಎಸ.ಐ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಜನರಾದ ಶಿವರಾಯ, ನಜಮೊದ್ದೀನ, ಮಸ್ತಾನ ರವರು ದಾಳಿ ಮಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 280/- ರೂ, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 121/2011 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂ ಗುರುನಾಥರಾವ ಸೂತ್ರಾವೆ ವಯ 31 ವರ್ಷ ಉಃ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ 1/13-4 ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಖೂಬಾ ಪ್ಲಾಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 12.11.2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4 ಪಿ.ಎಂದಿಂದ 5.40 ಪಿ.ಎಂದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 2 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 45-50 ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಅಃಕಿಃ 4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4.5 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸೀರೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 211/2011 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2011 PÀ®A. 279, 3338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµïð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¨ÉlUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä Hj£À «dAiÉÄÃAzÀæ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/J¸ï-8637 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ¸Á¯ÁgÀdAUï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄƸÀÄ¥sÀ¸Á§ J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¨ÉãÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. n.f.£ÁUÀgÁd, J.J¸ï.L, UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.