Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 29, 2011

Raichur District Press Note

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀæªÀÄzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀéZÀÑvÁPÀæªÀÄ:

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.CAd£À¥Àà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹¦L, ¦J¸ïL, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ oÁuÉUÀ¼À ¹§âA¢, rJDgï rJ¸ï¦, Dgï¦L, DgïJ¸ïL ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ zÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 350 d£À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è VqÀ-UÀAmÉ vÉgÀªÀÅ, ªÀÄPÀ̼À ¥ÁPÀð, ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À, ZÀgÀAr ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ±ÀæªÀÄzÁ£ÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑ¥Àr¹ ¸ÀéZÀÑUÉƽ¹zÀÄÝ F ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ±ÀæªÀÄzÁ£À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ¥Éưøï PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÁ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀzÀ°è ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀgÁV ¨sÁUÀªÀ»¹ £ÉʪÀÄð®åvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ±ÀæªÀĪÀ»¹ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹gÀÄvÁÛgÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÁAzÀ¼É ¸Á: °qÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ QñÉÆgÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ, GªÉÄñÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀģɬÄAzÀ NzÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÀÄ«ÄUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀÄå ZËPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¦©-10/J9-4749 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ WÀÄ¼É ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæ ¸ÀºÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃtPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄAUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/PÉ-6044 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÀªÉÄñÀ «gÀ±ÉmÉÖ ¸Á; ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀjAzÀ 1) UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á; RAqÁ¼À, 2)²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: ¤®PÀAoÀ, 3) ¥ÀæPÁ±À ¥ÀævÁ¥ÀÆgÉ, 4) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E£ÁªÀĪÁ¯É, 5) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÉƸÀzÉÆqÉØ, 6) £ÁUÉñÀ dPÀÌ¥Áà, 7) ¸ÀAvÉÆõÀ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀgÀ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄð PÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÆßjUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉîÆgÀ PÀqÉUÉ mÁgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÉêrUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ r.PÉ zsÁ¨ÁzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA JªÀiï.ºÉZï-30/©-6194 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ, ªÀÄÈvÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á; RAqÁ¼À, EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-9938 EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: ¤®PÀAoÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¯ÉÆÃPÉñÀ EvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ°è, PÀÄwÛUÉ PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¯ï PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ, G½zÀªÀjUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÀÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï PÀjA vÀAzÉ ªÀÄĤgÉÆâݣÀ §qɸÁ§ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä, CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ, vÀªÀÄä J®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÀPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À «zÀÝjAzÀÝ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀ gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¨ÁV®UÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MgÀAqÁzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄÄzÀ¹gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄzÀ¹gÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀQPÀvï w½¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J®ègÀÆ ºÉÆqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆèÉʯïzÀ ¹ªÀiï ©¸ÁrzÀÄÝ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè ºÉÆqÀPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀĺÁgÁd ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¸ÀAzÀÆPÀUÀ¼ÀÄ ©zÀzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀUÀ¼À Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® »ÃUÉ MlÄÖ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 324, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ DeÁªÀÄ C° ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: OgÀAUÁ¨ÁzÀ [JA.J¸ï.] