Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 17, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-12-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-12-2016

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2016, PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹-324 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½î ºÁUÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ºÁUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ GqÀĪÀÄ£À½î, PÀgÀ£À½î, ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, «oÀ®¥ÀÆgÀ, §¹gÁ¥ÀÆgÀ, «Ä£ÀPÉÃgÁ, ªÀÄ£ÁßKSÉýî UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ J£ï.ºÉZï-9 ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-12-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ªÉÆUÀzÀ¼À ºÀ¼É SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr PÁSÁð£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃd AiÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀÄUÉÆãÀ AiÀiÁzsÀªÀ ¸Á: ©ÃºÁgÀ CAvÁ CªÀ¸ÀgÀ CªÀ¸ÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjzÀ CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃZÀÄAiÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ gÁd§¤ì AiÀiÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: C»gÀ AiÀiÁzsÀªÀ, ¸Á: vÉîPÁvÀÆgÀ, f: ²ÃªÁ£À gÁdå ©ÃºÁgÀ, ¸ÀzÀå: ªÉÆUÀzÀ¼À ©.PÉ.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2016, PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಗಾಣಿಗ, ಸಾ: ಹಲಚೇರಾ, ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ರವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಮ್ಮ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎನ-9614 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸದರಿ ಕಾರನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರಾ.ಹೆ ನಂ. 50 ಮೇಲೆ ಜಲಸಂಗಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ನಂತರ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಐಚರ ವಾಹನ ನಂ. ಎಪಿ-09/ಟಿಎ-4057 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಸಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಾರಿಗೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಾರು ಐಚರ ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ನೋಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಾರ ಹಾಗು ಐಚರ ವಾಹನ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 16.12.2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ ಸಾ:ಹರನೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮರೆಪ್ಪ ಯಾಳವಾರ ಈತನು ಕಲಬುರಗಿ ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಡಿಪೋ ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 12.12.16 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜೇವರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮರೆಪ್ಪನಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂಬರ ಕೆಎ-33-ಎ-3739 ನೇದ್ದು ಇತ್ತು ಅದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮರೆಪ್ಪ ಯಾಳವಾರನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಜೇವರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ನಾನು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 16.12.16 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ದಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಗುಡ್ಸ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-33-ಎ-3739 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 16/12/2016 ರಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಮರತೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 16/12/2016 ರಂದು ಮರತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಎರಡು ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದು ನನಗೆ ಆಕ್ರಮ ತಡೆ ಮಾಡಿ  ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.