Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 28, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-07-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-07-2018

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 141/2018, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÀdºÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CfªÉÆÃ¢Ý£ï ¨ÉÆA§¼ÀV ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV gÀªÀgÀ UÀAqÀ CfªÉÆâݣï vÀAzÉ gÀeÁPÀ¸Á§ ¨ÉÆA§¼ÀV ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀPÉÌ vÀ£Àß »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.   PÉJ-39/Dgï-0462 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÀÄqÀV £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr gÉÆÃqÀ ªÀÄzÀå £ÀAzÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ C¯ÁÛ¥sÀ ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ£À°è UÀAqÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É PÁ£ÀðgÀ£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »rvÀ vÀ¦à JqÀUÀqÉ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr gÉÆr£À PɼÀUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄgÀPÉÌ rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28-07-2018 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 89/2018, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 27-07-02018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿರಾಜ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಪಂಚಾಳ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಸಾ: ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮೋನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಬೀದರ ರವರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ, ವಯ: 60 ವರ್ಷ ರವರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಸ್-0229 ನೇದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ವಯ: 52 ವರ್ಷ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುಂಪಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕೀಡ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಾಯಿಯವರ ತಲೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಬಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.