Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 13, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13.11.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.45 UÀAmÉUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà UÀAUÁ ºÉÆÃl¯ï PÉÆÃoÁ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£À ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ DzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À 2)ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3)°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4)PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CA§æ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ºÉZï.f.JA £ËPÀgÀ 5) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆr ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ-ಬಹಾರ ಎಂಬ ನಸೀಬದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 1900/- ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  175/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                                       
                ದಿನಾಂಕ 13-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 01.00 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರಲೂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಗೌಡ  ಇವರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಿಣೀ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  1] ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಹನುಮನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ್ 28 ವರ್ಷ 2] ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಾಮಪ್ಪ ಬುಡಸರ್ 23 ವರ್ಷ 3] ಶರಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬುದ್ದನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ್ 25 ವರ್ಷ 4] ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗೊಲ್ಲರ್ 32 ವರ್ಷ 5] ಚೌಡಪ್ಪ ತಂದ ಹನುಮಂತ ಗೊಲ್ಲರ್ 26 ವರ್ಷ 6] ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಾಮಣ್ಣ ಗೊಲ್ಲರ್ 27 ವರ್ಷ 7] ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಬುಡಸರ್ 25 ವರ್ಷ 8] ಮಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಾಮಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ್ 32 ವರ್ಷ 9] ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕ ತಳವಾರ್ 30 ವರ್ಷ 10] ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ್ 28 ವರ್ಷ 11] ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ್ 25 ವರ್ಷ ಸಾ, ಎಲ್ಲರು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರು ನೀರಲೂಟಿ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ.ಬಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ  8820/-  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 164/15 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
        ದಿನಾಂಕ 12-11-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ  ಗ್ರಾಮದ ಬಸನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೂದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಂ  ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿವ 45 ಜಾತಿ ಜಂಗಮ  ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ.  ಕುರುಕುಂದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 7 ಜನ  ಸಾ ಕುರುಕುಂದ ,ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿEªÀgÀÄUÀ¯É®ègÀÆ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ºÁUÀÆಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 8 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 4000  -ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 8 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2015 PÀ®A. 87 Pɦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.     
              ದಿನಾಂಕ.12-11-2015 ರಂದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 01-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಎದುರು ಕ್ಯಾನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) UÉÆæ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ-PÀªÀiÁä G-MPÀÌ®vÀ£ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á-eÁ®ºÀ½îEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ್ ಅಂತಾ ನಸೀಬ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ 5740/- ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಎನ್.ಸಿ ನಂ.21/2015 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪಿಸಿ 131 ಮುರಿಗೆಪ್ಪ  ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ.12/11/2015 ರಂಧು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ
         ದಿನಾಂಕ :13-11-2015 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1-35 UÀAmɬÄAzÀ 02-35 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ   ಕವಿತಾಳ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಾಗಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 1] ಪರಪ್ಪ ತಂದೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಚಂದ್ರರೇಡ್ಡಿಯವರು ವಯಸ್ಸು 38 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ 2) ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಮೇಟಿ ವಯಸ್ಸು 38 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ 3) ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಮೇಟಿ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ 4) ಬಸವನಗೌಡ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೈದಾಪೂರು ವಯಸ್ಸು 36 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ 5) ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಅಮರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೋತ್ನಾಳ್ ವಯಸ್ಸು 25 ವರ್ಷ ಜಾ:ಜಂಗಮ ಉ: ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ 6) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಬುಡ್ಡೆ ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಜಾ: ಕುರುಬರು ಉ: ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀ« ¹ GPÀÄÌAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಡಿಸಿ, ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಧಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು  ಧಾಳಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸ್ಪೀಟ್‌‌ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 3860-ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ಎಲೆಗಳನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ:117/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
   FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÃdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 22ªÀµÀð, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À. ¸Á-gÁªÀÄ£Á¼À vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð.FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA, 01 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è CgÀ¶tV UÁæªÀÄzÀ Vj°AUÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀzÉ, ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ DUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ PÉüÀzÉ, ºÁUÉAiÉÄà QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ Vj°AUÀªÀÄä¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¸ÀĪÀzÀPÉÌ Vj°AUÀªÀÄä¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÁ°AUÀ¥À,à vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß  ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, J®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ F jÃw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ 1)    ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ) ( ¸Á-gÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄ) 2)   Vj°AUÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà. 3)   ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà.4)   zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà. (DgÉÆæ £ÀA. 2 jAzÀ 4  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw¬ÄAzÀ £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-CgÀ¶tV