Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 7, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-    
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
            ¢: 06-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JA.PÉÌ ©. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªï, 31 ªÀµÀð, £ÉÃPÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ¥ÀvÀÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-09-12 gÀ 06-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢vÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÁ§jAiÀiÁV vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀƪÀiïUÀ¼À°è£À læAPï ªÀÄvÀÄÛ C®äjUÀ¼À°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉʯï MlÄÖ CAzÁdÄ C.Q.gÀÆ 2,83,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2012 PÀ®A. 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢.05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CAzÁ£É¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ£À¸Á«. FvÀvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Mt ºÁQzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À aîzÀ°è vÀÄA©nÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀļÉUÉ MzÉÝAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À aîUÀ½UÉ ºÉÆ¢¹ CªÀ¸ÀgÀªÁV KtÂAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀV½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj PɼÀUÉ ©Ã¼ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAr£À UÉÃnUÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑPÉÆAqÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà               ¢.05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ CAzÁ£É¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ 26 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á.PÀ£À¸Á« gÀªÀgÀÄ ¢:06-09-2012 ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: UÀÄqÀzÀªÀÄäPÁåA¥ï FvÀ£À ºÉAqÀw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀܪÀå¸ÀÛ½zÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀvÀå¥Àà£ÀÄ ºÉÆÃmɯï£À°è EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À  ºÀwÛgÀ 50 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À zÀUÁð, «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£À ¦.qÀ§Æèöå.r.PÁåA¥sï ¸ÀAUÀ£Á¼À, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, ªÀiÁåzÀgÁ¼À ªÀÄÄAvÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉAiÀÄ JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 Cr EzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, PÉA¥ÀÄ ¹Ãg,É ºÀ¹gÀÄ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è 1) J¸ï. gÁd±ÉÃRgÀ PÀ.gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ vÁ®ÆPÀ CzsÀåPÀëgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) CUÀ¸ÀgÀ gÁWÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, 52 ªÀµÀð, 3) UÀÄqÀ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 30 ªÀµÀð,4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀÄdÓ®, 52 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 30 jAzÀ 40 gÉÊvÀ d£ÀgÀĸÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½°è PÉA¥ÀÄ ¨ÁªÀÅl, ¨ÉvÀÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄZÀÄÑUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ PÉÆqÀ°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ±Á«ÄAiÀiÁ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ±Á«ÄAiÀiÁ£ÀzÀ°è PÀ£ÁðPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨sÀÆ ¸Áé¢Ã£À ZɼÀĪÀ½ JA§ ¨Áå£Àgï PÀnÖ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ «zsÁåyðUÀ½UÉ DªÀgÀtzÀ°è wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£Á PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ  ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ¦.¨sÁ¸ÀÌgï «±ÉõÀ C¢üPÁj ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 06.09.2012 gÀAzÀÄ   °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 448, 341, 353, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï zÉêÀzÀÄUÀÀðgÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §ÆzÉ¥Àà PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð EªÀgÀÄ ¸Á¹éUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ºÉƧ½AiÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 6/¦1 gÀ 29JPÀgÉ 38UÀÄAmÉAiÀÄ d«Ää£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥Ánïï EAfAiÀÄjAUï PÀA¥À¤AiÀÄ £ÀgÉÃAzÀægÀrØ EªÀgÀÄ 50 næ¥ï ªÀÄgÀªÀiï C.Q. 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß »mÁa AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉÃzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ                                                                               
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-09-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-09-2012


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¨sÁ°Ì PÉ.¦.n.¹.J¯ï ¯ÉÊ£ïªÀiÁå£À DzÀ ªÀÄÈvÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁ¸ÀÆA¥Á±Á ªÀIJâ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvÀ vÀUÀ° ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉSÁ UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 3 & 4 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ. UÉÆÃR¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃV C°è ¤AwzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À, vÁ: zÉêÀtÂ, 2) C§Æݯï gɺÀªÀiÁ£À vÀAzÉ «ÄÃgÀ±ÁºÀ ªÀÄzÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĸÁ £ÀUÀgÀ £ÁAzÉÃqÀ gÉÆÃqÀ GzÀVÃgÀ, 3) AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ C§ÆÝ¯ï ¸À«Ä ®zÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÆÃPÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢ÃgÀzÀ ºÀwÛÃgÀ GzÀVÃgÀ, 4) gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ZÀAvÀ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw:: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ºÀ½îSÉÆÃgÀ, vÁ: ZÀPÀÆgÀ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CQÌ MlÄÖ 23 ¥Áè¹ÖÃPÀ aîUÀ¼À°è 9 QéÃAl¯ï 20 PÉ.f ºÁUÀÆ 4 ¥Áè¹ÖÃPÀ ©Ã½ aîzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 1 QéÃAl¯ï 50 PÉ.f UÉÆâü EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ  C.Q. 10,400/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£ÉÆA¢UÉ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, 4 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 7 UÁæA §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ C.Q 14,000/- ºÁUÀÄ 3 vÉÆð ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀ C.Q 1500/- »ÃUÉ MlÄÖ 15,500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ rªÁåqÀgÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄAdAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAqÀ£À ºÀ½î, f: avÀæzÀÄUÁð, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 252 J¯ï.L.f PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ZËqÀQ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°, ¸Á: a®ªÁqÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ : 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀjV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-26/Dgï-7545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥sÀæ¨sÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ §gÀĪÁUÀ ¥Àæ¨sÀåAiÀÄå£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄvÁÛ C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J-24/3190 £ÉÃzÀÝgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄuÉÚÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G.¸ÉãÉAiÀÄ°è ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀ©âtzÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/PÀÆå-0403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ-E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï M¼ÀgÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉAUÀÄAn PÁæ¸ïzÀ°è §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/JJ-6767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯É ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ:zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀºÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦üÃmï zÀÆgÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð-PÀÄ¢æPÉÆlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ QvÀÆÛgÀ ZÉ£ÀߪÀÄä PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ lAlA £ÀA. PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀå ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.lA. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æPÉÆÃlV Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 2 FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-884 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-885 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀÄ¢æPÉÆÃlV PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀåqÀ PÉÆqÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA.lA. ªÁºÀ£À ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀgÀ ¥ÉåQ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: zÀªÀÄÆägÀ EªÀ½UÉ aQvÉì ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁqÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀäzÀåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÀÆ«£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁ®UÁgÀ UÀAiÀÄå¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/Dgï-7790 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA: PÉ.J-37/7219 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 498(J), 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA/ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ EªÀjUÉ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ²Ã®zÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.