Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 384 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2010 jAzÀ 22-06-2010 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: ¥ÉæÃ¸ï ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÁA¨É, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀÄ£À¦æÃvÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-9-270/J-51 UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Àß §UÉÎ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è E®è ¸À®èzÀ£ÀÄß ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ 50,000/ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÉ ¤£Àß «gÀÄzÀÞ §gÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ®Ä ºÁUÀÆ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÁèöåPï ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà §gÀUÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉ® ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉ® CAUÀrAiÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨ÁV® vÀUÀqÀ ªÉÄÃ¯É JwÛ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¹UÀgÉÃmï, UÉÆêÁ UÀÄoÀPÁ, M¼ÉîuÉÚ, ±ÉAUÁ, ¥ÀÄmÁtÂ, ¸ÀPÀÌgÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 7,200/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀtf UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀAmÉ ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-38/n-1792, mÁæ° £ÀA PÉ.J-38 /n-775 £ÉÃzÀÝgÀ°è Dgï.¹.¹ PɼÀUÉ ºÁPÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉèlÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÉÆÃgÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-26/©-3851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À §®UÀqÉAiÀÄ zÀÆqÀØ mÉÊgï MqÉzÀÄ CzÀgÀ r¸ïÌ dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPïÖgï£À §®UÀqÉAiÀÄ mÁæ° dfÓ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw; °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: V°UÀ° EPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-04/E.«-9129 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¸Á: V°V° EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ V°V° UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Àà ¥Án® gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°AiÀÄ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ eÁ: §æºÀät, ¸Á: PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁdÄ EgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨sÀgÀvÀ@PÁ¼ÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, 2) ®R£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï, 3) £ÀgÀ¹AUÀzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ®zÁ¸À EªÀjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä gÁdÄ«£À eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ QjQj ªÀiÁrj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯É ªÉÄïÉ, ¨sÀPÁ½UÉ, gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀPÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©.PÀÄA¨ÁgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À PÉJ-38/f 185 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ UÉÆÃuÉ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÁ£Áf ºÉÆÃmÉ® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1200 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 825/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÀ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉÄÃWÁ gÉÃrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ AiÀÄ®èPÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-23/J¸ï-8578 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ a£ÀPÉÃgÁ UÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀ DgÉÆæ ªÉÄÃWÁ gÉÃrØ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà dªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©zÀݪÀgÀ£ÀÄß J©â¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è, JqÀUÀqÉ ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉƼÀPÀÄAzÉ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EzÀÝ eɸÁÌA PÀA¥À¤AiÀÄ «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zsÀgÀt ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: eÉøÁÌA ±ÁSÁ¢üÃPÁj, ¸Á: PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/10 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀAzÁæöå¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¸À®Ä ¯Áj ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ J¼À£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: E¯Áå¼À EvÀ£ÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5058 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÁAeÉ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À ¸ÀzÀå PÀÄzÀgÉ ¥sÁAð ºË¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸À £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sÀ-3181 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸ÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ¤UÉ §¸À ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ §¸À ¤°è¹zÀ£ÀÄ §¹ì¤AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À Nr¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃjzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄ vÀ¯É JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzÀå PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À JzÀÄgÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aÃjzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸À£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ C¼ÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ ©¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë EªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-4095 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¹zÉÝñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë. £ÀUÀ¥Áà EªÀgÉ®èjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÁ®Ä ¦AræAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄd, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀAiÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë, £ÁUÀ¥Àà, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuɤªÁ¹, ªÀĺÁzÉë-ºÀĸÉãÀ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¢éwÃAiÀÄ ¦AiÀÄĹAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃeïUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã° ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹zÀÄÝ, AiÀÄĪÀw ¸ÁzsÁ PÉA¥ÀħtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR CAzÁdÄ 4'-8" JvÀÛgÀzÀªÀ½zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë/G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ PÀÄjvÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÉrØ ¸Á£À¨Á¼ï ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉAUÀ°UÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȵÀgï fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.37, 5109 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAPÀıÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAzÀ° ¸Á: CAPÀıÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ fÃ¥ÀĺÀwÛgÀ §AzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀĤ°è¹, £ÀªÀÄUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý ¨ÉÃgÉ AiÀĪÀjUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fæ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ/ªÀiÁ°ÃPÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà §¤ßVqÀ ¸Á:¢Ã£À¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀ£ÀÄ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë/G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀÄ°è vÀ£Àß ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ RĶAiÀÄ°è PÉÃPÉ ºÁQzÀÝPÉÌ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ & D£ÀAzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄgÀr UÀAUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ °AUÀtÚ ¢qÉØ¥Àà£ÀªÀgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀÅ ¸Àj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2010gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄWÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.536 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.36, eÉ.9628 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ZÁ®PÀ CA©gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CA§tÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀ½¨ÉAa ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, eÉ.6749 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 19 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ¼À¨ÉAa ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÀÄAqÉñÀ & FgÉñÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ¥ÀUÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¨ÉÆA¨Á¬Ä ºÉÆÃl¯ï ªÁå¥Áj EªÀgÀ 9 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ PÀÄ:GµÁ EªÀ¼ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:16.06.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É ©¹ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è aªÀÄt JuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQºÀaÑzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aÃgÁqÀÄvÀÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:22.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀÄqÀV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà ªÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ RÆ§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë vÀAzÉ RÆ§Ä gÀoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà PÀ¯Áåt vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ UÀÆUÀ¯ï ¸Á: ©gÁ¼À »¸Áì vÁ: eÉêÀVð EªÀjUÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ ¸ÀAUÀqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ©gÁ¼À »¸Áì vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rU¬ÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¸ÀzÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ®ÄUÉPÉÆÃgÀ£À §AzsÀ£À :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆÃPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ¥À£ÀÆgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁzÉƼÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DvÀ£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß zÉÆÃa vÁªÀÅ vÀAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ. DgÉÆævÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁj & ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ¸Á: ©¯Á®¨ÁzÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð ªÀĺÁUÁAªÀ §½ §A¢ü¹ DvÀ¤AzÀ zÉÆÃZÀ®àlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀAvÀV UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄlÄA§zÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀAvÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J-32 n-1501 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CA§jñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄzÀj ¸ÁB ¸ÉÆ£Àß ºÁUÀÆ mÉæöÊ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ D±ÀtÚ ¸ÁB gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ mÉæöÊ°AiÀÄ°è EzÀÝ 2 CQÌ aîUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV zÉêÀAvÀV UÁæªÀÄzÀ gÉñÀ£ï rîgï DzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÀgÁ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÁqÀð ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀAZÀ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :¸ÀÄgÉñÀ vÀA PÁ²gÁAiÀÄ ºÀqÀA¥À½î ¸Á||ºÀ®¸ÀÆgÀ vÁ.f||UÀÄ¥ÀâUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA PÉJ-32 J-4217 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉêÉÄJuÉÚ vÀÄA©zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÁ¼ÀV ªÀiÁUÀðªÁV aAZÉƽUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆrè PÁæ¸À 1.5Q«Ä EgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÉ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ 4UÁ° ªÉÄïÁV ©¢Ý¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ. CAzÀÄ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ C°è ¤°è¸ÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2010 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.