Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 11, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 11/05/2010
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 504, 302 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀĪÀtð UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: QæñÀÑ£ï ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À «£ÉÆÃzï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà £ÉüÀVPÀgÀ ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÄÝ, F §UÉÎ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà zÉéñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 10-05-10 DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ E£ÀÆß 9 d£À J®ègÀÆ ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀgÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: QæñÀÑ£ï ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 10/05/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ«ÄvÀ¹AUÀ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ¹AUÀ ¸À§gÀªÁ® ªÀAiÀÄ :37 ªÀµÀð, eÁ: ¹Sï, ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 4.1-356 ºÀ£ÀĪÀiÁ£À vÉÃPÀr AiÀÄÆå-©Ãlì ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ mÁmÁ ¸À¥sÁj PÁgÀ £ÀA J¦-09/©¦-6299 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ ¨ÉÃqÀUÉ ¸Á d¼ÀPÉÆl ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/7831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ºÉêÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á vÀ¼ÀWÁl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ eÉʫĤ PÁæ¸À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÉÆæÃdgï £ÀA. PÉJ-39/6850 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. mÉÆAPÀzÀ°è ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄè°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¹¦¹ 1374 ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀzsÀå C¸ÀàvÉæAiÀÄ N¦ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄRå UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÁgÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢AzÀ ºÀÄnÖgÀ§ºÀÄzÁzÀ £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09-05-2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ: 28 ¸ÁºÀdÓgÀV EªÀjUÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ®«vÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 2] C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ 4] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà J¯ÁègÀÆ ¸Á ºÀdÓgÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ £ÉÆÃr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉèÃqÀ ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮«ÃvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ZÁå°PÀgÀ ªÀAiÀÄ : 24 ¸Á ºÀdÓgÀV EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 3] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 4] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á ºÀdÓgÀV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄäUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå ®Që¬ÄAzÀ ¨ÁazÀ 1000=00 gÀÆ PÉÆlÄÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢AiÀįÁè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/05/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ RıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÁ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆägÀ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ£É ¸Á zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÀB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ «£ÀB PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-05-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà §A§Ä¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á fÃUÁð(©) EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ²Ã¯Áà ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ »gÉÆÃqÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38-/3740 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁPÀ®£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzsÀ ¹zÀÝ¥Áà EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

UÀæ»tÂUÉ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉ :²æêÀÄw C£ÀĸÀÄAiÀiÁ UÀAqÀ CdÄð£À ¥ÀÆeÁj ¸Á:; PÀ®UÀÄwð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-11-2004 gÀ°è £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀįÉè±À¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á::PÀ®UÀÄwð EªÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ. £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ PÁjUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ. £À£ÀUÉ 5ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁj 3 wAUÀ½AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ aPÀÌ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÉÆrzÀÄ MAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀPÀ̼À®è ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¨sÁªÀA¢ÝgÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ , ¨sÁªÀA¢ÝgÀgÀħAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß d£ÀgÀÄ ¥À©èPÀ UÁqÀð£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, vɼÀî£É ±ÀjÃgÀ PÉÆ®Ä ªÀÄÄR JvÀÛgÀ 5' 10" EzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ w½ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ §ÆzÀÄ §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹zÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀArgÀÄvÉÛãÉ. ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ°è MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ zÁgÀzÀ GqÀzÁg»ßzÀÄÝzÀjAzÀ »AzÀÄ EzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛ ¢£ÁAPÀ: 09,10-05-2010 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ¤±ÀPÀÛ£ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà CAiÀÄħ ¥ÁµÁ vÀAzÉ §¹ÃgÀ CºÉäzÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¸ÁB PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁBfBUÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ¹ÃzÀ vÀAzÉ CfÃd¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÁ¨ÁzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr, zÁ¨ÁzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, 1.²ªÁf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ¸ÁB UÀtd®SÉÃqÀ 2.QgÀt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÁªÀ 3.¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ RqÀPÀ¹AUï £ÉÃ¥Á½ 4. D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸ÁB 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ zÁ¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ zÁ¨ÁzÀ ¨ÁV®Ä §rzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ ºÀ¹ªÀÅ DVzÉà Hl PÉÆr CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÁwæAiÀiÁVzÉà Hl SÁ°AiÀiÁVzÉ FUÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀ¹ªÀÅ DVzÉà Hl PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè C£ÀÄßwÛ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «gÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÀAPÀÆgÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉƪÀÄqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA: PÉ.J.-05 r-848 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ ¨sÀAPÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀåªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄgÀvÀÆgÀ PÁæ¸À zÁn gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£ÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


