Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.07-09-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30UÀAmÉUÉ ºÀgÀ«§¸ÀªÀtÚPÁåA¦£À°è PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß PÁæ¸À ºÀwægÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå eÁwBUÉÆ®ègÀÄ 55ªÀµÀð ¸ÁBºÀgÀ« §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzÉñÀ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBºÀgÀ«§¸ÀªÀtÚPÁåA¥ÀÄ FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ wgÀĪÀÄ®AiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð ¸ÁBºÀgÀ«§¸ÀªÀtÚPÁåA¥ÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀA¥ÀÆålgÀ PÀ°¸ÀAzÉæ PÀ°¸ÀÄwÛ®è CAvÁ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ gÀªÉÄñÀ£À JzÉUÉ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2013 PÀ®AB302 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB3[1][10]J¸ï.¹/J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.07/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀÄ.25 ªÀµÀð eÁ.ªÀqÀØgÀ G.mÁæPÀÖgï.£ÀA.PÉJ-36-nJ-3803 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï.£ÀA.PÉJ-36-nJ-3803 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï£À »gÉúÀ¼Àî¢AzÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DªÀÄ¢ºÁ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁdÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ »A¢¤AzÀ J¦-09-nJ-0289 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß mÁæPÀÖj£À »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖjAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rüQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ EgÀĪÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/13 PÀ®A.279, 337 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.09.2013 gÀAzÀÄ 39 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-09-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-09-2013


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2013, PÀ®A 324, 448, 504, 307 L¦¹ :-
DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁeÉ¥Áà CUÀ¸É£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀĸÀ£À vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁgÀzÀªÀiÁä EªÀ¼À dÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÀ¼À eÉÆvÉ vÀªÀiÁ¸É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® EzÀÄ ¸Àj E¯Áè, £À£ÀUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄjUÀ¼ÀÄ EªÉ, FUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §gɨÉÃqÀ CAvÀ Hj£À ¥ÀÄlÖgÁd vÀAzÀ ªÀiÁtÂPÀ §qÀUÉÃgÀ, CdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®UÀÆAqÀ ªÀÄ®V EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹zÀgÀÄ  PÀÆqÁ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ £ÉÆrPÀƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀiÁä, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄgɪÀiÁä UÀAqÀ §¸À¥Áà J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ°VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ CzÉ zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ¨sÀÄd  bÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÀÆqÉzÀÄ wªÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉAqÀw ±ÁgÀzÀªÀÄä, CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄgɪÀiÁä ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ±Ë®Ä vÀAzÉ ZÁ°ð CªÀÄgÁ¨ÁzÉ, zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À, ¥ÀÄlÖgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÉ §qÀUÉ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀ ZÁPÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ J¸É¥Áà EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgɬĹ UÁAiÀÄUÀÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2013, PÀ®A 304 L¦¹ :-
DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ±ÉƺÉç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UË¸ï ¸Á: ¨sÀÆ«UÀ°è D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀÆ«UÀ°è D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¥sÀPÀÄæ£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥sÀPÀÄæ£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À UÀAqÀ ºÉÆÃgÀ zÉñÀzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ eÁQÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ±ÉƺÉç£À ªÀÄzÀå DUÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ DUÀÄwvÀÄÛ, EzÉà «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ eÁQÃgÀ£À ªÀÄzÀå dUÀ¼ÀªÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV M§âjUÉƧâgÀÄ fAAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj fAgÀhiÁ ªÀÄĶ×AiÀÄ°è DgÉÆæ ±ÉƺÉç£ÀÄ eÁQÃgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ eÉÆÃgÁV £ÀÆQzÀÝjAzÀ eÁQÃgÀ£ÀÄ C¯Éèà £Á°AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨ÉºÉƵÀ DVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ªÉƬÄeï vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀÆ«UÀ°è, D¸ÁÛ£À gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà eÁQÃgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¼ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013, PÀ®A 498(J), 324, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠺À¹£Á© UÀAqÀ ReÁ±À@SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É zÉêÀjUÉ PÀAzÀÄj ªÀiÁrwÛzÉÝÃªÉ §AzÀÄ Hl ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£É ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAqÀ ReÁ±À @SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÉÊeÉÆâݣÀ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉÃAiÀÄ°è ¤ªÀÄä¥Áà ªÀģɬÄAzÀ K£ÀÄ PÀnÖPÉÆnÖzÁgÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄvɯÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ dªÀÄäuÁÚ vÀlUÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: §ÄqÀUÀ dAUÀªÀÄ, ¸Á: ºÀ½îÃPÉÆmÉÖ, f: §¼Áîj, ¸ÀzÀå: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ GzÁæa ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: §ÄqÀUÀ dAUÀªÀÄ, ¸Á: ºÀ½îÃPÉÆmÉÖ, f: §¼Áîj, ¸ÀzÀå: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ºÀ½îUÀ½UÉ ¨sÁAqÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/AiÀÄÄ-3920 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÁlgï ¦ü®Ögï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤Ã¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ºÁUÀÄ C®°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0024 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ¸Á: E¸ÁèªÀiï¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀÄzÁégÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄ£Áß ¯Áj j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ UÁågÉÃeï JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/5559 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A§¢ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ DgÉÆæAiÀÄ £ÀqÀÄvɯÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆPÁæuÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå: UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀÅ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV mÉÃPÉÆßà mÉæÃqÀgÀì PÁ¥ÀðgɱÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è wªÀæ  ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÆAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  UÁ§jUÉÆÃAqÀÄ C°èAiÉÄà PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ d£ÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥Àl¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Áà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄzsÀ£À EªÀjUÉ PÀgɬĹ 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgɬĹ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ  ಶಾಂತಬಾಯಿ @ ಶಾಂತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಉಡಗಿ ಸಾ:ಆಜಾದಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇತನು ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 07-09-2013  ರಂದು 2.