Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 10, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-09-2016

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¢.£ÁUÀ¥Áà ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: PÁ½UÁAªÀ gÉÆÃqÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ CºÀªÀÄzÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: CºÀªÀÄzÀ¥ÀÄgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄgÉ EªÀ½UÉ n.ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÄ gÀAUÀgÉÃd UÀ°èAiÀÄ zÉʬÄeÉÆqÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀÄvÁÛgÉ, ¨ÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt CªÀÄzÀ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±É²PÀ¯Á ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆä EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÉÆä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-09-2016 gÀAzÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀÄeÁvÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÉÆä EªÀ¼ÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÉÆä EPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÉÆä EPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 1) ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÉÆä, 2) ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, 3) vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀAvÉÆõÀ, 4) JvÀÛgÀ: 5 ¦üÃmï 4 EAZï, 5) ªÀÄÄR: zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, 6) §tÚ: ©½ §tÚ ¸ÁzsÀgÀuÁ ªÉÄÊPÀlÄÖ, 7) §mÉÖ: ZÁPÀ¯ÉÃl PÀ®gï mÁ¥ï, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, 8) ¨sÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2016 ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ UÀÄgÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¢°Ã¥À ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ UÀuÉñÀ «¸Àdð£À ªÀÄgɪÀtÂUÉ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÁ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀÄgɪÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è §¸ÀªÀgÁd£À eÉÆvÉ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¢°Ã¥À ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ eÉÆvÉVzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃdÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ «Ää£À CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£À vÀ¯É »AzÉ §®ªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 10-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 08-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ ವಾಡೇಕರ ವಯ 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ವಡ್ಡರ, ಸಾ: ಬೇನಚಿಂಚೊಳಿ ರವರು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕು.ಶಿವಕಾಂತಾ ವಯ: 5 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪಾ ಡಾಂಗೆ ರವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ. ಹೆಚ್.ಆರ್-03/ಜಿ-6303 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ಜಟಗೊಂಡ ಸಾ: ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕು.ಶಿವಕಾಂತಾ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಶಿವಕಾಂತಾ ಇವಳಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 10-09-2016 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.