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-37/J-1322 £ÉÃzÀgÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N. ZÉPïÌ ¥ÉÆøïÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ a¢æ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »A¢£À UÁè¹UÉ ©Ãgï ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÉÆèà ªÀiÁr »AzÀPÉÌ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ qÉæöʪÀgï ¹Ãn£À PÀqÉ vÀAzÀÄ CzÉà ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃqÉzÁUÀ ¨Ál® ¸ÀzÀj PÁj£À ¨ÁérUÉ ºÀwÛgÀ UÁè¹£À ZÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 504, 324, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CAUÀzÀgÁªÀ ¸ÉÆüÀAPÉ ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 40 ªÀµÀð, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á: ¨ÉAqÀUÁ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸À) ªÀÄvÀÄÛ M§â¼ÀÄ ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ, DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®ÄgÁªÀÄ eÁl ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: eÁl, G: EZÀgÀ r¹JA £ÀA JA.ºÉZï43AiÀÄÄ6277 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á; d¸ÀªÀAvÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: CªÀÄmÉ, f¯Áè: gÁd¸ÀªÀÄAzÀ gÁd¸ÁÜ£À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è £ÉëUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÁQ£ÁqÁ PÀqÉUÉ EZÀgï £ÀA r¹JA £ÀA JA.ºÉZï43AiÀÄÄ6277 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà PÀA¥À¤AiÀÄ r.¹.JªÀiï £ÀA 43 AiÀÄÄ 8061 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AÛzÀÄÝ £ÉÆÃr CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀUÉÆøÀÌgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ r.¹.JªÀiï wgÀÄV¹ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀAn£ÀgÀ ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ CzÀPÉÌ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ©üÃgÀįÁ® vÀAzÉ ¥ÁågÁZÀAzÀ vÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: EZÀgï r¹JA £ÀA JAºÉZï43AiÀÄÄ 6277 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ r¹JA £ÀA JAºÉZï43AiÀÄÄ 6277 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ qÁåªÀiÁåd DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¥ÁªÀ¼É ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀ¨sÀt¥Àw ¥ÀªÁ¼É E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ©nÖ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ¥ÀªÁ¼É ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀAvÀgÁªÀÄ ¥ÁªÀ¼É E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÁð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ »rUÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀ¥À½î ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ¸ÀA§A¢ aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀiÁä EªÀ¼À C½AiÀÄA¢gÀÄ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) PÀ®è¥Áà ¸Á: £ÉüÀV, 2) vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ, 3) F±ÀégÀ ºÁUÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¹ÃgÀPÀl£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹Û ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄÄ ºÁUÀÄ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgï vÀAzÉ ¨sÁzÀÄgÀ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñï JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 28 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 1120/- £ÉÃzÀÄÝ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.¥Á¤UÀAn¸ÀvÀåA vÀAzÉ ¥Á¤UÀAn QæõÀÚAiÀÄå «Ä£ÀÄ»rAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: a£ÀUÀÄAmÁ¥À°è, vÁ: ªÀ£À¥ÀÆw£À, f¯Áè: ªÀĺɧħ £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ DzÀjAzÀ mÉÊgÀ zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁr mÉÊgÀ PÀÄqÀĸÀĪÁªÀ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ ©½ PÁgÀÄ EArPÁ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀĪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤®è¸ÀzÉ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀ« ¸Áé«Ä £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 17-4-278 PÉʯÁ¸À ¯ÉÃOl UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÀASÉåUÉ PÀgÉ ªÀiÁr FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉçgÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 29-5-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ºÉÆPÁæuÉ, ±À² ºÉƸÀ½î, ¨Á§Ä EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ¨Á ¤£ÀߣÀÄ £ÁªÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄÄV¸À°PÉÌ §A¢zÉÝªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀ ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ DZÁAiÀÄð 45 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁæºÀä£ÀªÁr ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è gÀAUÉÆð ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀ£ÁßxÀ zÁ¸ÀgÀ NtÂAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£ÀÄ §AzÀªÀ£É £ÀgÀ¸ÀĨÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.QgÀÆ:22,50/-ªÀiË®åzÀ 45 UÁæA vÀÆPÀzÀ JgÀqÉ¼É ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ NqÀºÀwÛzÀ£ÀÄ DUÀ aÃgÁrzÀ zsÀé¤ PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹ NrzÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ ¹PÀÌzÉ £Á¯ÁgÉÆÃqÀ »rzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À eÁ°VqÀzÀ PÀqÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹PÀÌ°®èªÉAzÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ CAzÁdÄ 25-28 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ, CAzÁdÄ 5'-4" JvÀÛgÀ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄàPÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ w½ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ CAV ¤Ã° §tÚzÀ reÉÊ£ïªÀżÀî ®ÄAV ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï ZÀ¥Àà° zsÀj¹zÀÝ£ÀÄ CAvÁ £ÀgÀ¸ÀĨÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà J¸ï.JA.N¯ÉÃPÁgï ¹¦L ªÀiÁ£À«, ²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL, ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ DgÉÆæAiÀÄ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.05.2011gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.25,JJ.3333£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÁA¥ÉèPÀì£À ªÀÄÄAzÉ JzÀgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¯ï.9169 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð, G: ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ »A¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÀÄqÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA§gï¥ÉèÃmï §gɬĸÀzÉ EgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À°è mÉÃ¥ÀgÉÃPÁqÀðgï C¼ÀªÀr¹, ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¸ËAqï ©lÄÖPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆmÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ²æà PÀjëÃgÀ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 57 ªÀµÀð G: »jAiÀÄ C¢üPÁj ºÀnÖa£ÀßzÀ UÀtÂPÀA¥À¤ ¸Á:PÀ®AUÉÃgÁ ºÁ:ªÀ:ºÀnÖPÁåA¥ï EªÀgÀÄ
¥sÉÆÃqÀð ¦üAiÉÆøÁÖ PÁgÀÄ ¸ÀÀASÉå:PÉJ.03,JAE.8258 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÁ£Àð ªÀiÁrzÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆlÖAvÉ ªÀiÁr, mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ°UÉÉ lPÀÌgÁV UÁ° QwÛ PÁgÀÄdPÀªÀiïUÉÆArzÀÄÝ, PÁgÀÄ ZÁ®PÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ 52 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀA¢Ã¥À 21 ªÀµÀð
EªÀjUÉ

¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ «ÃgÀ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ d§gÀÄ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ PÀjUÀÄqÀØ ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmÉ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§ PÀjUÀÄqÀØ EªÀ£ÉÆA¢UÉ d«Ää£À §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EªÀiÁªÀiï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:23.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ «zsÀÄåZÀÑQÛ ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV aªÀÄt CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQºÀwÛ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ïJ¸ïDgïf ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï£À°è 3£Éà ªÀµÀðzÀ ©PÁA C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄ:²¯Áà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 21 ªÀµÀð ¸Á: ºÀĸÉãï£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÀ®ÆègÀÄ EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÃeïUÉ §AzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÃeïUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:17.05.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃeï¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èªÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÀAeÁ© qÉæ¸ï zsÀj¹zÀÄÝ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, PÉA¥ÀĪÉÄʧtÚ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖÚAzÁdÄ 4'-6" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà f.Dgï.£ÀlgÁeï ¦J¸ïL ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §AUÁ¯ÉÃgï 16 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃªÀiÁ vÀAzÉ §¶Ãgï¸Á§ 15 ªÀµÀð E§âgÀÄ UɼÀwAiÀÄjzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:26.05.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ°UÉPÀ°AiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ eÉÆåÃwAiÀÄ vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¥ÀvÉÛPÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ MAzÀÄ ºÀ¸ÀÄ, 75 PÀÄj ªÉÄÃPÉ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀÄjzÀ UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ªÀļÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ©zÀÝ ¹r®Ä §rzÀÄ VqÀzÀ CrAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ 42 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀ CrAiÀÄ°è £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

²æà §¸À¥Àà JJ¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁfêÀ£ÀUÀgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉ AiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¦ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁfêÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß §A¢¹, 10 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü, 150 UÁæA F¸ïÖ, 150 UÁæA ©½AiÀÄ ¥ËqÀgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §A¢üvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ F¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ©½AiÀÄ ¥ËqÀgï£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹n avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÁ¨ÉÆÃð¤PïUÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è Rjâ¹gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ AiÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÁ¨ÉÆÃð¤Pï UÁå¸ï PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃV PÀA¥À¤ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ CUÀgïªÁ¯Á vÀAzÉ ©.f.