Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 1, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿ.30-04-2015ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ನಿಂತು  ಹುಂಜಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಹಣ ವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತ ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.¹gÀªÁgÀ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ 7 ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು 1] ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಚಲುವಾದಿ,ವಯ-50ವರ್ಷ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ.  2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-25ವರ್ಷ,ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪು  3] ಶ್ರೀನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-20ವರ್ಷ,ಸಾ:ಮಲ್ಲಿನಮಡುಗು       EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß        ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 750=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 3 ಹುಂಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1825=00  ಜೂಜಾಟದ ಹಣವನ್ನುಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ 3 ಹುಂಜ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಆರೋ ಪಿತರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2015 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ,ಜೆ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸೀಮಾದ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) PÀ£ÀPÀ¥Àà  vÀAzÉ »gÉÃUËqÀgÀÄ  ªÀAiÀiÁ: 44 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ 2) zÉêÀtÚ  vÀAzÉ  FgÀ¥Àà £ÁqÀUÉÃgÀÀ ªÀB 28 G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÁånºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 28 ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 4) ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ °AUÀtÚ £ÁrUÀ -¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 5) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  ºÀjd£À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 7) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÉÃjV ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸೇರಿ ತಮ್ಮಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ  ನಸೀಬಿನ 52 ಇಸ್ಪೀಟುಗಳ  ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣದ ಪಂಥ ಕಟ್ಟಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂ¢ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ-3.4.5.6.7. ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 3000/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ  ವರದಿಯ ನೀಡಿದ್ದರ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA; 49/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖCrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ¢£ÁAPÀ:- 29/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÀ¢ÝAiÀĪÀgÀ, 22ªÀµÀð,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-CAd¼À FPÉAiÀÄÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ºÀ¢ÝAiÀĪÀgÀ FvÀ¤UÉ 2 £Éà ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ,¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV zÀÄrzÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ.ºÀtªÀ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ EzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ 1 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ zÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ Hl E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà a£Á° ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ PÀAoÀªÀÄlÖ wAzÀgÀÄ Hl ºÁQ¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwÛAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £Á¼ÉAiÉÄà E§âgÀÆ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¤Ã£ÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ,ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÀqÉ,vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä §gÀ¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.89/2015 PÀ®A. 504,324,498(J),506,gÉ/« 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-04-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಜಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬುಡದಿನ್ನಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð, eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : «ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಪವಿತ್ರಾ ಈಕೆಯು ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾಳು ಚೀರಾಡಲು ಅವಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಾವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1) ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 2) ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಎಂ.ಭೀಮಣ್ಣ             3) ರಾಮುಡು ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ 4) ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ 5) ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ಎಂ.ಭೀಮಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ : ನಾಯಕ, ಸಾ-ಮೀರಾಪೂರು 6) ಬುಡದಿನ್ನಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 7) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ವೆಂಕಟೇಶ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕ್ಲಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 36/2015 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 354 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಪಿರ್ಯದಿ ಸಮೀನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಹುಸೇನಬಾಷ ಹಣಗಿ, ವಯಾ 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉದ್ಯೋಗ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ.ಕಿಲ್ಲಾ ಮುದಗಲ್ FPÉAiÀÄÄ ಈಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ವಿನಾಕಾರಣ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಹುಸೇನಬಾಷ ಹಣಗಿ, FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯದಿದಾರಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳರಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 25-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಂತರ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿzÀÝgÀ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A 498(), 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2015 gÀAzÀÄ  37 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                              


