Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 14, 2013

Raichur District Reported Crimes

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:- 13-10-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÁðzÀ°è ªÀĺÁ£ÀªÀ«Ä ºÀ§âzÀ ¤«ÄÃvÀå RAqÉ ¥ÀÆeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36 n. 7437 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁåPÀÖgï£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ aAvÀ®PÀÄAn, 19ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, «zsÁåyð, ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀð. ºÁUÀÄ EvÀgÉ E§âgÀÆ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁåPÀÖgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ, gÁªÀĪÀÄA¢gÀ PÀmÉÆÖÃt C£ÀÄߪÀ ºÁqÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV mÁåPÀÖgïgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, mÁåPÀÖgï£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, F ºÁqÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃrj CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ E§âjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj F ºÁqÀ£ÀÄß ºÁQzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2013 PÀ®A: 143, 147, 341, 323, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-13-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1500 ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÀªÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:13-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃfUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è eÁ° VqÀUÀ¼À PÀAnAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÉAUÀ¸ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ±ÀªÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/2013 PÀ®A: 174 ¹,Dgï,¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.10.2013 gÀAzÀÄ 20 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,600 /- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAR: 14-10-2013

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À gÁªï vÀAzÉ ¹vÁgÁªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ZË¢æ, ¸Á: ¹j¥ÀÆgÀA, ªÀÄ: ªÉÄrPÉÆAqÀÄgÀÄ, f: UÀÄAlÄgÀÄ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå), EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä EAVèµïzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ, zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ UÉÆÃtÂ¥ÀÄr ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 43ªÀµÀð, ¸Á: ªÀgÀUÁtÂ, ªÀÄ: ªÉÄrPÉÆAqÀÄgÀÄ, f: UÀÄAlÄgÀÄ (DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ gÁdå) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ UÀAqÀjzÀÄÝ, MAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ«ÄPÀ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è C¹¸ÀÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀëöä ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀjzÀÄÝ, T£ÀßvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝgÀÄ, vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀÅ ¥ÉArAUï EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-10-2013 DzÀgÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ PÉ.¦.ºÉZï.© ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-10-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ T£ÀßvɬÄAzÀ §¼À° fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-10-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 12-10-2013gÀ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀzÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2013, PÀ®A 288, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÆAUÀ½ zÁj PÀqÉ EzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ JPÀ¨Á¯ï ¥ÀmÉïï GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ C§ÄݯÁè vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¤®AUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: EAzÁæ £ÀUÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ §¸ÀYÂÃgÉÆâݣï FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-10-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-1659 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ UÀÄzÀUÉ D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ-PÁAiÀÄð¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ §½ gÀ¸ÉÛ §¢ §¸ï PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà gÀAeÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ & §¯ ¥ÁzÀzÀ PÀtÂÚ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ & vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢ªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±ÀégÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ U˪ÀgÉ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, J¸ï.¹ (ºÉÆ°AiÀiÁ), ¸Á: ±ÀªÀıÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, £Áå®PÀ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ, f: ªÉÄzÀPï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/eÉ-6408 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÆßj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl-¥sÀvÉÛÃzÀªÁðeÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É QgÀt JAlgÀ¥Éæöʸɸï JzÀÄjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉåPÀ® £ÀA. 4101 (¥Á¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ¹Ãjeï UÉÆwÛ¯Áè) £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀºÀÄ©âUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌPÉÌ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, JqÀPÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄîâ¢UÉ, JqÀªÉƼÀPÁ® PɼÀ §¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಶಫಿಕ ಸಾ: ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಹಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 11-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಆರ್.ಪಿ ಜಾಧವ  ಎ.ಈ.ಈ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕಲಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು 9: 15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1] ಆರ.ಪಿ. ಜಾಧವ  ಎ.ಈ.ಈ  ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ 2] ಕರೀಮ ಮುಚಾಲೆ 3] ಮೋಹೀದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಶನಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ 4] ಶೆಫಿ ಅಹ್ಮದ [ಆರ್.ಟಿ.ಐ ] ಕಾರ್ಯಕರ್ತ [ಬ್ಲಾಕ ಮೇಲರ] ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಯಾನೇಟರಿ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರು ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಜೆ.ಸಿ.ಪಿ, ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ , ಎರಡು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಜಾಧವ ರವರು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು ಮೋಹೀದ ಹಾಗೂ ಕರೀಮ ಮುಚಾಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸದರಿಯವರು ನನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಮಗನೇ ನೀನು ಏಕೆ ಖಾಲಿಮಾಡಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.