Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 30, 2014

Bidar District Daily Crime Update : Date : 30-04-2014.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA82/2014. PÀ®A  454, 380 L¦¹.

ದಿನಾಂಕಃ 30/04/2014 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ವಯ-40 ವರ್ಷ ಜಾ-ಗಾಣಿಗ -ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ ಕೆಲಸ ಸಾ-ಧುಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಸಧ್ಯ ಶಿವನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹುಮನಾಬಾದ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ದೂರು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಗನು ಬಿ.ಸಿ. ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ 1000 ಗಂಟೆಗ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗು ಮಗನು ಕೂಡ ಬಿಸಿಎ ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕೂಡ ದಿನಾಲು ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಲು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.  ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29/4/2014 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಬೆಂಡ ಮಾಡಿ ತೆರೆದಿದು, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಲಾಕರ ಸಹ ಬೆಂಡ ಮಾಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಲಾಕರ ನೋಡಲು ಲಾಕರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ 1) 4 ಬಂಗಾರದ ಸುತ್ತೂಂಗುರ ಒಂದೊಂದು 5 ಗ್ರಾಂ ದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ .ಕಿ-60,000/-ರೂ.ಗಳು, 2) ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆರತಿ ಸೆಟ್ಟ ಅಂದಾಜು 250 ಗ್ರಾಂ ಉಳ್ಳದು ಅಂ.ಕಿ-12,500/-ರೂ.ಗಳು, 3) ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸಗಳು 2 ತೊಲೆಯದ್ದು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1,000/-ರೂ.ಗಳು, 4) ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಗಳು 2 ತೊಲೆಯದ್ದು ಅಂ.ಕಿ- 1,000/-ರೂ.ಗಳು ಮತ್ತು 5) ನಗದು 25,000/-ರೂ.ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 99,500/- ರೂ.ಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂತ ಸಾರಾಂಶ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2014 PÀ®A307 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-04-2014 gÀAzÀÄ 1235 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ»w §A¢ÝzÀÄÝ, £Á£ÀÄ «oÀ® ¹ºÀZï¹ 667 £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ 1245 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw «zÁåªÀw UÀAqÀ §¸À¥Áà CtzÀÆgÉ, ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¥Éưøï PÁél¸ïð »AzÀÄUÀqÉ, £Ë¨Ázï EªÀ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À UÀAqÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà CtzÀÆgÉ, ªÀAiÀĸÀÄì: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¥Éưøï PÁél¸ïð, £Ë¨Ázï vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd JgÀqÀ£ÀqÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ¥Àæ¨sÀªÀw ªÀÄÆgÀ£ÀgÀAiÀĪÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwà gÀªÀjzÀÄÝ  ªÀÄƪÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪɠ ªÀiÁr¹PÉÆAnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉÃAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd  EªÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÆãÀåªÁV ªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ£À°è ªÁ¸ÀªÁVzɪÀÅ »VgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ  »jAiÀĪÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃd EvÀ£ÀÄ PÉîªÀÇ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw «zÀåªÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ «£ÁPÀgÁt £À£ÀUÉ ºÁt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ CªÁUÀ CªÁUÀ ¦r¸ÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉzÀÄ  ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄ  £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw  ¸À»¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛªÉ PÉîªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ ¤gÁªÀj ºÀwÛgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ  ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀgÀÄ  £À£Àß ºÉAqÀw  §¸ÀªÀ dAiÀÄAw CªÀiÁªÁ¸É EzÀÄÝzÀjAzÀ  £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwAiÀĪÀ½UÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ  CAvÀ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛ¼É §£ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw «zÀåªÀw ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð  EªÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr gÀAr £À£ÀUÉ 500/- gÀÆ PÉÆqÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ¢zÉ  gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £À£Àß ºÉAr £À£Àß ºÀwÛgÀ 500/- gÀÆ E®è £Á¼É AiÀiÁgÁzÀgÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£ÀÄ  EªÁUÀ E®è CAvÁ CAzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ 500/- gÀÆ E®è CAvÁ CAw CAvÁ CAzÁªÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹ªÉÄà JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀÄ zÀgÀzÀgÀ£É ºÉÆÃV ¹ªÉÄà JuÉÚ  ºÁQ £À£Àß ºÉAqÀw  «zÀåªÀw ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉÃAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É .C°èAiÉÄ EgÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁgÀw ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuɱÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ zsÀ£ÀÆßgÉ  3 ªÀµÀð  EvÀ¤UÉ JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É zÉúÀzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É JqÀgÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï CtzÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ºÉAqÀw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æå¯É£ïì£À°è vÀAzÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 139/2014 PÀ®A 307 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2014 PÀ®A «ªÀgÀ 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ.

