Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï U˸ï , ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À , ¸Á: UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀĺÀäzï U˸ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ ¥sÀjÃzÁ ¨ÉÃUÀA, ¥Á¹ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉtÂÚ vÀ§¸ÀÄìªÀiï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ£À ªÀiÁrPÉÆAr« CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £Á¢¤AiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §r¨ÉøïzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ a£Á° ªÀÄÄAqÉ ¤£Àß UÀAqÀ£À £ÁªÉãÀÄ §aÑnÖªÉãÀÄ , E°èUÉPÉ §A¢ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, E£ÉÆߪÉÄä E°èUÉ §AzÀgÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ VqÀØ° ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÉãÀªÁd vÀAzÉ §ÄqÉ߸Á§ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ«vÁ¼À gÀªÀÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 21-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄ vÁÛgÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 130/2013 PÀ®A 147.447,323,504,506,354.¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁw:ºÀÆUÁgÀ    ¸Á:AiÀÄqÁæ«Ä. vÁ: eÉêÀgÀV. f¯Áè UÀÄ®âUÁð.FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÉÃzÀ²æà @ vÀ£ÀÄeÁ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð FPÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ,ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ C£ÉÆãÀåªÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÉÄà £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÉà ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¹°AUï ¥Áå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ZÀAzÀægÉrØ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ PÀj§¸Àì¥Àà ZÀAzÀægÉrØ ªÀAiÀiÁ: 75 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥Á±Àéð ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦Ãmïì PÁ¬Ä¯É ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£À ªÀiÁr C¸ÀܪÀå¸ÀÜUÉÆAqÀÄ ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁPÀ 28-09-2013 gÀAzÀÄ 01-15 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀ¼ÁzÀ CvÉÛ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 28.09.2013 gÀAzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄzÁݣɥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ F¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ zÀÄqÀÄØ PÉýzÀgÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2013 PÀ®A 341, 504, 324, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.09.2013 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

zÀgÉÆÃqÉUÉ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀUÀgÀzÀ gËrUÀ¼À gËr ¤UÀæºÀ zÀ¼À¢AzÀ §AzsÀ£À

EwÛÃaUÉ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è PÉƯÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ¸ÀÄ°UÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà C«Ävï¹AUï L¦J¸ï gÀªÀgÀÄ  UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀѨÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gËr¸ÀA ºÁUÀÄ UÀÄAqÁ¬Ä¸ÀA ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ±ÁAw PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ © EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀ  gÀa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj gËr ¤UÀæºÀzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw J,J¸ï,L, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉZï,¹ ²ªÀ¥Àà ºÉZï,¹, zÉëAzÀæ¥Àà ¦,¹ gÁªÀÄÄ¥ÀªÁgÀ ¦,¹ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ ¦,¹  ²ÃªÀ¥ÀæPÁ±À ¹¦¹ gÀªÀgÉÆA¢UÉ, gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹ EPÀ̼ÀQ ¦J¸ïL, D£ÀAzÀ, ZÀ£ÀߥÀà ¸ÁºÀÄ, ¹ÃvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄ®§UÁð£ÀUÀgÀzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ MzÀV¹zÀ ¸ÀgÀPÁj f¥ï £ÀA PÉJ 32 f 352 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-09-2013 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.00 PÉÌ ZÉÆÃgï UÀÄA§eï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ jAUïgÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ gËr d£ÀgÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÀĽwgÀĪÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ²æà C«ÄÃvÀ¹AUï L¦J¸ï, J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð, ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀ¼ÀPÉÃj C¥ÀgÀ J¸ï.¦ UÀÄ®§UÁð ²æà ©.J¸ï. ¸À«±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ rJ¸ï.¦ (J) G¥À-«¨sÁUÀgÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÀgÉÆÃqÉUÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÁzsÀ 1] ¸ÀwñÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉƼÀÌgï @ ¸À£ÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð 2] CªÀÄgÀ @ CªÀÄgÁå vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ UÀgÀqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 20 ªÀµÀð, ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð 3] ¥Àæ¢Ã¥ï @ ¸ÉªÀ£ï ¸ÁÖgï ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ ªÉÊdå£ÁxÀ ¨sÁªÉ ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉÆgÁ¨Á¬Ä£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 4] ±ÀgÀtÄ @ qÉÊj ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ®±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁ PÁ¯ÉƤ UÀÄ®§UÁð 5] £ÁUÀÄ @ PÉÊAa £ÁUÁå vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÉÃgÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 23 ªÀµÀð ¸Á|| ¸ÀªÀÄvÁPÁ¯ÉÆä 6] ¨sÁUÀåªÀAvÀ @ ¨sÁUÉñÀ @ ¨sÁUÁå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ §§¯ÁzÀ ªÀAiÀiÁ|| 21 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¸À®Ä vÀA¢zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ vÀ®ªÁgÀ MAzÀÄ ZÁPÀÄ MAzÀÄ ºÀUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ SÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2013 PÀ®A 399, 402 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj §A¢vÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÀƪÁð¥ÀgÀ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV §A¢üvÀ ¸ÀwñÀ @ ¨ÁA¨É ¸ÀvÁå vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉƼÀÌgï FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ oÁuÉUÀ¼À°è£À PÉÆïÉ, ¸ÀÄ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆævÀ¤zÀÄÝ C®èzÉ EwÛaUÉ UÁf¥ÀÆgÀzÀ°è dgÀÄVzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀzÀ DgÉÆæAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ FvÀ£ÉÆA¢UÉ §A¢üvÀgÁzÀ EvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 
ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸೂನಕೌಡೆ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ. 2-834/5, ಭಾಗ್ಯ ನಿವಾಸ ಭರತ ನಗರ ತಾಂಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-09-2013 ರಂದು 02:00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಕೆಯ ನೆಗಣೀ ಅನಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗೌಸಿಯಾ ಇವಳ ಮಗಳ ಲಗ್ನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಜೀಜ್ ಮಿಯಾಂ ಇವರ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಫ್.ಜೆಡ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ 02 ಜನರು ಬಂದವರೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊರಳ್ಳಿದ್ದ 04 ಗುಂಡು ಮತ್ತು 02 ತಾಳಿ ಕರಿಮಣಿ ಸಮೇತ ಒಟ್ಟು 5.1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅಃಕಿಃ 1,50,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.