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-05-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-05-2015

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2015, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-     
ದಿನಾಂಕ 30-04-2015 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಸಚೀನ ಯಾಚವಾಡ , 2) ಗೋವಿಂದ ರೋಟೆವಾಡ ಮತ್ತು 3) ಸಂತೋಷ ಉಡ್ತೆ  ಇವರು ಹಣೆಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್-26/ವೈ 9612 ನೇದರ ಮೇಲೆ ದೇವಗಾಂವ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕ್ಕೆ ವಾಯಾ ಹಂಗರಗಾ-ಸಾವರಗಾಂವ ರೋಡಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಆರೋಪಿ ಸಚಿನ ಈತನು ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಂಗರಗಾದಿಂದ ಸಾವರಗಾಂವ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಬೊಂತಿ ತಾಂಡಾದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಇಳಿಜಾರದ ತಿರುಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲದ ಹತೊಟಿ ತಪ್ಪಿ ಸದರಿಯವರು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಳಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಈತನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳಾದ ಸಚಿನ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇವರಿಗೆ 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಉದಗೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿಯಾಱದಿ «oÀ® vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ±ÉÃgÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ ರವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015, PÀ®A 318 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ UÉÆqÀA¥À½î, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DAiÀiÁ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ DAiÀiÁ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DxÉÆÃð¥ÉrPÀ ªÁqÀð£À »AzÀÄUÀqÉ £Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¥À¹ð (CgÀUÀ¯ï) ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ MªÉÄäÃ¯É M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨ÁåV£À°è ªÀÄUÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÃrPÀ® ¸ÀÆ¥ÀjmÉAqÉAmï gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀÄ 1-2 ¢ªÀ¸ÀzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ vÁ¬ÄAiÀÄÄ d£ÀäzÀ §UÉÎ ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ d£Àä ¤Ãr ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨ÁåV£À°è ºÁQ £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ºÉÃjUÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀmÁÖUÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©¸ÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ, C¸ÀºÁAiÀÄPÀ¼ÁV ©¸Ár ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015, PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ PÀ£ÁߪÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: ªÀfÃgÀ¨ÁzÀ ¢Ã°¥À¹AUÀ PÁ¯ÉÆä £ÁzÉAqÀ (JªÀÄ.J¸À) gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä £ÀAzÁ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ PÀ£ÁߪÁgÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁAzÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¢Ã¥Á£ÀAzÁ UÀAqÀ ¥ÀgÁUÀ ¥ÀvÉÛªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: ¥ÀÆ£Á (JªÀÄ.J¸À) 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä CvÉÛ ®vÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄAiÀÄÆgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄ ¹AzÉÆî ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ®UÀß ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ¯ÁqÀÓzÀ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ: 30-04-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ EªÀgÀÄ ¹AzÉÆî PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄAiÀÄÆgÀ EªÀgÀ ®UÀßPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀzsÀÄ-ªÀgÀgÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aPÀ̪ÀÄä £ÀAzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¢Ã¥À£ÀAzÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀzÀj gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï¸ÀgÀ 3 CzÀgÀ°è MAzÀÄ §AUÁgÀ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ 12 vÉÆ¯É ªÉÆvÉÆÛAzÀÄ 8 vÉÆ¯É 5 ªÀiÁ¹ E£ÉÆßAzÀÄ 5 vÉÆ¯É 5 ªÀiÁ¹ MlÄÖ 26 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q 7,15,000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 6 vÉÆ¯É C.Q 1,65,000/- gÀÆ., 3) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ CzÀgÀ°è MAzÀÄ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ 4 vÉÆ¯É E£ÉÆßAzÀÄ 5 vÉƯɠ»ÃUÉ MlÄÖ 13 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀÄ C.Q 3,57,500/- gÀÆ., 4) QëAiÀÄ°è£À N¯É 2 eÉÆvÉ MlÄÖ 10 UÁæªÀÄ C.Q 27,500/- gÀÆ., 5) QëAiÀÄ qÉʪÀÄAqï jAUÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ C.Q 50,000/- gÀÆ., 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12, 000/- gÀÆ., 7) ±ÁåªÀĸÀ£À PÀA¥À¤ ªÉÆèÉÊ® £ÀA§gÀ 09822199029 CzÀgÀ L.JA.E.L £ÀA. 352607060760242  C.Q 20,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 13,47,000/- §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¯ÉÃr¸ï ¥À¸Àð£À°è ºÁQ EnÖgÀÄvÁÛgÉ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj gÀÆ«Ä£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä £ÀAzÁgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ PÀ£ÁߪÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä gÀƫĤAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥À¸ÀðzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmɬÄAzÀ 1.