¢£ÁAPÀ:28/04/2014 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁeï EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀzÁzÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉ¹ì £ÀA.©E7387052 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²¯Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁeï £ÁUÉñÀégÀ, ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, «zÁåyð¤, eÁåw ªÉÄÃzsÀ, ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA.1-5-236/1 ¹¢ÝvÁ°ÃA gÉÆÃqÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢Ã¦PÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ Z˨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ §PÀÌ¥Àà PÉÆÃmÉ PÁ¯ÉÃeï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆ ¦Pï C¥ï UÀÆqïì £ÀA.PÉJ38/7140 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁeï EªÀ¤UÉ §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ ¢Ã¦PÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JA§ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 22:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ    ¢£ÁAPÀ : 29/04/2014 UÀÄ£Éß £ÀA. ;- 157/2014 PÀ®A ;-  376 506  L.¦.¹  66 L n JPïÖ 2005

¢£ÁAPÀ 29/04/2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦æÃAiÀiÁzÀ²ð¤ UÀAqÀ gÁeÉñÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 22 .ªÀµÀð eÁ/ ¸ÀªÀÄUÁgÀ G/ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á/CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °ÃTvÀ Cfð  PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/02/2014 gÀAzÀÄ 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ £ÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á/ °qÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr  MvÁÛAiÀÄ¥ÉƪÀðPÀªÁV zÀ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/04/2014 gÀAzÀÄ ªÉÆ £ÀA 9482388489 £ÉÃzÀ£ÀÄß £À£Àß aPÀÌvÉÛAiÀiÁzÀ ®vÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀ¼À PÉʬÄAzÀ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ  ¤Ã£ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ  ¥sÉÆãÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉqÀ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄAiÀÄðzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀÄAiÀiÁðzÉ §UÉÎ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉêÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ ºÁUÀÄ PÁ£ÉÆä£À CjªÀÅ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ zÉÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ  PÉÆÃlÖ °TvÀ Cfð   ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁVzÉ.
 
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.. 95/2014   PÀ®A 171(J¥sï.) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 131(©) Dgï.¦.JPÀÖ-1951

¢£ÁAPÀ 29-04-2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw QÃwð ZÁ®PÀ  JPÀìPÀÆånªï ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl 50 ©ÃzÀgÀ  ºÁUÀÆ   ªÀÄÄ£À¹¥Á® vÀºÀ²¯ÁÝgÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtÂÃPÀj¹zÀ Cfð eÉÆvÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦ ¥Ánð KeÉAl gÀªÀgÀÄ f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¹zÀ Cfð ®UÀwÛ¹ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ªÀÄgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA:201 £ÉÃzÀgÀ°è  ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ qÁ|| CdAiÀĹAUÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ eÉêÀVð EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj CfðAiÀÄÄ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁj¸À®Ä 171(J¥sï.) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 131(©) Dgï.¦. JPÀÖ -1951 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀĪÀÄw PÉüÀ¯ÁVvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ ªÀiÁ£ÀågÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA68/2014 PÀ®A section  130 (A),(B)  R. P Act

¢£ÁAPÀ 29-04-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¤gÀAd¥Áà ±ÀA¨sÀÄ, J,E,E ¦,qÀ§Æè,r E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ JQìPÀÆånªÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï ¥sÁè¬ÄAUÀ ¸ÁÌ÷éqï d£ÀªÁqÁ ºÉÆç½ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, qÁ|| CdAiÀĹAUÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¹AUÀ ºÁ° ±Á¸ÀPÀgÀÄ eÉêÀVð PÉëÃvÀæ  vÁ||  eÉêÀVð f|| UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 29-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉAiÀÄĪÀ ©ÃzÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ C°AiÀÄA§gï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 20 gÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ KeÉAmï gÀªÀgÀÄ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR°¸À®Ä ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸ÉÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ ¤ÃqÀ®Ä ªÀiÁ£ÀågÀ°è «£ÀAw PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA81/2014 PÀ®A354, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀB 29/04/2014 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄB55 ªÀµÀð, GBPÀÆ° PÉ®¸À, ¸ÁBWÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢UÉ 3 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀB 27/04/2014 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÀPÀ̸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÊzÀå EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ‘¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è’ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ‘F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ¤AzÀ NtÂAiÀÄ gÉÃSÁ EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA155/2014 PÀ®A323, 324, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G// ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉî¸À ¸Á// ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁíPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwzÁÝUÀ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ PÀ¼ÀÄw¢Ý CAvÀ C°è ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj dUÀ¼Á ©r¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ §AzÀgÉ CªÀjUÉ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁۣɠ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ  ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA154/2014 PÀ®A279, 336 L.¦.¹.

