Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 21/03/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ : 16 ªÀµÀð, PÀnAUÀ PÉ®¸À, eÁ: ºÀeÁªÀÄ, ¸Á: vÁd PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É lÆjµÀÖ ¯ÁqÀÓ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÉÃR C¥sÀ£Á£À vÀAzÉ ±ÉÃR G¸Áä£À ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, «zÁåyð, ¸Á: eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¼ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀAnPÀgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀVÃgï vÀAzÉ ¨Á¨sÀÄVÃgï ªÀAiÀÄ:28 eÁ : UÉÆøÁÄ, n«J¸ï ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ £ÀA PÉJ-03 E.¦.-3296 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹àÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃV ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ UÀt¦ qsÉÆÃtUÁAªÉ, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ SÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄתÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÁWÁägÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁWÁägÉ eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢ÃUÀÀ G: Q° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁĸÀ®Ä MªÉÄä¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÑ®Ä ¨ÉAQPÀrØ VÃjzÁÝUÀ MªÀÄä¯Éè ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2011 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ CPÁäf ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, PÀÆ°, ¸Á: ©lÄqÁ (gÁd¸ÁÜ£À) ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ ¹éÃmï ºË¸ï EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¼ÀÄgÁªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ39 eÉ-6422 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÀ½îîSÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ Dgï.n.N. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ rªÉÊqÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CwÃPÀ ¥Á±Á vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiËd£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀAV£À Dl DrPÉÆAqÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä HgÀ ºÉÆgÀV£À PÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀÄgÀħ ¯Áj £ÀA J.¦.29n.J.6608 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ G : ºÀjºÀAvÀ §mÉÖ CAVqÀAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ . DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ »ÃUÉ JµÀÄÖ eÉÆÃgÁV DmÉÆà ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛgÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 19.03.2011 gÀAzÀÄ 2311 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²Ã£ÀÄ 03 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É wªÀÄä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmɬÄAzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ M.¦ PÀqɬÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄì gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀÄzsÀåzÀ UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ²Ã£ÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ¤UÉ M¼À¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ²Ã£ÀÄ FvÀ¤UÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.03.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ¢: gÀªÉÄñÀ ¸Á: CeÁzÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä M§â¼Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ GµÁ 13 ªÀµÀð FPÉUÉ vÀ¯É ¸Àj E®èzÀPÁÌV ±Á¯É ©r¹ vÁ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ¯É¯Áè EªÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà jÃw vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðmÉUÉ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è CªÀ¼À£ÀÄß PÉgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝUÀ §mÉÖ §eÁgÀzÀ°è GµÁ EªÀ¼ÀÄ £À£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ QÃw §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ »AzÉ wgÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä GµÁ PÁt°®è ªÀiÁPÉðmÉ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À¯ÁV gÁwæAiÀĪÀgÀUÉ £ÉÆÃr ¹UÀįÁgÀzÀÝPÁÌV ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 17.03.2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢üzsÁgÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ Cwà ªÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ dAUÀ¼É¦ÃgïÀ zÀUÀðzÀ ºÀwÛgÀ ¹ÌÃqïAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁ¼ÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ ªÀUÀð¬Ä¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 19.03.2011 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.03.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAl ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀ¯Á¼ÀzÉÆrØ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J£ïDg啕 G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀAUÉÃj ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ FeÁqÀvÀÛ MAzÀÄ zÀqÀ¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ zÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è G¹UÀnÖ ªÀÄļÀÄV ªÀÄvÀÈ¥ÀnÖgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ²æêÀÄw zÀÄUÀðªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀAUÉÃj EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ¸Á«£ÀrAiÀÄ°è ºÀnÖ ¥ÉưøÀoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀÄ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸Á: £ÀPÀÌA¢ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÁæzÀAiÀÄzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß 2010 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ¼ÀªÀgÀUÉ ZÀ£ÁßV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À wªÀÄätÚ£À£ÀÄß PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ£É RZÀÄðUÉ PÉÆqÀzÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ° ºÀt PÉÆqÀ CAvÁ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ®èzÉà ¢£ÁAPÀ 19.03.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J¼É ¸ÀÆ¼É PÀÄrAiÀÄ®PÉÌ ºÀt PÉÆqÀ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ E®è CAwAiÉÄà JAzÀÄ ¤£Àß Q«AiÀÄ°è ¨ÉAqÉÆÃ¯É PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 19.03.