Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 24, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ 05-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: Cgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 3 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ D±Á UÀAqÀ ¥ÀÄ£ÀßeÁ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ½UÉ  £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖ ¥ÀnÖzÉÝÃ£É £À£Àß »AzÉ ¨Á Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃt £À£Àß »AzÉ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CPÉAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆqÀÄUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ C¨É¯Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 06-11-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß EZÉÒUÉ «gÀÄzÀݪÁV §®vÁÌgÀ¢AzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 365/2012 PÀ®A. 366, 506, 376 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                FUÉÎ 10 ªÀµÀð »AzÉ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ZÀÄPÀ£ÀnÖ 26 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀÄrºÁ¼À FPÉAiÀÄUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀÄPÀ£ÀnÖ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ C¤®PÀĪÀiÁgÀ JA§ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É, EªÀgÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃgÀ£ÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß  vÀ£ÀßUÉ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß. ªÁå¥ÁgÀzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀtªÀ£ÀÄß £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉPÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 22/12/12gÀ AzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ EA¢£À CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁrzÀ J®è ºÀtªÀ£ÀÄßö £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwzÀÄÝ C®èzÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/12 PÀ®A. 341,323,506, 498(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                    ¦¸ÀÄ«ÄvÀæ.PÉ.JA. ¸ÁÖ¥sï£À¸Àð ¦.ºÉZï.¹ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ. FPÉAiÀÄÄ ¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ ¦.ºÉZï.¹.AiÀÄ°è FUÉÎ 2 ªÀµÀð 6 wAUÀ½AzÀ ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ PÀvÀðªÀå EzÀÄÝzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀPÀëuɬĮèzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.24-12-2012 gÀAzÀÄ 0055 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀqÀå¥Àà ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¸Á.¸ÀdÓ®UÀÄqÀØ. FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ DVzÉ D¸ÀàvÉæUÉ §¤ß, FUÀ £ÉÆêÀÅ vÀqÉAiÀįÁUÀÄwÛ®è D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄmÉÆÖêÀgÉUÉ MAzÀÄ ªÀiÁvÉæ PÉÆr JA¢zÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ  CzÀPÉÆÌ¥ÀàzÉà CªÀ¤UÉ  ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀÄA¨Á vÉÆAzÀgÉ EzÉ zÀAiÀÄ«lÄÖ PÉÆr JA¢zÀÝPÉÌ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÝ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀPÀët ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ PÉʺÁQ, MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß DPÉAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà QgÀÄazÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/12 PÀ®A.448, 354, 323, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 23/12/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà qÀA§¼À ªÀAiÀÄ:64 eÁw PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ£À ¸ÀA§A¢PÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À zÀ±Àð£ÀPÉÌ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-06/ ©-7005 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ £ÀzÁ¥sï vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀAzÀªÁrV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 7-8 Q.«Ä. zÀÆgÀ«gÀĪÁUÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©æeÉÎ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÀgÀæ£É ©æeï PɼÀUÉ E½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ EgÀĪÀ 9 d£ÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀÄnUÉ ªÀÄÆVUÉ,ºÉÆmÉÖUÉ,§® ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖV & ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/12 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                     ¢£ÁAPÀ:23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï.r.JªÀiï.n ¥Á°mÉQßPï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J.²æäªÁ¸À£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ ªÀAiÀiï.©.Dgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiïE15nJ¸ï0f7¹2041992 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, G:PÀÆ° , ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä PÁåA¥ï PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ( ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/JªÀiï-7296 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ gÀªÉÄÃ±ï  , ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ J.²æäªÁ¸À EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄnÖªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.288/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ-22/12/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á-CgÀPÉÃgÁ EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ CgÀPÉgÁ ºÉÆç½AiÀÄ dÄlĪÀÄgÀr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¹zÀ 2 UÀAzÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ ¨ÉÆqÉØ CzÀgÀ PÁAqÀ ¨ÉÃgÀÄ ¸À»vÀ J¯ÁèªÀÇ ¸ÉÃj C.Q.48,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAzÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 23.12.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 192 /2012 PÀ®A379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  24.12.2012 gÀAzÀÄ  146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  26,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-12-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 144/2012 PÀ®A: 447, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÀoÀ½î gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä MAzÉÃgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼À« ºÀÄ°è£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ºÉ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ CªÀgÀ D¼ÀĪÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà E§âgÀÆ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÀ£ÀUÉ “ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÀ¼À« ºÀÄ°è£À°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖ¢ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ E§âgÀÆ vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆqÉzÀÄ ²æêÀÄAvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¥ÀædÕ vÀ¦à ¨ÉúÀĵÀ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ C¥sÉÃPÀì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕ§A¢zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÉÃPÀì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉüÉPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                    