¢: 28/04/2014 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ  ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÆ) OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  OgÁzÀ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É RArPÉÃj PÁæ¸À  ºÀwÛgÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ G// PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 34 JA 0543 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: aAvÁQ vÁ. OgÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹    mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÄÝ PÀAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »qÉzÀÄ ¤°è¹zÁUÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁgÉ. ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ PÀÆqÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹zÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÀ w½zÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£À PÀÈvÀå F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÉÆAzÁ¬Ä¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄ.¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄ vÀ®Ä¥À®Ä C£Á£ÀÄPÀÆ®vÉ DUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ w½zÀÄ £Á£ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è.
vÀ¤SÉAiÀÄ°è C¥Á¢vÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ J¯Áè PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ PÀ®A, 102 (3) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÁAqÀ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ «¼ÀA§«®èzÉ M¦à¸ÀĪÀzÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA52/2014 PÀ®A279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29/04/14 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ C¥ÉPÀì D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀIJæà CA§Ä ¹.JZÀ.¹ 671 ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ CªÀÄævÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á// ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÀÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/04/14 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀj UÁzÁ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä CAUÀrUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑPÀÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÀj EªÀgÀ n.«.J¸ï JPÉì¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/PÉ-9802 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÀÆAqÀÄ ºÀj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀªÀiÁoÁuÁ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀÄoÁuÁ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛà ªÉlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃd zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ M§â ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀiÁ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÉݪÀÅ. rQÌ ºÉÆqÀzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀjuÁªÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀj UÁzÁ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÆdPÉÌ, §®UÁ®Ä ºÉ§âj½UÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®¸ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà JPÉ̽PÀgÀ ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj rQÌ ºÉÆqÉzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆà ºÀÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï CzÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/PÀå-4474 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀgÀt¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºËzÀSÁ¤, gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà PÁå¸Á EªÀgÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÀÆAqÀ £ÀªÀÄUÉ 108 CA§Ä¯É£Àì PÀgɬĹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ  C¥ÉPÀì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ±ÀgÀt¥Áà EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀj EªÀ£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ¥sÀÆ£À ªÀiÁr ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÆ PÀÆqÁ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà JPÉ̽PÀgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÀƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 0200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA93/2014 PÀ®A78(iii) KP Act R/e 420 IPC