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. PÀA¥ÉÆAqÀÀÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀV£À°è E¸ÉàÃmïddÆmÁzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ RavÀ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï »ÃgɪÀÄoÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, ±ÀA§tÚ, gÁWÀªÉÃAzÀæ, gÀÄzÉæñÀ, JA.r. C¤Ã¥sï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2500/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 20.03.2011 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAd½î PÁåA¦£À°è ZÉ£ÉÊ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉ¸ÀÖ«ÃAr¸ï ªÀ®ØðPÀ¥ï QæPÉmï °ÃUï ªÀiÁåZÀ ªÉÄÃ¯É M§â£À ¨sÁgÀvÀ UÉ®ÄèvÉÛzÀÄÝ E£ÉÆßç⠪ɸÀÖ«ÃAr¸ï UÉ®ÄèvÉÛvÁÛ CAvÁ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¨ÉArAUï PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ¨sÁwä¬ÄAzÀ ²æà ©.r. r¸ÉÆÃeï r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ rªÀÄÆä@ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï zÀƼÀªÀÄ Dgï.JA.¦. qÁPÀÖgÀ ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ¸ÀAPÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀªÀjAzÀ gÀÆ 2990/- UÀ¼À£ÀÄß 1 J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ©üêÀÄtÚ J¦.¹ 223 r.J.Dgï. PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ£À UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢: 19-03-11 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §/§ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 32 f 695 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆæèɵÀ£Àj J.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ CAzÁdÄ 11-55 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÉÊQ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ dUÀzÀA¨sÁ ªÀiÁgÁoÁ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉÆý ºÀÄtÂÚ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤±ÉõÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ dUÀzÀA¨Á ªÀiÁgÁoÁ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß fæ¤AzÀ E½zÀÄ fÃ¥À£À »AzÀÄUÀqÉ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. dUÀzÀA¨Á SÁ£ÁªÀ½ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw £ÁUÀ¥ÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß 12 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ZÁ®Ä EnÖzÀÝjAzÀ HlPÉÌ §A¢zÀÝ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄ®UÉà ºÁUÀÄ E£ÀÆß ¸ÀAUÀqÀ 4-5 d£À ¸Á: J®ègÀÄ UÀÄ®§UÁð 4-5 d£ÀgÀÄ SÁ£ÁªÀ½¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ 5000/- gÀÆ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É NrºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà «oÀ×® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¸ÉÆãÁªÀ£É ¸Á|| ©UÀªÁ£À vÁ|| EAzÁ¥ÀÄgÀ f|| ¥ÀÄuÉ gÀªÀgÀÄ, £À£ÀUÉ ¥Àæ¨sÁªÀw JA§ vÀAV¬ÄzÀÄÝ, 2006 £Éà ¸Á°£À°è ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÀ¼ÀeÁgÁªÀÄ ¸ÁvÀ¥ÀÆvÉ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ®UÀߪÁzÀ 3 ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ ²æêÀÄw¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀļÀeÁgÁªÀÄ, £Á¢¤ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| J®ègÀÆ ®AUÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð «£ÁB PÁgÀtªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½ ºÉýzÀÄÝ EzÉ. DzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢: 20-03-11 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £Á¢¤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ «£ÁB PÁgÀtªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ £À£Àß vÀAVAiÀÄÄ £ÉÆAzÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt EªÀgÉ®ègÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÀlPÀ® oÁuÉ :²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ¨ÉÆë ¸Á|| PÉÆÃrè vÁ||aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ
eÉʨsÀªÁ¤ zÁ¨ÁzÀ°è HlªÀiÁqÀĪÁUÀ £À£ÀßAvÉ ±ÀgÀt¥Áá vÀAzÉ gÁd¥Áà ¨sÉÆë, UÀÄgÀ¥Áà ¨sÉÆë EªÀgÀÆ PÀÆqÁ HlPÉÌ §A¢zÀÄÝ, CzÉ ªÉüÉUÉ MAzÀÄ mÁªÉgÁ £ÀA PÉJ-35, J£ï-2943 £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 d£À PÀȵÁÚUÀÄvÉÛzÁgÀ, zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ, F±ÀégÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ, UËj±ÀAPÀgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÁ¼ÀV HlPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ C£ÀAvÀAiÀiÁå UÀÄvÉÛzÁgÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ VgÁQ §A¢ªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ C£ÀAvÀAiÀÄå¤UÉ £Á£ÀÄ HlPÉÌ §A¢¤ £À£ÀUÉ Hl PÉÆqÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä C£ÀAvÀAiÀÄå£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ E°èAzÀ ºÉÆÃV CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ C£ÀAvÀAiÀÄå£ÀÄ mÁªÉgÀzÀ°è£À 4 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀgÀ°è M§â PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀPÉÊ£ÀqÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀqÀÄªÉ ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃd¥Àà¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÉÃAzÀæ ºÉÆ£Àß½î vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀvÀæzÀ£ÀéAiÀÄ F vÁ®ÆQ£À RdÆj ºÉÆç½AiÀÄ G¥À-vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÁzÀ ²æà jAiÀiÁeÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è JAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16-06-2006 jAzÀ 19-08-2010gÀ ªÀgÉUÉ wæëzsÀ ªÀiÁ±Á±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄ ¥Á°¸ÀzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄAdÆj ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É QæëģÀ¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀ£ÀéAiÀÄ EªÀgÀÄ MlÄÖ E°èAiÀĪÀgÉUÉ 2822 C£ÀºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀiÁ±Á±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C£ÀºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JµÀÄÖ ºÀt C£À¢PÀÈvÀªÁV ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JA§ §UÉÎ G¯ÉèÃR (3) gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀvÁæAQvÀ G¥ÀReÁ£É C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, D¼ÀAzÀ gÀªÀjAzÀ ªÀgÀ¢ ¥ÀqÉAiÀįÁV ¸ÀzÀåPÉÌ 2822 C£ÀºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ¥ÉÊQ 2233 ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 1,93,90,750/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV AiÉÆÃd£ÉªÁgÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À AiÀiÁ¢AiÉÆA¢UÉ F PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÁV ¸À°è¸ÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj G¥À-vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÁzÀ ²æà jAiÀiÁeÉÆâݣÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ¼À ¥Á°¸ÀzÉ F jÃw C£ÀºÀð ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀiÁ±Á±À£À ªÀÄAdÆj ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¨sËwPÀ ¥Àj¹Ã®£É¬ÄAzÀ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt EzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉÆPÀ̸ÀPÉÌ C¥ÁgÀ ºÁ¤ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ gÀÄdĪÁvÀ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ªÉÄð£À PÁgÀtUÀ½AzÁV ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.