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು & ಸಂಗಪ್ಪಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಏ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ನನಗೆ ಹೊಲದ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 50000/-ರೂ ಕೊಡಿಸು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಸದರಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹಣ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದನು ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೀನಗೆ ಜೀವಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಪದೇ, ಪದೇ ಹಣ ಕೊಡಿಸು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ 2-3 ಏಟು ಹೊಡೆದನು ಹೊಡೆತದ ರಬಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು ತಲೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ನಂತರ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕರೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕೂಡಿ ಶಂಕರವಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯು ಪಡಸಾಲಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಉಡಗಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಶಂಕರವಾಡಿ ಹಾ:ವ:ಶಾಂತನಗರ ಭಂಕೂರ ಇವರು ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಡಗಿ ರವರು ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 07-09-2013 ರಂದು 3.00 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭಾವಂದಿರರು & ಮೈದುನರು ಕೂಡಿ ಹೊಲದ ಕಡತ ಹಚ್ಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಇತನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ತಾಯಿಯ ಸಂಭಂಧವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಾ ನೀನು ಕೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಬೀಮಾಶಕರ , ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಗಪ್ಪ ಮೂರು ಜನ ಕುಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೈಜಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಶಂಕರವಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೋರಲಾಗಿ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ, ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ನನ್ನ ಭಾವಂದಿರರು & ಮೈದುನ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಜುಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 07-09-2013 ರಂದು 13-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿ ತಾಂಡಾದ ಸಮೀಪ ಡಾವರಗಾಂವ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ,   ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾನುಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ  4 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, 1. ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾಃ ಅಂತಪನಾಳ 2.ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಲೊಂಡೆ ಸಾಃ ಅಂತಪನಾಳ 3. ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬಾಚಗುಂಡಿ ಸಾಃಕಮಲಾಪೂರ 4. ರಾಜು ತಂದೆ ರಘುವೀರ ಉಡಬಾಳ. ಸಾಃಕಮಲಾಪೂರ ತಾಃಗುಲಬರ್ಗಾ ಒಟ್ಟು 11750-00 ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು. ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ:32-3277 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬಬ್ಬರ ಈತನು ತನ್ನ ಆಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ 04 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನುಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 11750-00 ರೂ ಹಾಗು, 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಓಂಕಾರಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಳವಾರ ಜಾತಿ:ವಾಲ್ಮಿಕಿ (ಬೇಡರು), ಉ:ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಸಾ:ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಸೇಡಂ. ರವರು ದಿನಾಂಕ 07-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಷ್ಠಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಪುಜಾರಿ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನನಗೆ ಲೇ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಬ್ಯಾಡ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ನೋಡು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೈದು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ನನಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಲಿಕಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಸಣಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಣಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಇವರುಗಳು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರೂ ಸಹಾ ಬಸವರಾಜ ಪುಜಾರಿ ಇತನು ಲೇ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಬ್ಯಾಡ ರಂಡಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಊರು ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಊರ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿಯ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬೈದು ನಿನ್ನ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಜಾತೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಗಳ ಸ್ಥಾನ ಇರುವದು ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನಂಥ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರಿಗಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವದು ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2013 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 07.09.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ-UÀÄ£Àß½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-27/ºÉZï-7031 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ.J-27/ºÉZï-7031 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw ªÀĺÉZï.¹ 109 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:- 07-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-37/ 4564 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉUÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀAZÀgï ºÁPÀ®Ä ¤°è¹zÀÝ mÁmÁ K¸ï UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 9176 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ zÀ£ÀzÀ ±Éqï ªÉÄÃ¯É GgÀĽ ©zÀÄÝ, ±Éqï£À°èzÀÝ ©üêÀÄAiÀÄå£À 2 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: ¥ÀAZÀgï ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ K¸ï ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ eÉÊ£ÁUÉñÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ °AUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà »gÉÃPÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: «zÁåyð ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï EªÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄgÉÃqÉØ¥Àà ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2013 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

ದಿನಾಂಕ. 06-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಾವ ರಮೇಶ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಸಾ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ.35/ಎಕ್ಸ.1018 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಬಗೆರೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೂದಗುಂಪಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೂದಗುಂಪಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ಗಿರುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ನಂ. ಹೆಚ್.ಆರ್.61/ಬಿ.0906 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರಮೇಶ ಇತನು ಮೋ.ಸೈ. ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಗಾಲಿ ರಮೇಶ ಇತನ ಬಲಗಾಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯಿಂದ ಪಾದದ ವರೆಗೆ ಚರ್ಮ ಹರಿದು ಎಲಬು ಮುರಿದು ಮಾಂಸಖಂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ. ವಿ.ಕೆ. ಹಿರೇಗೌಡರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮುನಿರಾಬಾದ ಠಾಣೆ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.