¢£ÁAPÀ:29/04/2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æà n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä eÉÆvÉ M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ MAzÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä DzÉò¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29/04/2014 gÀAzÀÄ ¨ÁUÀªÁ£ÀUÀ°è gÁªÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ±ÉÃPï ±ÁºÀ¨ÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÉÃSï f¯Á¤ ¸Á:£ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ. 2) ²æà ±ÉÃPï CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¸Á:M¼ÀPÀªÀiÁ£ï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1547,929,1615, J¦¹-295 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ ¥ÉưøÀ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-38 f-66 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ EAzÀÄ ¢:29/04/2014 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ G¸Áä¤AiÀiÁ ªÀÄfÃzÀzÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV fÃ¥ï ¤°è¹ PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV 3-d£ÀgÀÄ UÀÄqÀ®Pï ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ 1-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÀ agÁqÀÄwÛzÀÄÝ M¨ÁâvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ ¨gɬĹj CAvÀ agÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ D¨ÉÃzÀ vÀAzÉ ¹gÁeï ªÀ:23 ªÀµÀð G:¥sÀÆæl ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:M¼À£ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ FvÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß 2) 16-ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄļÀî aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4830/-gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV 1) ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆ⮫ÄAiÀiÁå ¸Á:«ÄaðUÀ°è dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ. 2) §§Äè @ ±ÉÃPï ¦ügÉÆÃeï vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÀÄ£ÀÆìgÀ ªÀ:33 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É.  PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄUÉ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ D¨ÉÃzÀ, ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §§Äè @ ±ÉÃPï ¦ügÉÆÃeï gÀªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÀ®A:78(3) PÉ.¦ DPïÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 85/2014 PÀ®A. «ªÀgÀ279, 337 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 177 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ ¢: 29/04/2014 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ  £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Á: aAvÁQ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA. J¦28JªÁAiÀÄ6670 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦28JªÁAiÀÄ6670 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ – ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ – d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¦ügÉÆÃd SÁ£À ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛÛgÀ ©ÃzÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd PÀqɬÄAzÀ - ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38-7846 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ CmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ZÀAzÀæ¥Àà zsÁA¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, J¸ï.¹.(ºÉƯÉAiÀÄ), CAUÀ£ÀªÁr nÃZÀgÀ ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl, ©ÃzÀgÀ.  §® ªÉƼÀ PÁ®Ä - ¥ÁzÀzÀ ªÀÄzsÀå, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ, vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ, §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. & rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw JA§ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À¢AzÀ ¥Àæ.ªÀ. ªÀgÀ¢ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ : 29-04-2014  gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ   ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ, 29ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:UËqÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 qÀ§Äå-6088 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨ÁUÀå²æà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà VtÂ, 14ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UËqÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄñï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¨É¼ÀzÀr (¯Áj £ÀA PÉJ-22  ©-6277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-22 ©-6277 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¨sÁUÀå²æà ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÉÆÃV ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦ügÁå¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  78/2014  PÀ®A. 279.337 304 (J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
                ದಿನಾಂಕ 30.04.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4.00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿಯ ಗದ್ವಾಲ್ -ರಾಯಚೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ. 36 7023 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUï @ ªÁ»Ãzï vÀAzÉ ªÀi˯Á¨ÉÃUï eÁ: ªÀÄĹèA G: CA§Æå¯É£ïì £ÀA PÉ.J36 J 7023 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋ ನಂ ಎ.ಪಿ 22 ಎಕ್ಸ್ 9377 ನೆದ್ದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಗುದ್ದಿ  ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ ²æà ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ §zÀÄPÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¯Áè¥ÁqÀ vÁ: UÀzÁé¯ï f: ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2014 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢: 29-04-14 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĪÀtÚ ¹A¦üUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 42, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÁUÀgÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ: 10-15  UÀAmÉUÉ  £ÁUÀgÁ¼À-°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸Á¬Ä PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ 909 PÁåAlgï ¯Áj £ÀA PÉ.J-37-J-1244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ 33, °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: J¸ï.E.ºÉZï PÁ¯ÉÆä zÁªÀtUÉgÉ FvÀ£ÀÄ  vÀ£ÀߣÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ,   PÁåAlgï JzÀÄgÀUÀqÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J-06-©-5148 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á¨ï 35, ªÀÄĹèA ¯Áj qÉæöʪÀgï, ¸Á: PÀÄA§PÉÃgÀ vÁ: PÀĵÀ×V FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  CwªÉÃUÀ ªÀÄÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯Áj £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rüQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ZÁ®PÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ J£ï.Dgï £ÀA-114 ¢: 30-04-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ qÁ: PÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ M¼ÀgÉÆÃVUÀ¼ÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV CzÀgÀ°è M§â DgÉÆæ gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄA§PÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V FvÀ£ÀÄ aQvÉì¬ÄAzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ . °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 140/14 PÀ®A 279, 338 (304(J)) L.¦.¹  187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ- 30-04-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ R°Ã¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ¯ï ¸Á¨ï 27 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- PÁ¯ÉÃUÁgÀ PÉ®¸À ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ   DgÉÆæ C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï EªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ §zÀÄ«UÉ EzÀÝ VqUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï 2) ªÉƺÀªÀÄäzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï3) §qɸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï 4) ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ §qɸÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ D. £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ  ¨ÉÊzÀÄ VqÀUÀ¼À£ÀÄß KPÉ PÀr¢¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ D. £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  E£ÉÆߪÉÄä VqÀzÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 73/2014  PÀ®A 504,. 323, 324, 506, gÉ« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 ¢£ÁAPÀ- 30-04-2014 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧qɸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï 28 ªÀµÀð eÁw. ªÀÄĹèA G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ  ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ºÁUÀÆ D. £ÀA. 4  ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß  D. £ÀA. 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåºÉÆA¢ 1) PÁ²A C° vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 2) eÁ£ÀÄ vÀAzÉ PÁ²ÃA C°3) SÁeÁ ¸Á¨ï vÀAzÉ §AzÉ ¸Á¨ï   4) ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉøÁ¨ï J®ègÀÆ ¸Á;- CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ  K£É¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß vÀAzÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà ºÉÃUÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ K£É¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ D. £ÀA 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C°¸Á¨ï ¤UÉ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀ¯Éà ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqÉzÀÄ ©rj CAvÁ ºÉüÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ. PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ  D. £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ D. £ÀA 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C°¸Á¨ï EªÀjUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©lÄÖ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ¯Éèà ºÁåUÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  D.£ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  PÀnÖUɬÄAzÀ §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÀ°è¤AzÀ PÀr¢zÀÄÝ  DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪÉà ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 72/2014  PÀ®A 504,. 323, 324, 506, gÉ« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 29/04/14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ  ತಾಯಣ್ಣ, 20 ವರ್ಷ, ವಡ್ಡರ್, ಕಾರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕುರ್ಡಿ  FvÀ£À ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ರೇಣುಕಮ್ಮ (ಮೃತ) ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿಸಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿAiÀÄ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.10/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2014 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.