UÁæªÀÄ vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð) EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2015 PÀ®A. 498(J), 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ:12/11/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 60ªÀµÀð,ªÀÄgÁp  UÁåAUï ªÀiÁå£ï PÉ®¸À ¸Á-±ÁAw£ÀUÀgÀ UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 12-11-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÁåAUï ªÀiÁå£ï EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£À ßPÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉ£Á¯ï zÀAqÉUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 18£Éà PÉ£Á¯ï£À°è  MAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄʪÉÄïɠ ©½ §tÚzÀ ZÉPïì  CAV ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©½ ®ÄAV MAzÀÄ £Á¹ §tÚzÀ  M¼À ZÀrØ EzÀÄÝ, CzÀgÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ,§®UÁ®Ä ªÉÆtPÉÊUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ  ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ FUÉÎ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ »AzÉ  PÉ£Á¯ïUÉ ©zÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.21/2015 PÀ®A:174(¹) ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÉ¸ÀgÀÄ
UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è
ªÀAiÀĸÀÄì,
CAzÁdÄ 40 jAzÀ 45 ªÀµÀð
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ,
¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, zÀ¥Àà£É ªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä
ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ªÉÄʪÉÄð£À GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ ZÉPïì  CAV ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ©½ ®ÄAV MAzÀÄ £Á¹ §tÚzÀ  M¼À ZÀrØ

ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
GABBUR PS: 9480803860 (08531-275133)
 CPI DEODURGA : 9480803865                      
E-mail : gabburrcr@ksp.gov.in
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ , ದಾಸರ್, 59 ವರ್ಷ, ಮಾನವಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಸಾಮಲಿಯಾಬಾದ್ ರಾಯಚೂರು ಹಾ.. ವಾರ್ಡ ನಂ 8 , ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ 12/11/15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಷೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಹೆವ್ವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂ ಕೆ..36/ಡಬ್ಲೂ 3111 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿ-ಸಿಂದನೂರ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ನಂದಿಹಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಂದಿಹಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಅಂದರೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ..02/0233  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದ ಗಾಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂಧ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಗಾಲ ಕೀಲಿನ ಮೇಲೆ, ಬಲಗಾಲ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ , ಬಲ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಲ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ 1830 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 293/15 ಕಲಂ  279,337 .ಪಿ.ಸಿ & 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
         ದಿನಾಂಕ 05-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08,30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ನಂ 22299 ಕೆ,ಎಸ್,ಆರ್,ಟಿ,ಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಸ್ಕಿ ಘಟಕ  FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ ನಂಬರ ಕೆ, 36 F 818  ನೇದ್ದನ್ನು ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಮಟ್ಟೂರು ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಿಟ್ಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತುಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಿರುವ ಪುಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳರ್ 55 ವರ್ಷ ಕುಲಕಸಬು ಸಾ, ಮಿಟ್ಟೆಕಲ್ಲೂರು FPÉಯ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 05 ದಿನಗಳು ಗತಿಸಿದರು ಕೂಡಾ ಚಾಲಕನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೆಲಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10-11-15 ರಂದು ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 163/15 ಕಲಂ 279,338 ,ಪಿ,ಸಿ ಮತ್ತು 187,134 (B)  ಮೋಟಾರ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರುತ್ತದೆ.
             ¢£ÁAPÀ 11/11/15 gÀAzÀÄ 1925 UÀAmɬÄAzÀ 1930 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ zÁzÁ¦ÃgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-10-110/42 ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 «-5153 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÉÆêÀĪÁgÀ¥ÉÃl ªÀÄoÀzÀ DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå  26 ªÀµÀð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 PÀÆå-5478 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ Dgï.J. ¦.JA.¹.ºÀwÛgÀ zÁzÁ¦ÃgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ zÁzÁ¦ÃgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ±ÉÃPï £À©Ã ZÁAzï  34 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-10-110/ 42 ¸ÀÄSÁt PÁ¯ÉÆä ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï CA¨sÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 90/15  PÀ®A 279,337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಅಥರ್ ನೌಶಾದ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಲಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಆರಾಧನಾ ಫುಟ್ ವೇರ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ:2-2-160 ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಸೋದರ ಮಾªÀ£À ಮಗನಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ ವಯ: 18 ವರ್ಷ :ತೀನ್ ಕಂದಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತ ಆರಾಧನಾ ಫುಟ್ ವೇರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ  ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ:2-2-160 ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ದಿನಾಂಕ: 09-11-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ದಿನಂ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಅರಬ್ಬೀ ಓದಲು ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಅವನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 254/2015 ಕಲಂ: ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 11/11/15 gÀAzÀÄ  1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀAmÁæöåPÀÖgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉʸÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: aPÀ̸À UÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ EAzÀÄ ºÀ§â EzÉ CqÀÄUÉ ¨ÉÃUÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 28 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:aPÀ̸À UÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ wªÀÄäªÀÄä §AzÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ K£ÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÀ CAzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß DgÉÆæ »AzÀPÉÌ zÀ©âzÀÄÝ DUÀ wªÀÄä¥Àà£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw 25 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: aPÀ̸ÀUÀÆgÀÄ FPÉ Nr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁgÀ DPÉUÉ DgÉÆæ ¤Ã£ÉãÀÄ ¨sÁj §AzÀÄ©mÉÖ ºÉÆÃUÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV »AzÀPÉÌ £ÀÆQzÁUÀ CAUÁvÀªÁV £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¥ÁªÀðw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/15 PÀ®A 304 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
.    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.11.2015 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,900/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.