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁQzÀ ¥sÀ¸Àð ¸ÀzÀj ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀzsÀÄ ªÀgÀgÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁvÀgÀÆ«Ä£À°è ¥À¸Àð ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥sÀ¸Àð vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è F ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt EgÀ°¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: eÁªÀ¼ÀV(©), ¸ÀzÀå: C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀ®§ÄgÀV f¯ÉèAiÀÄ D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À eÁªÀ¼ÀV(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ qɸÀÌ£À°ènÖzÀÝ 1) 5 UÁæA. §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ªÀÄt C.Q 13,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ vÁ½ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 1.5 UÁæA. MlÄÖ 3 UÁæA C.Q 7,800/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ºÁUÀ® PÁ¬Ä 1/2 UÁæA. C.Q 1,300/- gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ £ÉÆ®PÀ 3 UÁæA. C.Q 7,800/- gÀÆ., »ÃV MlÄÖ §AUÁgÀ 11.5 UÁæA. C.Q 29,900/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¨ÁåV£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 49,900/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 28, 29-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-04-2015 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀj£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆæ£ÁxÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀA§gÀ §gÉAiÀÄzÀ ºÉƸÀ »ÃgÉÆ ¸Àà¯ÉAqÀgÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄAUÀ® vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀgÁªÀ ²AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¹ì (ºÉÆ°AiÀÄ), ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2015, PÀ®A 51, 63, 65, 69 PÁ¦ gÉÊmï JPïÖ & 420 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 30-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱Á£ÀªÁd vÀAzÉ gÉúÀªÀÄvÀįÁè SÁ£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀªÀÄÆwð PÀ®§ÄVð ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸ÀdÓ£À vÀÄPÁgÁªÀÄ zÁªÀÄ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¸Àd£À vÀÄPÁgÁªÀÄ zÁªÀiÁ EªÀgÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è ¢£ÁAPÀ 08-04-2015 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ qÉ£ï ¹UÀ߯ï C£ÉÊwPÀ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁÖgÀ £ÉÃlªÀPÀð, GzÀAiÀÄ, ¸ÉÆä, jhÄÃ, PÀ®¸Àð, r¸À̪Àj, mÉÃ£ï ¸ÉÆàÃlìð, ªÀÄÄAvÁzÀ ZÁ£À¯ïUÀ¼À£ÀÄß C£ÉÊwPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ;
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 30/04/2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಸುಮೇಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಡೇಪ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಲ್ ಸುಗರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಭುಸನೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 20-04-2015  ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆವರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗದೀಶ ಕೆ ಸಾ: ಭೂಸನೂರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇತರರು ಬಂದವರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾಋಆಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 28-04-2015 ರಂದು ಅಣ್ಣರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ, ಸಾಃ ಸಾಯಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆ.ಎ 32 ಡಬ್ಲು 7013 ನೇದ್ದನ್ನು ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬಡೆಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಕಲ್ಲೂರ, ಸಾಃ ಅಂದೊಲಾ, ತಾಃ ಜೇವಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 30-04-2015 ರಂದು ಬಂದೇನವಾಜ ತಂದೆ ಸೈಪನಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಸಾ|| ನಾಗಠಾಣ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30-04-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಜವಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಪನಮುಲುಕ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಮಾಂತು @ ಮಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಹಡಲಗಿ ಸಾ: ಗುಣಕಿ ಈತನ 407 ಟೆಂಪೊ ನಂ ಕೆಎ-23 5087 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಕರಜಗಿ - ಮಣೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪು ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಟೆಂಪುವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬಲಗಡೆ  ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ  ತಮ್ಮ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಇಲಾಯಿ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಟೆಂಪೊದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಮಹಿಬುಬಸಾಬನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಯಿ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬ ಗೋಳಸಗಾಂವ ಇವನ ಬಲಕಿವಿ ಇಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲಗಡೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೈಬುನಬಿ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದಾವಲಬಿ ಮುಜಾವರ ಇವರಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೈ ಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಬ್ದುಲರಜಾಕ ಗೋಳಸಗಾಂವ ರವರಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಮಜಾನ ನಿಂಬಾಳ ರವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಳ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯ ಗಂಬಿರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಮತ್ತು ಇಲಾಯಿ ಇವರು ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ 407 ಟೆಂಪೊ ಚಾಲಕನಾದ ಮಾಂತು @ ಮಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಹಡಲಗಿ ಸಾ: ಗುಣಕಿ ಈತನು ತನ್ನ ಟೆಂಪೊವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಟೆಂಪುವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬಲಗಡೆ  ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.