Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 8, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಶಾಂತತೆ ಭಂಗ

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಚಿದಾನಂದ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಡ್ಡೆ ಸಾ|| ಖಜೂರಿ ತಾ|| ಆಳಂದ ಇತನು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇತನ್ನು ಹಾಗೇಯ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ ಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಸಿ. ಅರ್.ಪಿ. ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಲಾಗಿದೆ

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÀågÁdÄ vÀªÀÄzÉ ¸ÀħâgÁªï ¸Á; zÉë PÁåA¥ï FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á; PÉÆgÀªÀÄä PÁåA¥ï ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ 3 ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 4,65,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ MA¢ wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV®è ¸ÀÄAzÀgÀªÁV®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÁªÀÅ mÁæöåPÀÖgï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁVzÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀgÉ ¸Á¬Ä CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É zÉë PÁåA¦£À°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.26 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á¼É £ÀªÀÄä vÀAzÉ §gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ 2 ®PÀë ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è £ÉÆAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼ÁîjAiÀÄ «ÄªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05.30 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¸ÀvÀågÀdÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ü¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ:06.07.2011 gÀAzÀÄ UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁzÀ°è DgÉÆæ 1¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄPï 55 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¸Á: ¸ÁAVè ( ªÀĺÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw UÀAUÁ¨sÁ¬Ä FPÉAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ DgÉÆæ £ÀA: 3 gÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA: 4 zÉë¨Á¬Ä EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀĵÁ 13 ªÀµÀð FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¨sÁ®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgï gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¹ PÀÈvÀåzÀ°è ¨ÁVÃAiÀiÁzÀ CzÉ vÁAqÁzÀ §ÆzÉ¥Àà ºÁUÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ C«Ävï ¸Á: ¸ÁÀAVè gÀªÀgÀ £ÀÄß §A¢ü¹ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà zÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgï ¨sÁ®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠹.ºÉZï. gÁd gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄQæµÀÚ ¸Á; ¢¤ßPÁåA¥À vÁ; ªÀiÁ¤é EªÀjUÉ DgÉÆæ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CªÀÄgÉUËqÀ 2) ªÉAPÀmÉñÀ 3 £Éà DgÉÆæ £Á£Éà ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï gÁªï CAvÁ £Àn¹ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¨UÀ®UÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð ¸ÀA 61 «¹ÛÃt 26 JPÀgÉ FUÁUÀ¯Éà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢UÉ JPÀgÉUÉ 35,000/- gÀÆ. zÀAvÉ MlÄÖ 9,10,000/- gÀÆ .UÀ½UÉ ªÀÄÄV¹ ªÀÄÄAUÀÄqÀªÁV 95,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

    ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 07.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ°è NzÀÄwzÀݼÀÄ. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è C£ÀÄwÛÃtðUÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ±ÁgÀzÁ ºÉʸÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ J¯Áè PÀqÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ . DPÉAiÀÄÄ 5 ¦üÃl JvÀÛgÀ ¸ÁzsÁgÀ£À ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ §tÚ , PÉA¥ÀħtÚ ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹zÁݼÉ. FPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ¤é ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 07.07.2011 gÀAzÀÄ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ¸Á; Cgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 gÀªÀgÀoÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ©£ÀÆvï ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ ©§Æw ªÀÄAqÀ¯ï 13 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè .PÁåA¦£À ±Á¯É ªÀÄAqÀ® EªÀjAzÀ 20 /-gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ(UÁæ«Ät) ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ

    ²æêÀÄw ®QëzÉë UÀAqÀ ®Që£ÁgÁAiÀÄt 60 ªÀµÀð ¸Á; qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉUÉ ©.¦.¸ÀÄUÀgï n.©. PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ CzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05.00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®èzÀÝjAzÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV ¹UÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà gÀWÀÄ£ÀAzÀ£ï FvÀ£ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä JvÀÛgÀ 4 Cr 8 EAZÀÄ ,zÀÄAqÀĪÀÄÄR,vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄ੽ PÀÆzÀ®Ä UÉÆâü ªÉÄʧtÚ zÀzÉÆqÀØzÁV ºÀuÉAiÀÄ°è PÀÄAPÀĪÀÄ CAn¹zÀÄÝ ¤Ã°¹ÃgÉ §ÆzÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 06.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgÀ PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À¤UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀÄzsÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉÊ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂPÉÃj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¦üPï C¥sï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü £ÀgÀ¸À¥Àà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï ¥ÀmÁè ¨ÉèÃrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ®Ä DVzÀÄÝ F §UÉÎ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü CAd£ÀAiÀÄå ¸Á: dPÀÌ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ( ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è) vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉ vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 2.07.2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ZÉ£ÀߥÀà ¸Á: PÀÄrð FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrzÀÄ w£Àß®Ä

ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦vÁæfðvÀ D¹Û ¸ÀªÉð £ÀA: 107/1 gÀ°è 5 JPÀgÉ 7 UÀªÀÄmÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj §Æ«ÄAiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖ zÁ£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÀªÉÄñÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¢£ÁAPÀ 02.06.2004 gÀAzÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ F J¯Áè «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ DgÉÆæ 3 §ÄqÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 4 ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀA: 4 ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ¨É¯É §¼ÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸À £ÀA©ü¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀæªÀĪÁV ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.06.2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀað ¸Á: ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ ¦.qÀ§Æèr. PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀjUÉ vÉÆÃlUÁjPÉ «±Àé «zÁå®AiÀÄzÀ°è £ËPÀj PÉÆr¸ÀĪÀzÁV DgÉÆæ §qɸÁ§ FvÀ£ÀÄ £ÀA©ü¹ 5 d£ÀjAzÀ vÀ¯Á 2 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ËPÀj DzÉñÀPÉÌ E£ÀÆß 50,000/- gÀÆ. ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀrUÀjAzÀ 40,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ºÁPÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ºÁQzÀÄÝ £ËPÀj PÉÆr¸ÀzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀºÁ ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 2.02.2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü zÀAiÀiÁ¸ÁUÀgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ZË¢æ, ªÀÄÄgÀ½PÀÈEµÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÉJAPÀmÉñÀégÁªï EªÀgÀÄ PÀÆr CªÀÄÈvÀ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï ªÀÄvÀÄÛ Dgï.PÉ.¥ÀæAqïì AiÀÄƤ£ï Dgï.PÉ. JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌêÀiï& amï ¥sÀAqï ¹ÌêÀiï ªÀiÁrzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ü PÀqÀ¬ÄAzÀ 67,960/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ SÁ° ZÉPï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÌêÀiï ¯Á¸ï DVzÉ CAvÁ ªÀÄÄaÑ PÉÆAqÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ZÉPï ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ J£ï.L. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ «gÀÄzÀÄÝ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ ¥ÁªÀÄ£ÀPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ , FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼ÀºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 1200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAlUÉ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà, ºÉêÀÄtÚ, PÀjAiÀÄAiÀÄå, UÁ¢ °AUÀ¥Àà ,«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 15,430/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ZÀPÀæªÀwð ¯ÁqïÓ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀĺÁAvÉñÀ,±ÀgÀt¥Àà, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ »rzÀÄ CgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 98,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ¢ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2011 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :18,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-07-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 354 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©ÃªÀıÉÃnÖ ¨Á¬Ä£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉî¸À ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î vÁ,, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§AuÁÚ ¥sÀƯÁè£ÉÆÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÉÃzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß NUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ ªÀÄzÁåºÀß 330 UÀAmÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ PÀ©â£À ¨É¼ÉAiÀÄ°èAzÀ DgÉÆæ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà WÁgÀ¯ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G,, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EªÀ£ÀÄ NªÉÄäÃ¯É §AzÀªÀ£É vÀ£Àß JqÀUÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉÆÃtÂUÉ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ªÀwÛ »rzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2011 PÀ®A 20(©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 07/07/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, ¨sÁ°Ì PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À r¥ÉÆà DZÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì-¤Ã®AUÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁåUÀ ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 0630 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ¨ÁåUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀzÀ°è UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀĺÀgÁµÀÖç gÁdåPÉÌ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÉÝ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ/«¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÉÆÃgÀªÀiÁ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁ : PÉÆgÉgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÁ : f UÀÄ®âUÁð CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ DgÉÆævÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5 PÉ f UÁAeÁªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: ¨sÁl¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw §rUÉgÀ ¸Á: ¨sÁl¸ÁAV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ UÁæªÀÄ¢AzÀ 6 UÀAmÉUÉ §¹ìUÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CPÀÌ ¥ÀPÀÌ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjzÀÝ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2011 PÀ®A 79(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀälPÁ, dÆeÁlzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ gÀªÀgÉÆA¢UÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¸Áä¬Ä® RÄgÉö gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÉºÀgÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £ÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¯É¸Á§ @ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀºÁ¨ÉÆâݣÀ RÄgÉö ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ZËvÁ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛgÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 1080/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£Àäß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 07/07/11 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ 1030 UÀAmÉUÉ PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤°è¹ ¤AvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è E§âgÀÄ ¤AvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjUÉ Drj ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA¨Á £À¹Ã©£À Dl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÀªÁðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Á àPÁ¯ÉÆÃf ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EvÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ: 340=00 MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 2) UÀÄgÀÄ vÀAzÉ ©ÃªÀıÁå zÀAvÉÆÃf EvÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ: 380=00 MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹êÀÄ£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁf ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.15«7525 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ G¸Áä£À UÀAd¢AzÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÉÆmÉAiÀÄ ¢°è zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ºÁf ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ »A§¢UÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, E£ÉÆßçâ¤UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÁf FvÀÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æà zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ UËgÀ±ÉÃnÖ, «zsÁåyð, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ528gÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAqÀgÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®VAvÀ ªÀÄÄAzÉ PÁgÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀÀ »A¢¤AzÀ §¸ï £ÀA. PÉJ38J¥sÀ452 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©½¹ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ gÉÆÃr¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆìÄd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ¤UÀÆ rQÌ ªÀiÁr ©½¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÁ°£À »A§¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉƬÄd¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07-07-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á/ ºÀ¼É £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆV¯Áè CAvÀ PÉý ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÀÄgÀÄ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸À® £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃlgï ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ PɸÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ¢AzÀ 5 d£ÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà JªÀiï.ºÀZï.12 ©J-5667 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄúÀPÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ C£À¸ÀgÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà JªÀiï.ºÀZï.12 ©J-5667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±ÀÑPÁ¼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ©æÃeï ¸À«ÄÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185, 181 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÉ¼ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ® ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨Á°Ì FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀLPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39 E 952 £ÉÃzÀÄÝ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß »rzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁr¹ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.