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 21/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀB 24/12/2012 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ElV ªÀAiÀÄB 35, eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB L£Éƽî vÁB aAZÉÆý ¸ÀzÀå ªÀÄÄgÀWÁ ªÀÄoÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Áà ElV ªÀAiÀÄð 50 gÀªÀgÀÄ SÁeÁ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 2 ªÀµÀð¢AzÀ n© ¨ÉÃ£É & ¨sÁ£ÁªÀÄw DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ F  »AzÉ ©ÃzÀgÀ n© D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è & ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄAl¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CzÀgÀ°èAiÉÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ 3 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À UÀw ºÉÃUÉ CAvÀ aAw¹ PÉÆgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ F J¯Áè PÁgÀtUÀ½AzÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 24/12/2012 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÁ¸ÀzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ bÁªÀtÂAiÀÄ zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Á CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ º ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                                 
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ PÀ®A: 299/2012 PÀ®A: 279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 24/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æÃ. gÁPÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÉ¼ÀªÁ 32 ªÀµÀð, ºÉ¼Áé, ¸Á: a¢æ, ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁt gÉÆÃqÀ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ZËgÁ¸ÀÜzÀ°è ©ÃzÀgÀzÀ¬ÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/2579 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁzÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦24JPÀì9825 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁ𢠧® ¨sÀÄdPÉÌ §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV ZÁ®PÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉüÉPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ನಿಂಬಾಜಿ ಸಾ|| ಕಲ್ಲ ಹಂಗರಗಾ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ   ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ  ಒಟ್ಟು  29 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮನೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಿವಿಲ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಸ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಸು ವಾಪಸ್ಸು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತಾ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾಧುರಾಯ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಧುರಾಯ  ಸಾ: ಇಬ್ಬರು ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೋತೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ರಾಡಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ, ಬಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:424/2012 ಕಲಂ 504, 323, 324, 506 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಮೊನಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಜಮಾದಾರ ವ; 38, ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕುಮಸಿ, ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು  ದಿನಾಂಕ: 21/22-12-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಫಳಿ ಮುರಿದು, ಕಬ್ಬಿಣದ  ಟ್ರಂಕನಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದ ಹಣ 11,000/- ತಾಮದ್ರ ಕೊಡ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 425/2012 ಕಲಂ, 457, 380 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ರಿಜ್ವಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮೊಹ್ಮದ ರಫೀಕ ವ:30 ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಇಂಜೈನ ಫೈಲ ಪಠಾಣ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:21/12/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೊಹ್ಮದ ರಫೀಕ ಇತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಒಡೆದು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 163/2012 ಕಲಂ, 341, 324, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ರಾಣೋಜಿ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರ ಸಿಂಗೆ ಜ್ಯಾತಿ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ.ಜಾತಿ. ಉ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ;ಕುಮಸಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಂಬರೀಷ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕೇವಂಟಗಿ,ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ  ಹಣಮಂತರಾಯ ಕೇವಂಟಿಗಿ,ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾದುರಾಯ ಕೇವಂಟಿಗಿ, ವಿಠಲ ತಂದೆ ಮಾದುರಾಯ ಕೇವಂಟಗಿ, ಹಾಗೂ  ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾದುರಾಯ ಕೇವಂಟಿಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ. 22-12-2012 ರಂದು ಅಂದಾಜ ರಾತ್ರಿ  10-30 ಗಂಟೆಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ   ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆನು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹಣಮಂತ ಸಿಂಗೆ , ಹಣಮ್ಮಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸಿಂಗೆ , ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಪೈಕಿ ಇವರುಗಳು ಬಂದು , ಶಿವಾನಂದನಿಗೆ ನಾನು  ನಿಮ್ಮ  ಅಳಿಯ ಅಂಬರೀಷನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿಲ್ಲಾ, ಅವನೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ಸಮಜಾಯಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ  ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉರುಣಿಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ  ಅಂದವನೆ  ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಡಗೋಲು ದಿಂದ ನನಗೆ ಹೋಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಬಲಗೈ  ಅಂಗೈ  ಹಾಗೂ ತೋರು ಬೆರಳಿನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿ  ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ  ಹಣಮಂತ ಸಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ಕರಪೈಕಿ   ಇವರು ಶಿವಾನಂದನ ಕೈಯಲಿದ್ದ ಕುಡುಗೋಲು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ  ಹಣಮಂತ ಸಿಂಗೆ ಇತನ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ  ಕುಡಗೋಲು ಹತ್ತಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಯಿತು.  ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ಕರಪೈಕಿ ಇತನನ ಎಡಗೈ ಮಣಿಕಟಿನ ಹತ್ತಿರ  ತರಚಿದಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಶಿವಾನಂದನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ  ಶಿವರಾಜ ಕೇವಂಟಿಗಿ  ಇತನು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಿಂಗೆ ಇತನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಸವರಾಜ ಕೇವಂಟಿಗಿ , ವಿಠಲ್ ಕೇವಂಟಿಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ  ಹಣಮಂತ ಕರಪೈಕಿ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಸಿಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ  ಇವಳು  ಸದರಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಶಿವಾನಂದನು ಆಕೆಗೆ ನೂಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದರಿಂದ ಅವಳು ಕೆಳೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು  ಅದರಿಂದ ಅವಳ  ಎಡಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ  ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:427/2012 ಕಲಂ.341,323,324,504,307,ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ.ಮತ್ತು 3 (1) (10), (11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ  ಪಿ.ಎ.ಕ್ಟ 1986  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.