Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 29, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/09 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¥sÀj£Á EªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄqÀPÀ¤zÀÄÝ ¢£À ¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ UÀAqÀ£ÁzÀ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ CºÀäzï¸Á¨ï PÁ¯Áå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥sÀj£Á EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® fðvÀ vÀAzÉ ±ÉÃRªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; L£ÉÆýî vÁ: aAZÉÆý f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¯ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-12-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¯ÁqÉ 2) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ CuÉÚÃ¥Áà ¯ÁqÉ 3) ¥Àæ¨ÁªÀw UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À §gÀªÀÅ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ¸Á/ UÀÄwÛ vÁ/ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ «ÄPÀð® CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ AiÉÆÃUɱÀ vÀAzÉ zÀvÁÛ, £ÁUÀ£ÁzsÀ RÄ£É, ªÀįÁèj RÄ£É J®ègÀÄ ¸Á: «ÄRð® EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉaÑ£À ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K gÀArZÁå vÀįÁ ¯ÉÊ ªÀÄ¹Û C®AiÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 143, 147, 148, 365, 326, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C«ÄgÉÆâݣï EªÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¯ÉÊmï ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀ CA¨ÉøïqÁgï PÁgÀ£ÀªÀjUÉ EªÀ£Éà C«ÄgÉÆâݣï CAvÀ vÉÆÃj¹zÁUÀ PÁgÀ£À°èzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ UÀįÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ EzÀÄÝ UÀįÁ§ ªÀĺÀäzÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ vÉgÉPÀÄ RvÀÛªÀiïä PÀgÀvÉ ¸Á¯É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌ PÁj£À°è J¼ÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ zÉÃUÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀįÁ§ CºÀäzÀ£À ªÀÄUÀ PÀªÀiÁäPÀw¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌ ¤£ÀÄ zÁgÉƯï G®ä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ PÉøÀ ºÁQÌ¢ÝAiÀÄ D ±Á¯É £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¤£ÀÄ ©Ã½ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɹPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁAqÉAiÀÄ ©æeï PɼÀUÉ ©lÄÖ UÀįÁ§ ªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀßUÉ PÁgÀ£À°è ºÁPÀĪÁUÀ QæPÉmï DqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÉÆÃr PÁgÀ£ÀÄß ¨ÉãÀÄß ºÀwÛzÀgÀÄ PÁgÀ£À°è EgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ C°èA¸Á§ ¸Á// OgÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ GzÀÄÝð zÁgÉÆïï G®ä ±Á¯ÉAiÀÄ D¹Û UÉÆøÀPÀgï PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄƺÀgÀA ºÀ§âzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀUÀ¼ÀÄ J©â¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÀÄÝ. ¦ÃgÀ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §ÆªÀÄUÉÆAqɱÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆdzÁUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ ¸Ádðd¤PÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ £ÀÆqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀ »rzÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ¥Á±Á @ §§Äâ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀÄƯÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ UÁæªÀĸÀÜjUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦ÃgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ºÁUÀÄ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¸ÀjAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ J®ègÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ J®ègÀÄ ¸ÀºÀ PÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ §®ªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ §® vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/09 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28/12/2009 gÀAzÀÄ 12.00 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CªÀÄdzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ©PÀÄÌ«ÄAiÀiÁå a¢æ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G/ DmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á; ±ÀºÁºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥ï C° UÉÆÃPÉ ¸Á; C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀAzÉUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè JAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É UÉÆïï ZËr ºÀwÛgÀ D®AUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¨Á CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß E®èUÉ ¨Á CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨Á CAzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè C£ÀÄßwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/0PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ CUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀ 60 ªÀµÀð, ºÀjd£À¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ DUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 65 eÁåw ºÀjd£À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢®è ¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ J®ègÀÆ ¦Ãgï £ÉÆÃqÀ®Ä HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è gÁwæ 2000 jAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ 2155 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Àà ZÀªÀ¼É ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆüÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¥Àè®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀwÛzÁÝUÀ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 32 JA 7371 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rPÉÌ ºÉÆrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀȵÁÚ£ÀAzÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ bÉÆÃmɯÁ® AiÀiÁzÀªÀ ¯ÉƬĸÀªÁr ¸Á¬Ä£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÁUÉè ¸ÉÖçl gÁ.ºÉ. £ÀA 04 ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04, ºÉZï.-8686 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀĪÁqÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J.¦.-10, J.J¸ï.-1922 ¦üAiÉÄÃl £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°è EzÀÝ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-12-09 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á:«¨sÀÆw ºÀ½î vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ f:UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀA zɪÀUÉ PÁ¬Ä PÀgÀ¥ÆgÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è zɪÁÛ£ÀzÀ°èzÀÝ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á° ¸ÀAUÀqÀ 5 d£ÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C¯ÉAiÀÄ DqÀĪÀ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ :-

eÉêÀVð oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ eÉêÀVð-PÉÆüÀPÀÆgÀ gÉÆÃqÀ gÀzÉÝêÁqÀV ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32 Dgï-4781 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA ªÀįÉèñÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á:§t«Ä EvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ §t«Ä PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À dA¦£À°è £ÀqɬĹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£À £ÀqɬĹzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁV,ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:PÁZÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ-J-32- PÀÆå 579£ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¯Áj £ÀA ¯Áj £ÀA PÉ-J-32-J-6496 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʪÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀıÁR¸Á§ ¸Á: zÀAqÉÆÃw vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ     vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ªÉÆÃloÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

aAZÉÆý oÁuÉ :¢. 28-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥Á¥ÀAiÀÄå ºÀqÀ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀPÉÌ ªÉƺÀgÁA ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉåPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå ¸Á||UÁgÀA¥À½î EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà PÉÆlÖgÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀ®UÀ¥Áà §½UÁgÀ ªÀAiÀÄ;53 ªÀµÀð EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁð f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À vÁvÁÌ°PÀ qÉæöʪÀgÀ £ËPÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄEzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 31-3-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøÀUÉ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè DªÀwÛ¤AzÀ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¢£ÁAPÀ 28-12-2009.gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖgÀuÁÚ §½UÁgÀ ¸Á.D®ÆgÀ vÁ;PÀÆqÀ®V f:§¼Áîj EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.