Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 27, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ-25/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æøÁ§AiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 45ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á- PÉÆvÀÛzÉÆrØ   FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚA¢gÀÄ FUÉÎ 20 ªÀµÀðzÀ »AzÉ  PÉÆvÀÛzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ  Rjâ¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á- PÉÆvÀÛzÉÆrØ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄUÉ ©qÀÄ JAzÀgÉ ©nÖ®è ¤ªÀÄUɵÀÄÖ zÀÄqÀÄØ ¨ÉÃPÀÄ ºÉüÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ,PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä fêÀ G½¢zÉ EAzÀ¯Áè £Á¼É  ¤ªÀÄä fêÀ £ÀªÀÄä  PÉÊAiÀÄ°èzÉ ºÉÆ® ©lÖgÉ  ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ  ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2015 PÀ®A-143,147,148,323,355,504,506gÉ/« 149 L¦¹.  
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2015 gÀAzÀÄ   101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                              


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-04-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-04-2015

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 26-04-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಚಿಟ್ಟಾ(ಕೆ), ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಮತ್ತು ಅಂಬಾದಾಸ ಇಬ್ಬರು ಕುಶನೂರದ ರೆಡ್ಡಿ ವೈನ್ಸ್ ಶಾಪನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಜಾಜ್ ಸಿಟಿ 100 ನಂ. ಎಪಿ-29/ಎನ್-0230 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾದಾಸನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಬಳತ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಬೆಡಕುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಶನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ-14/ಸಿಪಿ-4395 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿರ್ಲಕಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿಯಾಱದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾದಾಸ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲ ಮೊಳಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಛೆಱ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.