Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¨Á®f FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ PÉÆgÉÃgï ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À £ËPÀj ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀ£À vÀAzÉUÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆlÖ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-2-11 gÀAzÀÄ DgÉƦvÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀ£Àß §eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÀÆÌlgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 06F94M59918 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ JJ¸ïL UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÆÌÃlgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ AiÉÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÀÆß E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 1) MAzÀÄ ¸ÉÆÌÃlgÀ C.Q. 5000/-, 2) 30 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 3000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 3) 20 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ C.Q 1000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 9000/- gÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆ¥À£À¥À½î ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 11-1-153/3 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£À »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-29/ºÉZÀ-2218, ªÀiÁqÉ®: 1997, §tÚ: PÀ¥ÀÄà, ZÉ¹ì £ÀA: 97L19F30160, EAf£À £ÀA: 97L17F30240 C.Q: 15,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĪÀiÁÛeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzï EPÁâ¯ï, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀƪÀĸÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĸÁÌ£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt aQvÉì ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ E¤ß§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ C±ÉÆÃPÁ ºÉÆÃmɯï JzÀÄj¤AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-21/eÉ-9191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄĸÁÌ£ï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄĸÁÌ£ï EPÉAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä ¥ÀPÀÌPÉÌ, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ £ÀqÀÄ«£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ-OgÀzÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EPÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-29/2929 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆÃAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ¤AzÀ mÉð¥sÉÆA£À vÀAwUÉ vÁV PÀ§Äâ QwÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀiªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà vÉUÀA¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ: ¸Á: PÀ®ªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ®ªÁr UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-39/F-291 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ zÀvÀÄÛ RAqÉæ gÀªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ zsÀĪÀiÁ¼É ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, DgÉÆæ UÉÆëAzÀ ¨sÁqÀ¸ÁAUÀªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁrzÀ PÀÆ° PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬Ä E§âgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV gÁ² ªÀiÁr®è ªÀÄvÀÄÛ gÁ² PÉüÀ°PÉÌ §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É, CµÀÖgÀ°è DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¨sÁµÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÉÆ£ÀÆßgÀ ¸Á§ 25 ªÀµÀð, ¸Á:UÀļÀåA (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà EªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ gÀÆ:100/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ PÉÆlÄÖ ¹UÀgÉÃmï, UÀÄmÁÌ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ £ÉÆÃl£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV £ÀA.4 EJ¥sï/209071 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è vÀæqï ªÀiÁPÀð ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ UÁA¢ü ªÁlgï ªÀiÁPÀð ºÁUÀÆ JqÀ¨sÁUÀzÀ gÁeï aºÉßAiÀÄ 100 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ªÁlgï ªÀiÁPÀð EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¨sÁµÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ ±ÁµÁªÀ°AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ & gÀªÀÄeÁ¤, ¨Á§AiÀÄå EªÀjUÉ ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ, SÉÆÃmÁ£ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÁUÁæªÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ WÀlPÀzÀ §¸ï ¸ÀASÉå: PÉJ.34,J¥sï.1043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀqÉ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,«.1606 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 28 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 16.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dÄgÁ¯Á ¥ÁæeÉPïÖ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀPÉÌÉ 220 PÉ« «zsÀÄåvï ¯ÉÊ£ï ºÁQ¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÉ£Àìgï J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÀAmÁæPÀÖgï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ CgÀ¹PÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀßvÀįï vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛSï 24 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÀqÀ§j vÁd¥ÀÄgÀ, f¯Áè:gÉÆûUÀAeï (¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ï) ºÁ:ªÀ: CgÀ¹PÉÃgÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ 30 «ÄÃlgï JvÀÛgÀzÀ ¹¯ï ¥ÉʯÁ£ï mÁªÀgïUÀ½UÉ C®Äå«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgï£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁªÀgï Omï ¸ÉÊqï ¨ÉAqï DVzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀßvÀįï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄUÁæªÀĤªÁ¹, §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ 50ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ²æà AiÀÄ®èªÀÄäzÉë eÁvÉæUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ¸ÀASÉå:89 ZÉÊ£ï¸ÀASÉå:611 gÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖ©aÑ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ®Ä eÁj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ZÉÊ£ï¸ÀASÉå: 655 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è vÉð§gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀgÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ J£ï.§¸ÀªÀgÁeï «gÉñÀ¥Àà ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ C§ÄݯïSÁzÀgï vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§, CªÀiÁÓzï¸Á§ vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§, ±À«ÄÃgï vÀAzÉ CªÀiÁÓzï¸Á§, ¹RAzÀgï vÀAzÉ CªÀiÁÓzï¸Á§, gÀ»ÃA vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AzÀgï vÀAzÉ C§ÄݯïSÁzÀgï J®ègÀÆ PÉÆùÎ, ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®ÄeÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß §»zÉÃðµÉUÉAzÀÄ PÀÆr¸ÀÄwÛzÀÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉý, JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹ fAiÀiÁªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ PÉÆùΠEªÀ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ fAiÀiÁªÀÅ¢Ýãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ gÀAUÁgÉrØ, zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà, ®PÀëöät vÀAzÉ UÁå£À¥Àà, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:²æäªÁ¸ÀPÁåA¥ï EªÀgÀÄ ºÀ¼Éà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ CzÉà PÁåA¥ï ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀUÉÆî »qÀQ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £À¯ï ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É®ÄèUÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, vÀ£À߸ÀA§A¢ü ©üêÀÄAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå£À ¥Àwß UÉÆëAzÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁªÀ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £À£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÀ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆëAzÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ, CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁ¸À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J®ègÀÆ ¸Á:aPÀÌ PÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà£À ¥ÀÄvÀæ ¥Àæ«Ãuï£À¤UÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ°è PÁ®Ä vÀĽzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉ¢¢Ý D ¢ªÀ¸À ¤Ã£ÀÄ G½¢¢Ýà EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æàªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ªÀÄoÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß §eÁd ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32 PÀÆå 4833 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðmï£À°ègÀĪÀ ©N D¦üøÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw C£ÀÄgÁzsÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀ¯É ¸Á|| ¹.L.© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ £ÀªÀ¯É EªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ. ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 1 ¨ÉÊPï, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 2£Éà ªÀÄUÀĪÀÅ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ ¤Ã£ÀÄ §gÉà ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÉgÀĪÀÅw¢Ý CAvÁ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀĤ® §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ZÀªÁít ¸Á|| J©J¯ï PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj DgÀw vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ ZÀªÁít EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ «.f.ªÀŪÉÄãÀì PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ zÉÃUÀ®ªÀÄr ¸Á|| D±ÀææAiÀÄ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀߥÀÆtð ¢:10-2-11 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV »nÖ£À §ÄnÖ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ §A¢®è. J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌ®è. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.