±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï 45 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁæºÀätªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ:27.05.2011 gÀAzÀÄ ¦ÃgÀªÀÄä ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁfêÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ F¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ©½¥ËqÀgï PÉÆnÖgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÉÆúÀ£ï CUÀgÀªÁ¯ï EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV, C.Q.gÀÆ:36,000/-ªÀiË®åzÀ 25 PÉf vÀÆPÀzÀ 12 ¥ÁPÉÃmï MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ QéAl¯ï ©½ ¥ËqÀgï, C.Q.gÀÆ:1700/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ PÉf vÀÆPÀzÀ 17 ¥ÁPÉÃmï MlÄÖ 17 QéAl¯ï ©½¥ËqÀgï, C.Q.gÀÆ:180/-ªÀiË®åzÀ CzsÀð PÉf vÀÆPÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁPÉÃmï ©½¥ËqÀgï, C.Q.gÀÆ:722/-ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ PÉf vÀÆPÀzÀ 9.5 PÉf F¸ïÖ ¥ÁPÉÃmï »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ:38942/-ªÀiË®åzÀ ¥ËqÀgï£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà F±ÀégÀ¥Àà JJ¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 25 ªÀµÀð ¸Á:ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzÀ EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹, 20 °Ãlgï¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:50/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¨ÉÆÃQ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉÆAUÀ £ÁUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 21,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga Daily Crime Repor

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : ದಿನಾಂಕ:28/05/2010 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮೀತ ತಂದೆ ಬಾಭುರಾವ ಸಾ: ಲೋಹಾರಗಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 19/05/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ಮ 12-30 ರಿಂದ 13-00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂ: ಕೆಎ-32 ವಿ 7728 , ಬಣ್ಣ: ಸಿಲ್ವರ್ ಅ.ಕಿ. 36,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಲ್ಲತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾತದಿ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 106/11 ಕಲಂ: 379 ಐ.ಪಿ.ಐ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿ: 28/052011 ರಂದು 12:00 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಿ.ಸಿ 1228 ರವರು ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭುರಾಯ ಕವಲಗಿವಾಸ: ಮಡಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರವೇನೆಂದರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಾದ ಮೃತ ಪ್ರಭುರಾಯನು ತಾನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಊಟದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವಳಾದ ಮಂಗಲ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಮೃತನು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿತರು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮೃತನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನೀನಾಗಿಯೇ ಸಾಯಿ ಅಂತಾ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಡಿದ್ದಂದ ಮೃತನು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹೆದರಿ ದಿ:28/05/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.300 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಿಯಾಳಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿನಾಥ ಸುತಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ವಗೈರೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಮೇಳಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28/05/2011 ರಂದು 10-52 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ.ಫಕೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ ಸಂಸ್ಠೆಯ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಕಲಿ ತಾ:ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ಜಿ: ಬೆಳಗಾಂವಿ ವಿಳಾಸ: ಮನೆ ನಂ. 173 ಆಶಿರ್ವಾದ ನಿಲಯ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28/05/2011 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಕಾಲೇಜ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕೊಡಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಲು ಕಬಿನಿ ಲಾಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ 4 ಜನ ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಮೈಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಕಳಕಂಡ ವಸ್ತು ಹಾಗು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ತೊರಬೆರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಬಾಯಿ ತುಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಅಂದಾಜು 20-25 ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದರು. ನೊಡಿದರೇ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ. ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. 1)ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ ಎಸ್‌-5620 ಹ್ಯಾಂಡಸೇಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ ಸೀಮ ಕಾರ್ಡ ನಂ. 9448301557 ಐ.ಎಂ.ಇ.ಐ ನಂ. 352053042490139 ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 9500/- ರೂಪಾಯಿ 2) ಬಲಗೈ ತೊರಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನವರತ್ನ ಹರಳುಗಳುಳ್ಳ 12 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರು ಇದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 20,000/- ರೂಪಾಯಿ 3)ಎಡಗೈ ತೊರಬೇರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರು ಇದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 8000/- ರೂಪಾಯಿ
ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 37,500/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆವುಳ್ಳ ಮೋಬೈಲ ಹಾಗು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ.ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 58/2011 ಕಲಂ. 397 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.