Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 21, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-09-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-09-2018

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 20/2018, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಜೋಳದಾಬಕಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂಬಾದಾಸ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮೆತ್ರೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಜೊಳದಾಬಕಾ ಇತನು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದ್ದ ಹೊಲ ಸವೆ ನಂ. 78 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಎಕ್ಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾಡಲು ಜನರಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 19-09-2018 ರಂದು ಅಂಬಾದಾಸ ಈತನು ಸಾಲದ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡುವ ರೈತನಾದ ಅಂಬಾದಾಸ ಈತನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೆಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲದ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 20-09-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 131/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 19-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ RAiÀÄĪÀÄ ¥sÀQÃgÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ©qÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/E©-4822 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ C¥ÉÃPïì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 168/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2018 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÆ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 10 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä 1) UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤A¨ÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 3)  ªÉAPÀl vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ °A¨ÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 4) GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 5) ¢°Ã¥À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀ¼À¸É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 6) ¸ÀĤî vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZËPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ,  7) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ¨Á§Ä zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 8) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 9) ¨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¨Á§¼À¸ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð: eÁw: ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ 10) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8330/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MlÄÖ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉÃUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 151/2018, PÀ®A. 427, 447 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ PÀ£ÁßmÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ gÁeÉñÀégÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 449/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¨Á« EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwÛUÉAiÀiÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, EAzÀĪÀÄw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«¬ÄAzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀå ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 20-09-2018 gÀAzÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¨Á«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÉÊ¥À MqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁÖlgÀ PÀÆqÀ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ºÁµÀ¥Áà PÉÆ®PÉÌ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Éß AiÀiÁgÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19-09-2018 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¤ªÀÄä CwÛUÉ EAzÀĪÀÄw EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÉrØ ¥ÉÆUÀ® ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÉrØ ¥ÉÆUÀ® ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ ¥ÉÊ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖlgÀ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, MqÉzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥Éʦ£À C.Q 700/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¸ÁÖlj£À ¨É¯É C.Q 1200/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 1900/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ EAzÀĪÀÄw, ±ÀAPÀgÀ gÉrØ EªÀj§âgÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-09-2018 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 116/2018, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-09-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಮದಕಟ್ಟಿ ಸಾ: ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಿಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿಯ ಬೀಗ ಒಡೆದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 50.,000/- ರೂ ಮತ್ತು 1) 5 ಗ್ರಾಂ. ನ 3 ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರುಗಳು, 2) 10 ಗ್ರಾಂ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ, 3) 10 ಗ್ರಾಂ ಜೂಮಕಾ ಬೆಂಡೋಲಿ ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3.5 ತೋಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅ.ಕಿ 76,000/- ರೂ. ಹಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ 1,26,000/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 20-09-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 256/2018, PÀ®A. 192 (J), PÀ£ÁlðPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 420, 467, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ ZÀ£ÀPÉÆÃmÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CUÀr ¯ÉÃOl£À°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj eÁUÁ D¹Û ¸ÀA. 22-178/1J (ºÀ¼É) 22-184/1J (ºÉƸÀ) £ÉÃzÀÄÝ, ¸ÀwñÀ J£ï. UÀÄqÉØ »A¢£À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁgÀªÁgÀ f¯Éè gÀªÀgÀÄ 2002-2003 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAa¹ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸Àȶֹ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CUÀr gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CzÉ ¸ÀgÀPÁj eÁUÉAiÀÄ D¹Û ¸ÀA. 22-178/1J (ºÀ¼É) 22-184/1J (ºÉƸÀ) £ÉÃzÀÄÝ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CUÀr ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ PÀæAiÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 213 ¢£ÁAPÀ 08-04-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå C¥ÀgÀ ¥ÁæzÉòPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ PÀ®§ÄV𠫨sÁUÀ PÀ®§ÄVð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CUÀr ¯ÉÃOl£À°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¹Û ¸ÀA. 22-178/1J (ºÀ¼É) 22-184/1J (ºÉƸÀ) £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀwñÀ J£ï. UÀÄqÉØ »A¢£À ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CUÀr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAa¹ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸Àȶֹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂ. 220/2018, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 16-09-2018 ರಂದು 0200 ಗಂಟೆಯಿಂದ 0430 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಝರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಗುರೆ ವಯ: 75 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ರಾಮ ನಗರ ಹಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಳವು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರವಸ ಸಂಭವ ಇದ್ದು, ಅದರ ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾದರು ಮೈಯಲು ಹೊಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು 3-4 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಎಮ್ಮೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 20-09-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.