PÉæöÊA ¨ÁæöåAZï D¦üøÀgï CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:11-108 f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ £À£Àß ©d£É¸ï mÉ£Éì£ÀzÀ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl DzÀ±Àð ªÉÄrPÀ¯ïUÉ §AzÀÄ gɹ֯ï mÁ姯Émïì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â£ÀÄ PÉæöÊA ¨ÁåçAZï D¦üøÀgï CAvÁ ºÉý ¤£Àß ZË¥ÁnAiÀÄ°è 12 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï¸ÁßaAUï DVzÉ ¤Ã£É ªÀiÁrgÀÄ« CAvÁ ºÉzÀj¹ PÉ.J¸ï.Dgï.¦ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ PÀvÀÛ®°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß eÉé£À ¥À¸Àð£À°èzÀÝ 12,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥À¸Àð ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á¼É ªÀÄzÁåºÀßzÀ M¼ÀUÁV E£ÀÆß 2,600/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ ¤£Àß ¥À¸Àð ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £Á£ÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl J¸ï.©.ºÉZï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÉæöÊA ¨ÁæöåAZï D¦üøÀgï CAvÁ ºÉý £À£Àß°èzÀÝ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ RªÀÄgÀĢݣÀ gÀªÀjUÉ 2600/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß J¸ï.©.ºÉZÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è PÉæöÊA ¨ÁæöåAZï D¦üøÀgï CAvÁ ºÉýzÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ RªÀÄgÀĢݣÀgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛUÉ ¸Àgï ¤ªÀÄä LqÉAn PÁqÀð vÉÆÃj¹j CAzÁUÀ ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ LqÉAn PÁqÀð PÉüÀÄwÛAiÀiÁ £ÀªÀÄä 6 ªÀÄA¢AiÀÄ UÀÆæ¥ï EzÉ CªÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹzÀgÉ ¤£ÀUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ¤UÀÆ MzÀÄÝ, E§âjUÀÄ ZÉÊ£ï ¸ÁßaAUï PÉøÀ£À°è ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¹ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁvÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ LqÉAn PÁqÀð vÉÆj¹j CAvÁ CAzÁUÀ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ SÁwæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ oÁuÉUÉ M¦à¹zÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ°è «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëªÀÄtgÁªÀ UÉÆÃV CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸Á«wæPÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À 20 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¸À« £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ mÉîjAUï PÁè¹UÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀj ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀ CªÀ¼À UɼÀwAiÀÄgÀÄ & ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀj UËgÀªÀÄä ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.8564 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà AiÀÄgÀ¢ºÁ¼ï ¸Á: ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ PÁæ¸ïºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÁ vÁ¬Ä C®èªÀÄä & ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ºÁfªÀĸÁÛ£ï E§âgÀÆ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ãj£ÀPÉƼÁ¬Ä ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä vÀAVAiÉÆA¢UÉ KPÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr¢Ý CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ¸ÉƸÉUÉ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ »ÃUɯÁè ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ K£ÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ ºÉýj CAvÁ PÉýzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¤£Àß ¸ÉÆ¸É ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:08.05.2010 gÀAzÀÄ 13.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ²ªÀAV & CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á:²ªÀAUÉÃjzÉÆrØ EªÀgÀÄ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ 6£Éà ªÁqÀð£À°è ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è qÁ:©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä C¨sÀåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §A¢zÉ K£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨ÁAiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ¸Á: w¥Àà£ÀnÖ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄj§¸À¥Àà vÀAzÉ »gÉðAUÀ¥Àà EªÀjUÉ vÀªÀiÁµÉUÉ £À£ÀUÉ NlÄ AiÀiÁPÉ ºÁQ®èªÉAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè & PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁeÁ¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á: w¥Àà£ÀnÖ EªÀ¤UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄUÉ NlÄ ºÁQ®èªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè & PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:f£ÁߥÀÆgÀÄ EªÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀѮĤÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝAiÀÄå f£ÁߥÀÆgÀÄ, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà ºÁUÀÆ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀAoÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®zÀ qÉÆÃtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÀAoÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁUÁæªÀĤªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ UÀ®ØAiÀÄå£ÁAiÀÄPÀ 58 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ gÀAUÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¢Ã¥ÀPï.Dgï.¨sÀƸÀgÉrØ ¦J¸ïL °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 20.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ ªÉÄÃ¯É QæPÉmï ªÀiÁåZïUÀ¼À ¸ÉÆîÄ-UÉ®ªÀÅUÀ¼À §UÉÎ d£ÀjAzÀ ºÀt ¨ÉnÖAUï PÀnÖ¹ PÉÆAqÀÄ CzÀȵÀÖzÀ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ZÉÆÃlĸÁ§ vÀAzÉ SÉÊgÀĸÁ§ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ & ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ¨ÉnÖAUï PÀnÖ¹PÉÆAqÀ §UÉÎ §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß & £ÀUÀzÀÄ ºÀt:54,000/- d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀÄ ¸Á: qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ EªÀgÀ qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀÝ ¸ÉÃAUÁ ºÉÆnÖ£À §tªÉ, £É®ÄèºÀÄ°è£À §t廃 & ©½eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §tªÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÀÄÆgÀÄ §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:20,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279,304[J] L.¦.¹

¢:10/05/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®PÉÌ CAvÁ dUÀ¢Ã±À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢:10/05/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄ eÁªÀ 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁæöåPÀÖj£À mÉîgÀzÀ°è ¸ÉUÀt UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°è PɸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖj£À EAeɤ£À §A¥Àgï vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ªÀiÁA¸ÀRAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     35/2010 PÀ®A     341, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ®VwÛ UÁæªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ CgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ PÀÆr ¥ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀgÀ£Àäß »A¢£À zÉéõÀ¢AzÁ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤®Äè vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤£ÀßzÀÄ ¨Á¼ÀªÁVzÉ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀ°è¤AzÁ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ®ÄUÀ½AzÁ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ

¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ »UÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁå£ÀìgÀ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÁUÀ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ ªÁzÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JA.PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 66/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

& 03, 04 r.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 24-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 §ÄqÀ£À¸Á§ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëÃAiÀiÁV 15,000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 01 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ 02 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 65/10 PÀ®A 107, 151, s¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¥ïzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀzÀ°èzÁÝUÀ 1] ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ; 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2 wAUÀ½¤AzÀ DUÁUÀ UÀªÀÄUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°è CªÀ¼ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀÄ C®èzÉà ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è zËdð£Àå¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