Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 6, 2012

Raichur District Reported Crimes


                                 
¢£ÁAPÀ:05-07-12 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸ÉAmÉãïì ZÀZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA.01 ¨Á¨Á vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï@anÖ ªÀ:21 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ºÉZï.©.ZËPï ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°èè vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ºÉÆ£ÀßAiÀÄå JJ¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.1200/-, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.500/- & EvÉ ¸À®PÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ
 ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 2) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 3) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 4) ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw 5) ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ 6) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ 7) °AUÀªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÀAPÀ£Á¼À 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ  D¹Û «µÀAiÀÄzÀ dUÀ¼ÀzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¨Ál°, PÀnÖUÉ, PÀ®Äè, ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2012 PÀ®A. 143,147,148,324,307,504 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

05-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢AzÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà PÉÆÃ¥Á£ï , ªÀAiÀÄ: 60ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛzÀ PÀ¯É ºÀwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:-04-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ  ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄtÚ, 30ªÀµÀð, gÁoÉÆÃqï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀiïÌ vÁAqÀ. FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä, UÀAqÀ: ªÉAPÀmÉñÀ, 26ªÀµÀð, gÁoÉÆÃqï, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt£ÁAiÀiïÌ vÁAqÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®z°èzÀÝÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ZÉüÀÄ PÀrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 14-00 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉÇðøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 15/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ.05-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀzÀÀ PÉ.E.© ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ  ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À. FvÀ£ÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36-J-3360 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA.PÉJ-37-J-996 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦ügÁå¢ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ wêÀÈ ¥ÉmÁÖV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/12 PÀ®A.279.304(J) L¦¹. & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ:-04/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è  ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀå£ï PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁ¯Á¥ÀÄgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄr¸À®Æ 22 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ H½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸É¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁPÉ? PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄ J¸ÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉƦvÀgÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢MzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 61/2012 PÀ®A. 143 147 323 324 341 504 506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:-04/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀå£ï PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄr¸À®Æ 22 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »A¢£À zÉéøÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Æ H½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2012 PÀ®A. 143 147 324 341 504 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃqsÀzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ 69  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-07-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-07-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ w¥ÁàgÀrØ J£ÀߥÀIJ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ªÁAfæ ¨sÀªÁ¤ ¥ÁzÀ UÀ°è PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, EªÀgÀ C½AiÀÄ ®PÀëöätgÀrØ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw VÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ªÀÄÄqÀÄ©, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÁAfæ ¨sÀªÁ¤ ¥ÁzÀ UÀ°è PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ ®PÀëöätgÉrØ ªÀÄÄqÀÄ© ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÁAfæ ¨sÀªÁ¤ ¥ÁzÀ UÀ°è PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, F »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ ºÀ¼É zÉéñÀ¢AzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ CAzÁdÄ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ JzÁÝUÀ CªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «zÁåªÀw EPÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£À£ÀÄß CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj®èzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 420 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À¯ÁèªÀŢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, G: ¤ÃªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 13-61 ©©Ã UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 13-61 ©©Ã UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ vÀºÀ¹ÃªÀiï vÀ§¸ÀÄìªÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 13-61 ©©Ã UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 4) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ AiÀiÁ¹ÃªÀiï CAdĪÀiï UÀAqÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 5) ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁèªÀŢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À¦üAiÀÄÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À CrAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹.Dgï.¹. AiÀÄ°è ¸ÀPÁðj £ËPÀj, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ©© UÀ°èAiÀÄ°è “¸ÁzÀvï JdÄPÉõÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmÉç¯ï læ¸ÀÖ” JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜ vÉgÉzÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀļÀÄî zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ vÀAiÀiÁåj¹ “D¯ï-R¯ÁªÀiï-ªÀiÁqÀ¯ï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆÌ¯ï ©© UÀ°è” CAvÁ ±Á¯É vÉgÉzÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆæ £ÀA 4 EªÀgÀ£ÀÄß ºÉZï.JªÀiï. CAvÀ £ÉëĹ 1 £Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è 30 ªÀÄvÀÄÛ 34 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ EzÀÝ §UÉÎ 2011-12 ¸Á°£À ¦æà ªÀiÁånæÃPï ¸ÁÌ®gï ²¥ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÀt ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÀ¸ÁÛªÉÃdÄ ¤Ãr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ Z˪Áít ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ವೈರ್ ಕಳ್ಳತನ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗೊವಿಂದ ತಂದೆ ಹಣಮಜಿ ಕುಸಾಳೆ ಸಾವಡ್ಡರ ಸ|| ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 12/06/2012 ರಂದು ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ  ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ 11/2 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕ್ವಾರಿ ಕಟಿಂಗ ಮಾಡಿ ಮಷಿನ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:13/06/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-00  ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ವಾರಿ ಕಟಿಂಗ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರಗೆ ಜೊಡಿಸಿದ ಕೇಬಲ ವೈರನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೇಬಲ ವೈರ್ 120 ಪೀಟ ಇದ್ದು ಅ.ಕಿ.12000/- ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 91/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸಿಂಗೆ ಸಾ|| ಮಾಲಗತ್ತಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 31/05/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00  ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಖಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ವಾರಿಕಟಿಂಗ ಮಶಿನ್ ಬಂದ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ: 01/06/2012 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಖಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕ್ವಾರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ ಮಶೀನಗೆ ಜೊಡಿಸಿದ ಕೇಬಲ ವೈರ್ ವಾಯರ 120 ಪೀಟ ಅ.ಕಿ. 12000/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು,  ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕತ್ತಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 90/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ  ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ಹವಿಲೇ ಉ: ಜೀಪ ಚಾಲಕ  ಸಾಬಾಹರಪೇಟ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:05-07-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ2-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಬುಲೇರೋ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎಮ್-8566 ನೇದ್ದನ್ನು ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ ಸರ್ಕಲದಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ  ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಾಗ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-38 ಎಫ-777 ನೆದ್ದನ್ನು   ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾರ ಜಕಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:73/2012 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಮುಧೋಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ರಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಶೇಖ ಸಾ|| ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮ ರವರು  ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ತಂದೆ ಮೊದಿನಸಾಬ ವ|| 38 ವರ್ಷ ಈತನು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮುಧೋಳ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಾರೀ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ಹಾಗೇ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 79/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ:

ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಪ್ರೇಮಿಲಾಬಾಯಿ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವಾರ್ಡ ನಂ.5-8 ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರೋಜಾ ಬಡಾವಣೆಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ರ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಡೀಲರರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಧವ [ಲೈಸೆನ್ಸ ಸಂಕ್ಯೆ.24/2011-12] ಇವರು 2012 ನೇ ಜೂನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು  ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಡುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:04/07/2012 ರಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ  ಜೂನ 2012 ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಿರುಕುಳ ವರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಾಧವನವರು ದಿನಾಂಕ:16/06/2012 ರಂದು ಸಗಟು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವರ್ತಕರಾದ ಮೆ|| ಆರ್.ಎಸ್ರಘೋಜಿ ಇವರ ಸಗಟು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ 894 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿದನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಸದರಿ ಡೀಲರರ ವಿರುದ್ದ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 61/2012 ಕಲಂ. 406 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ ತಂದೆ ದತ್ತೂಪಂತ ಎಲ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಕೃಷ್ಣಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ರೈತರ ವಿಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 6 ಆಡು,  1 ಹೊತಗಳನ್ನು  ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದು  ಆದರ  ಕಾವಲಿಗಾಗಿ  ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುತ್ತೆವೆ. ಸದರಿಯವರು  ದಿನಾಂಕ 05/07/2012  ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ  ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು  ಮುಂಜಾನೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ   ಬಾಗಿಲಿನ  ಕೀಲಿ ಮುರಿದು  ಒಂದು ಕೇಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊತವನ್ನು  ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ   ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:224/2012  ಕಲಂ 457 380  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.