Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 15, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-08-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 15-08-2017

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2017, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 14-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýîUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®±À£ï zÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ NªÉÄä¯É zsÀqÀ® CAvÁ ±À§Ý PɽzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀÄ£ÁßKSÉýî UÁæªÀÄzÀ £ÀÆgÀ ¥sÀAUÀ±À£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉà £ÀA. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ »ÃgÉÆà ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA§gÀ EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwÛzÀݪÀ£ÀÄ E§âgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ »ÃgÉÆ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ PÀAoÁuÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, ¸ÀzÀå: ¹gÀPÀl£À½î EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄAUÀ®V EªÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É PÀmÁÖzÀ ¨sÁj gÀPÀÛAiÀÄUÁªÁVzÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ E§âjUÀÆ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀĤî EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉìAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 221/2017, ಕಲಂ. 302, 201, 380 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :- 

ದಿನಾಂಕ 28-06-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈನೋದ್ದಿನ ತಂದೆ  ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ನಾಮದಾರ ಸಾ: ಕಣಜಿ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ, ಜಿಲ್ಲೆ: ಬೀದರ ರವರ ಮಗ ಏಕಾ ಏಕಿ ನಿಘೂಢವಾಗಿ ಸಾವಿಗಿಡಾಗಿ ಖಾನಾಪುರದಿಂದ ಹಲಬರ್ಗಾ ಮದ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇವನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಗನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಮತಿಭಷ್ಟ್ರನಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏನೂ ತೋಚದಂತಾಗಿ ಅಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೇ ನೀಡದೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಸದರಿ ಮಗನ ಸಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ  ಸಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗ ಸತ್ತು 10 ತಿಂಗಳುಗಳು ಗತಿಸುತ್ತ ನಡೆದಂತೆ ಮಗನ ಸಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆದುದ್ದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಕೊಲೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸೊಸೆ ಆರೋಪಿ 1) ನಜ್ಮಾ ಬೇಗಂ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಈ ನಿಘೂಡ ಕೊಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಆರೋಪಿ 2) ದಸ್ತಗಿರ ತಂದೆ ಅಜಿಂ ಅತ್ತರ ಸಾ: ಕಣಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಯವರ ಅಮಾಯಕ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅನೈತಿಕ ದೈಹಿಕ ಕೃತ್ಯೆದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ನಿಜ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ತಾವುಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಜ್ಮಾಬೇಗಂ ಇವಳ ತವರಿನವರೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇವಳ ಅಣ್ಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು ಇವನು ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆವಿತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಇವಳ ಅಣ್ಣನ ಬರುವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ನಜ್ಮಾಬೇಗಂ  ಹಾಗೂ ಇವಳ ಪ್ರಿಯಕರ ದಸ್ತಗೀರ ಇಬ್ಬರು 01-04-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 9 ತೊಲಿ ಚಿನ್ನ, 17 ತೊಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 1,80,000/- ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 14-08-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-  
¦üAiÀiÁ𢠦æÃw UÀAqÀ gÉêÀtÚ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀ®§ÄVð ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀ, ¸ÀzÀå: ºÀ¼É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ DªÁgÁ E¢Ý, ¤£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£À ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀ¢®è, ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀªÀļÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ UÉÆqÀÄØ E¢Ý, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä PÁ©¯ï E®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀtÂAiÀÄgÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä @ UÀÄAqÀªÀiÁä, ¥ÉæêÀiÁ @ FgÀªÀiÁä gÀªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ ¥Àæw ¢£À gÁwæ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CvÉÛAiÀÄ, £ÁzÀtÂAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ºÀ®ªÀÅ ¨Áj Hl ¤ÃqÀzÉ, gÁwæ ¥ÀÆwð ªÀÄ®UÀ®Ä ©qÀzÉ PÀÆr ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, MªÉÄä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä, ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¤gÀAdAiÀiÁå, PÀAlAiÀiÁå vÀAzÉ ¤gÀAdAiÀiÁå gÀªÀjUÉ w½¹zÀÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®§ÄVðUÉ §AzÀÄ 2-3 ¸À® §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸É¥ÀÖA§gï-2016 gÀ°è PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ZÉ£ÁßV EgÀÄvÉÛÃ£É E°èAiÉÄà ªÀÄ£É ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ CAzÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, UÀAqÀ £À£ÀUÉ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® DVzÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉüÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ §AUÁgÀ PÉÆqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸Á® wj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ UÀAqÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É,  »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-07-2017 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ §AUÁgÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ KPÉ §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¼ÀĪÀ, aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ PÁ½zÁ¸À ¹AzsÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ «ZÁgÀ ªÀiÁr CvÉÛ, £ÁzÀtÂAiÀĪÀgÉ®èjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DvÀ£ÀÄ ºÉÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£ÉÆà ºÁUÉ PÉüÀÄ CªÀ£ÀÄ §AUÁgÀ PÉýzÀgÉ PÉÆqÀ¨ÉPÁVvÀÄÛ CAvÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 14-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2017, PÀ®A. 420 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-08-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯ 65 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಗಂಡ ನಿರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪೇನಷನ್ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಪೆನಷನ್ ಹಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ನಂ. 521394433340 ನೇದರಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 14-08-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಚಲನ ಪಡೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಬರಲಾರದ ಕಾರಣ ಚಲನ ಮೇಲೆ ಬೆರೆಯವರಿಂದ 24,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಕೌಂಟರ ಹತ್ತಿರ ಜನರ ಸಾಲು ನಿಂತಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೀ ತುಲಾ ಓಳಖಿತೊ ತೂ ಚಿಕ್ಕಲಚಂದೆಚಿ ಹೈಸ ಮೀ ಭಾಲ್ಕಿಚಾ ಆಹೊ ಇಥ ತುಲಾ ಪೈಸೆ ಮೀಳನಾಥ ತಿಕಡೆ ಮಿಳತ್ಯಾತ ಅಂತಾ ಅಂದು ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೌಂಟರ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಲನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಯ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತು ಪಡೆದು ಅವನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಣ ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಅಜ್ಜಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲಾ ಕೈ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಕೈಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿಯ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಕೈಚೀಲ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು ನಂತರ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿಯ 24,000/- ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಲ್ಲ, ಸದರಿ ಅಪರಿಚೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಚೀಲಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕೈಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕುವ ನೆವ ಮಾಡಿ ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.