Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 21, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/08/2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19-8-2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/8/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßPÉÌ ªÀÄÈvÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð ¸Á vÀºÀ¹Ã® vÁAqÁ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ ¸À»¸À¯ÁUÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2010gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸ÀUÀgÀ eÁ: UËAr, ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄļÀeï vÁ: GªÀÄUÁð, ¸ÀzsÀå O¸Á f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ®PÀëöät eÁ: UËAr, ¸Á: ªÀÄļÀeï vÁ GªÀÄUÁð, ¸ÀzsÀå O¸Á f:¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã® ±ÀAPÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è EªÀjUÉ ¥Éʯïì ºÁUÀÆ ºÀjt gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄwð¹ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 323, 353 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ wæAiÀÄA§PÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¹.¦,¹ 1629 ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ¯ï ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀå÷ ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ §AzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃeï PÁæ¸ï DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd PÉƼÀÄîgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÁºÀ£À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ DgÉÆæ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà 4-5 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 3 & 4 ¸ÉÆàÃlPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20-08-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¨ËgÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀV ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ªÁ¸ÀgÀ ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÀĤvÁ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï C¸ÉƶAiÉĵÀ£ï C£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀiÁgÁªÀ ZËzÀj 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀ¯ÁgÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÉÆàÃlPÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è DPÀæªÀĪÁV ±ÉÃPÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀgÀAvÉ ¸ÉÆÖÃlPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀzÉà DPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ PÉ«ÄPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹nÖzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁå£ÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÀÌ¥Áà L£ÉÆÃ½î ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ºÀÄd£À r.Jqï. PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ CdgÀ vÀAzÉ D®A ºÀĸÉãÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Àè¸ï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÁ¹¥ÀÆgÀ f¯Áè ªÀiÁqÀ¯Á (¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À) EªÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á d£ÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥ÀÄAeÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-12/1382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ªÀĺɧƧ ¸ÀĨÁ¤ zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÁUÀÆ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2010 gÀAzÀÄ 1435 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÀ vÀAzÉ JPÁâ® ¸À¯ÁªÉǢݣï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä DmÉÆâAzÀ ¥Áå¸ÉAdgï E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÉÆæ£ÁxÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-10/J.J¯ï-0775 ¸Á ¨É£ÀPÀ£À½î, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁUÀgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-901 ¸Á©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÄ ¸ÀĦæÃAiÀÄ, ¹zÉÆÝèÁgÀªï EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/10 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw¨Á¬Ä UÀAqÀ GzÀݪÀ PÁgÁVÃgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á RÄzÁ£À¥ÀÄgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀlªÁf ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ : 35ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÄ°PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁ£À¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 341 504 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 21/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩é C¸Áä UÀAqÀ ¦JA ¹¨ïUÀvï G¯Áè µÀjÃ¥sÀ ¸Á: ¸À Q ¥Àæ ±Á¯É ²PÀëQ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀÄ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåPÉÌ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjÃavÀ ªÀåQÛ zÁjUÉ CqÀØ PÀnÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð :

²æÃ.¥Àæ±ÁAvÀ¹AUï vÀAzÉ Q±À£À¹AUï ¸Á||JªÀiï.© £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ:20/08/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉJ32-J¸ï 5666 «ÄÃgÁ ¸ÀÆnAUï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÉÆÃV gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀĪÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ¸À£ÀzÉÆrØ 25 ªÀµï, ºÀjd£À, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: »gÉúÀtV FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ C£ÁgÉÆÃUÀå ¤«ÄvÀå aPÀvÉìUÁV ¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É ¸À» PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà °AUÀ¥Àà EªÀjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀzÀgÉƼÀUÁV ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è UËgÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 20.08.2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉà PÉÆmÉßPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ SÁzÀgÀ°AUÀ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 « 4350 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÁQzÀ ¨sÀzÀævÉAiÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 19.08.2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J£ï ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨Á§Ä¸Á§ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è eÉ.¹,©¬ÄAzÀ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆ®zÀ £ÉÊgÀÄvÀå ¢QÌ£À°èAiÀÄ vÉVΣÀ°è MAzÀÄ PÉƼÉvÀ ±ÀªÀ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï,MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ D¥sï fÃ£ï ±Àlð ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¦æAmÉqï njPÁmï ¹ÃgÉ zÉÆgÉwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ £À£É߸Á§ ¸Á: J£ï ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ¢£ÁAPÀ 19.08.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -¹gÀUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À wgÀĪÀÄ® vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¢£ÉñÀ ªÀªÀiÁð vÀAzÉ ©¸ÀÄAzÉ ªÀªÀiÁð ¸Á: G¥ÁàgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.