Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 13, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-09-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-09-2018

£ÀÆvÀ£À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 174/18 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12-09-2018 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01-08-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.38-J¸ï-3095 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ  £ÀAvÀgÀ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÁQðAUÀ£À°è ¤°è¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 2200 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 163/18 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ: 12-09-2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ©Ã¸É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 20-07-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ bÁAiÀiÁ¨Á¬Ä, CvÉÛAiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÀjAiÀiÁUÀ¨Á¬Ä J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀgÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÁgÀ CªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì : 29 ªÀµÀð, vɼÀî£É ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÉ£ÉßAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ ¯ÉʤAUï ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀ¯Él §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.