Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 26, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 26-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009

SÁ¸ÀV mÁæªÀ®ì¤AzÀ gÁd¢Ã¥À dÆå«®¸Àð gÀªÀgÀ 46 ®PÀë 60 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æà fvÉÃAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, gÀd¥ÀÆvÀ G:ZÉãÀ¹AUÀ EªÀgÀ ªÉÆ»¤ dĪÉîgÀì Dgï.J£À.n. gÉÆÃqÀ ªÀgÀAUÀ® EªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀj ¸Á:ªÀgÀAUÀ® J.¦. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁd¢Ã¥À dÆåªÉ®gïì ¥Áæ.°«ÄmÉqï ªÀÄÄA¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18/3/09 gÀAzÀÄ MlÄÖ 3285 UÁæA §AUÁgÀ M¼ÀUÉÆAqÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 46,60,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ Rjâ ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ¨ÁåV£À°èlÄPÉÆAqÀÄ CzÉ ¢ªÀ¸À ªÀÄÄA¨Á¬ÄAzÀ gÁwæ 9 ¦.JA PÉÌ ªÉÇïÁé ®UÀÄÔj §¸Àì NªÀÄgÀ mÁæªÉ®ì £ÀA§gÀ PÉJ-25/ 9673 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹Ãl £ÀA eÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽÃvÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ºÉÆgÀlÄ vÀ£Àß §AUÁgÀ ªÀqɪÉUÀ¼ÀÄ ElÖ gÉUÀfãÀ PÉA¥ÀÄ ,PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ ¨ÁåUÀ ZÉÊ£À¢AzÀ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ ¹ÃnUÉ PÀnÖ vÁ£ÀÄ PÀĽvÀ §¸Àì §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀºÀ¢ÞAiÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÉÆÃqÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À gÉÆqÀ ºÀwÛjzÀÝ £À²Ã§ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 19/3/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgÀ §¸Àì ¤°è¹ ZÁºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä E½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ E½zÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ §¹ì£À°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀqÀªÉUÀ½zÀÝ ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁåV£À MAzÀÄ §¢ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ EzÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ §AUÁgÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DmÉÆà rQÌ : ¥ÁzÀZÁj ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 39/09 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀB 25-03-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ DmÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï.26/PÉ-1928 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ OgÁzÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §AqɪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀAqÉgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉAiÀÄ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A : 3 PÀ£ÁðlPÀ M¥À£ï ¥Éè¸ï ( r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-03-2009 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. Dgï.JªÀiï. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ¸ÉÃPÀÖgÀ¯ï ªÀiÁåf¸ÉÖçmï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ©.J¸ï.¦. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÉ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ©.J¸ï.¦. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ a£Éí ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå§ ¤°è¹ QèãÀgÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2009 gÀAzÀÄ 1935 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G; ªÀiÁåQìPÁå¨ï PÀAqÁPÀÖgï ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/03/09 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA.PÉJ-38/2383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÁªÀ½ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåQìPÁå©UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è E§âgÀ£ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 25-03-2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, CAzÁdÄ 8-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ £Á£ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAzÁdÄ 5-6 ¢ªÀ¸À¼ÀUÀ »AzÉ E§âgÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è VqÀUÀ¼ÀÄ Rj¢ ªÀiÁr CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀ¥sÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß D ªÉÄÃ¯É ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÁ ªÀiÁvÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 25-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ Z˽ gÉÆÃrUÉ Z˽ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀ£À½î EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁjzÀ §UÉÎ ¯Á¨sÀ ºÀAaPÉƼÉÆît CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀPÉÌ FUÀ PÀvÀÛ¯ÁVzÉ £Á¼É £ÉÆÃqÉÆt CA¢zÀPÉÌ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ : ºÀt ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26-03-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J.J¸À.L. L/¹. ¦.J¸À.L. gÀªÀjUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À anÖ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À¸ÀÄ©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨ÁvÀ«Ä ¹QÌzÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹. 1570, 811, 1553 PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «Záj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ¥Áà ¨ÁqÀ¸ÀAV« ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ GB PÀÆ° ¸ÁB vÁ¼ÀªÀÄqÀV 2) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §£Àß½î ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1610=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9980954755 £ÉÆÃQAiÉÆ ¸Émï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes
: ««zÉqÉ C£À¢üPÀÈvÀ ¹ºÉZï¥ËqÀgï & gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, £Á®ÄÌ d£ÀgÀ §AzsÀ£À:

²æà ©.L gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ºÁUÀÆ ®PÀëöät vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, 500 UÁæA ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt: 120/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀAUÀ¥Àà @ UÀÄrØ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ, vÁ: f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 2 PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA.63/2009 & 64/2009 PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà f.Dgï.£ÀlgÁeï ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 120 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀæºÀ¹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt :80/- gÀÆ¥Á¬Ä ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä @ §Ææ¸À° vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:24/2009 PÀA:32,34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀzÀÝ gÁd¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:24/2009 PÀA:32,34 PÀ£ÁðlPÀ C¨ÁÌj DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl NªÀÀð£À §AzsÀ£À:

²æà AiÀıÀªÀAvÀ ©ü¸À£Á¼ï ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ PÁPÁ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ gÀ« mÉîgï NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt: 806/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.24/2009 PÀ®A:78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, 8 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ ¸ÀÄAPÉñÀégÀºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÆ NrºÉÆÃVzÀÄÝ gÀAUÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀĺÀt: 1060/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.33/2009 PÀ®A: 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
: ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï£À°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸Á:ªÀiÁ£À«EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀA:PÉJ.36,JA.4090£ÉÃzÀÝgÀ°è&mÁ¦£ÀªÉÄÃ¯É ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀASÉåVAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀwñÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.58/2009 PÀ®A: 279, 336 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ««zÉqÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ºÀ®ªÀjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36, 7043, mÁæ°¸ÀA:7044, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-CA¨ÁªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà §¸À¥ÀàUÉƧâgÀPÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA. 76/2009 PÀ®A 279,337,338 ¨sÁ.zÀA¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.03.2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £À®ègÉrØ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀA:PÉJ.36, nJ.8503, mÁæ°¸ÀA:8504, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.37,PÉ.5221 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀ¤UÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt¥ÉưøÀ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA. 75/2009 PÀ®A 279,338 ¨sÁ.zÀA¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.03.2009 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.01,©.5899 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀwðUÉÃgÀ ¨ÉïÁÝgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: PÁgÀlV, ºÁ:ªÀ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ£ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA.27/2009 PÀ®A:279, 337 ¨sÁ.zÀA¸ÀA ¸À»vÀ 134, 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ
¥ÀæPÀgÀt:-

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ:-¢:24-03-09gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀA. ¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÁqÀUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ vÀA ©ÃªÀÄ¥Áà ¸ÁBvÀªÀÄzÉÆrØ E§âgÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ.J28/Dgï7397 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æ±ÉæöÊ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁAiÀÄÌ® zÁn ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄÄ ªÉÄÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©æeï PÉî¸À £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ C°è DvÀ¤UÉ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©æeï ºÀwÛgÀ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉr«zÀÄÝ. E§âgÉÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÁªÀÄÄ«£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ¤UÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸Éâ d¦Û:-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ:-¢:25-03-09gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÉÖñÀ£À§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æÃ.©.r.§Ä°ð ¦J¸ïLgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ vÁgÀ¥sÉʯï NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉʧtÚ ºÁUÀÆ ºÀtªÀÄAvÀ@ªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á||vÁgÀ¥sÉʯï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 90 °Ãlgï vÁr(¸ÉÃA¢) CA.Q.gÀÆ 900/-d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:-¢:23-03-09gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀ«ÃAzÀæ vÀA ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ¸Á:ºÀAzÀgÀQgÀªÀgÀÄ ©üêÀÄ£À½î UÉÃl¤AzÀ ºÀAzÀgÀQ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ.32/J6945£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C§ÄÝ® £À© ¸ÁBPÉÆÃqÁè FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ«ÃAzÀægÀªÀgÀ fÃ¥À £ÀA.J.¦16/ºÉZï7164£ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzsÀ fÃ¥À£À°è PÀĽwzÀÝ ©üªÀĪÀé UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzsÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzsÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:25-03-09gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÁmÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁmÉ¥Àà PÀgÀAn FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzÉå EgÀĪÀ vÀPÀgÁj£À eÁUÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj AiÀÄ®è¥Àà PÀgÀAn ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¹zÁæªÀÄ PÀgÀAn EªÀgÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:-25/03/09gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÁmÉ¥Àà PÀgÀAn ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¹zÁæªÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÉAPÀlªÀÄä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ MgÀUÀAn ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ MgÀUÀAn gÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ
»rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ¢®è ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ £À£ÀUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¹zÁæªÀĤUÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:26.03.2009gÀAzÀÄ 1 J.JªÀiï PÉÌ ªÀÄPÀ§Æ¯ï vÀAzÉ £À¢ªÀĸÁ§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á:gÀºÀªÀÄvÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆvÀ櫸Àðd£ÉUÉ JzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ºÀwgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ PÀgÀļÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304[J] ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà 29 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ ¯Áj ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.7553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ [CzÀgÀ°è 3 d£ÀgÀ] ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ Cwà ªÉÃUÀ, ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À, ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] D¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå E£ÁªÀÄzÁgÀ 26 ªÀµÀð ¸Á// UÉÆAqÀ¨Á¼À FPÉAiÀÄÆ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå E£ÁªÀÄzÁgÀ 38 ªÀµÀð ¸Á// UÉÆAqÀ¨Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. PÉ.J.37/PÉ.4342 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ qÀA§æ½î ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/09 PÀ®A. 279, 337, 338 ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CPÀÖ.

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÉrØ vÀAzÉ °AUÁgÉrØ PÀgÀªÀÄÄr 38 ªÀµÀð ¸Á// VÃtÂUÉÃgÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ [¯Áj £ÀA. J.¦-21/©-3679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.] EvÀ£ÀÄ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ-25/¹-1888 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt PÉJ-25/¹-1888 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ Qè£ÀgïUÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ Qè£ÀgïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦.CPïÖ.

¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §UÀªÀAvÀ¥Àà E½UÉÃgÀ 50 ªÀµÀð ¸Á// §ÄzÀUÀÄA¥Àà EªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1470 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ.