Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 8, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                                               
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ..r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಮೃತ ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ ಅಮರೇಶ ಅಂಗಡಿ ವಯಾ 31 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಪೋತ್ನಾಳ ತಾ: ಮಾನವಿ.FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದೆ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶು ವಾಯು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಡಲು ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ದುಡಿದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾ ಮತ್ತು ಗಂಡನಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 30-8-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರುಗಿಯ  ಜಿಲ್ಲಾ  ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಣವಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 7-9-15 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 5-35 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 27/15 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08..09.2015 gÀAzÀÄ  48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2015 PÀ®A  279,337,338  L¦¹ ¸ÀA.187 LJA« DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 07/09/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®  4-30 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ-33, J¸ï-0284 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÉıÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĵÀÄÖgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥ï £ÀA. £ÀA.PÉJ-33, JªÀiï-3789  £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,  fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr¦ÓÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ  Nr ºÉÆÃVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:06/09/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ wªÀÄätÚ, ²ªÀtÚ, zÉêÀtÚ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-09-2015 gÀAzÀÄ 6.30 ¦JªÀÄPÉÌ DmÉÆ £ÀA.PÉJ-33-7277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á|| ¨É¼ÀUÀÄA¢ EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÀÄA¢ E£ÀÆß 02 QëÄÃ. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ ©æÃrÓ£À ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹ DmÉÆà gÉÆr£À §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è §®UÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ wªÀÄätÚ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÝ PÁgÀt JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌÌUÉ ¨sÁj M¼À UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV DvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ jêÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ:06-09-2015 gÀAzÀÄ 10.45 ¦JªÀiï zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:- ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà EªÀįÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 52 eÁw: »AzÀÄ°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊZÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2015 gÀAzÀÄ 6 ¦.JAPÉÌ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ½ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV UÀzÉÝÃAiÀÄ°è PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ ºÁªÀÅ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉA¨sÁ«UÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-09-2015 gÀAzÀÄ 4 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2015 PÀ®A 174 [ಸಿ] ¹.Dgï.¦¹:- ¢£ÁAPÀ:06/09/2015 gÀAzÀÄ 04 ¦.JA ªÀÄÈvÀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಯಮನು ಜಾದವ || 30 ಜಾ|| ಲಮಾಣಿ || ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ|| ಹೋತಪೇಟ ನಡುವಿನ ತಾಂಡಾ ಭೀ ಗುಡಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯ ಮದ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶಧ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ 06/2015 ಕಲಂ 174[ಸಿ] ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2015 PÀ®A, 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 ss¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 06/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß  DgÉÆævÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/09/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ JwÛ£À §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸Á§tÚ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2015 PÀ®A, 143, 147, 148, 323, 324, 504  ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 07/09/205 gÀAzÀÄ 8-30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ UÀÄr¸À°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr UÀÄA¥ÀÄUÀÆr §AzÀªÀgÉà J¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É §¸ÀªÀgÁd ºÉÆgÀUÉ ¨Á ¤£Éß ¤ªÀÄä DqÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É wA¢ªÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼ÀÄ SÁ° ºÉÆ®zÀ°è©nÖzÀzÀÄ ¤ªÀÄä¨É¼É w¤¹gÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  zÉÆqÀØ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ C¯Éèà ©rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr   PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ MzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.