Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 18, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-02-2014

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014 PÀ®A 41(r),102 ¹Dg惡 eÉÆvÉ 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17-02-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ²æà PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 23 ºÉZï 7624 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ £ÁªÀÇ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ »A¨Á°¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉZï.¦ UÁå¸À UÉÆÃzÁªÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÁºÀ£À ©lÄÖ, NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¨É£Àßl®Ä E§âgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ ¹UÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E£ÉÆßçâ C¯Éè £Á¯ÉAiÀÄ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ©âUÉ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ,  CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀ C° 25 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÁ²ä PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀzÉà zÁR¯Áw¬Ä®è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRªÁºÀ§ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ eÁ|| ªÀÄĹèA G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| §ÄqÁ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ  E§âgÀÆ ¸ÉÃj FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ d»gÁ¨ÁzÀ §¸ï ¸ÁÖAqÀ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqï ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï J¦ 23 ºÉZï :7624 C|| Q|| 20,000-00 gÀÆ £ÉÃzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 17-02-2014 gÀAzÀÄ ¦.L r.¹.L.© ©ÃzÀgÀ WÀlPÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä zÀÆgÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄw ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¦L r¹L© gÀªÀgÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ, ¦J¸ïL OgÁzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀdgÀ ¨sÁ« ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉÃAiÀiÁV ¤AvÀÄ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ fÃ¥À §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ZÉÃPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É ¸Á// PÉÆÃlUÁå¼À ºÁUÀÄ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ 1)    180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï 30 PÁl£ï MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è 48 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨Ál°£À C.Q. 60/- MlÄÖ ºÀt 86400/- 2) CªÀgÀ ZÉÆÃ¬Ä¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï. 01 PÁl£ï MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è 48 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨Ál°£À C.Q. 60/- MlÄÖ ºÀt 2880/- 3) £ÁPËl ¸ÁÖAUï ©ÃgÀ 650 JA.J¯ï. 05 PÁl£ï MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è 12 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨Ál°£À C.Q. 110/- MlÄÖ ºÀt 6600/- 4) £ÁPËl ¸ÁÖAUï ©ÃgÀ 330 JA.J¯ï. 03 PÁl£ï MAzÀÄ PÁl£ïzÀ°è 24 EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨Ál°£À C.Q. 65/- MlÄÖ ºÀt 4680/- »ÃUÉ MlÄÖ ºÀt 1,00,560 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥À JA JZï 16 E 4268 £ÉÃzÀgÀ C Q 1,00,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,00,560=00 gÀÆ. ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁèV £ÁªÀÅ CA§gÀ ¨ÁgÀ¢AzÀ ºÀtªÀÄAvÀ £ÀgÉÆÃmÉ, vÁ£Áf ¥ÀªÁgÀ EªÀjAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄåwÛzÉÝªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß C§PÁj E¯ÁSÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ ;17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ¹zÀÝ¥Àà.J¸ï.©Ã¼ÀV ¹¦L OgÁzÀ (©) 07;30 UÀAmÉUÉ  OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è OgÁzÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄw ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  OgÁzÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄjAiÀiÁV ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-23/¹;1595 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è 1)  650 JªÀiï.J¯ï. £ÁPËl ©AiÀÄgÀ 21 ¨Ál® C;Q 2310/-, 2) 650 JªÀiï.J¯ï., PÉ.J¥sï. ©AiÀÄgÀ 02 ¨Ál¯ï C;.Q; 220/-, 3) 330 JªÀiï.J¯ï. £ÁPËl ©AiÀÄgÀ 07 ¨Ál® C;Q; 455/-, 4) 180 JªÀiï.J¯ï. L.©. 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 5760/-, 5) 180 JªÀiï.J¯ï., Dgï.J¸ï. 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q;1500/-, 6) 180 JªÀiï.J¯ï., JªÀiï.¹. «¹Ì 10 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 1200/-, 7) 180 JªÀiï.J¯ï. AiÀÄÄ,.J¸ï.«¹Ì 14 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 840/-, 8) 180 JªÀiï.J¯ï. N.n. «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 3840/-, 9) 180 JªÀiï.J¯ï. ©.¦. «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q;. 3840/-, 10)180 JªÀiï.J¯ï. JA.¹. «¹Ì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 5760/-, 11) fÃ¥À £ÀA J¦23¹1595 CQ 50000 »ÃUÉ MlÄÖ 75725/-  ¸ÀgÁ¬Ä ¹QÌzÀÄÝ, CzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä J¯Áè £ÀªÀÄÆ£É ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C;Q; 25725/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ fÃ¥À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀë d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀªÀÄäuÁÚ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÀ¸À¼É ¸Á// RvÀUÁAªÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ fÃ¥À, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ ;17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. eÉÆåÃw°ðAUÀ ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ OgÁzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è CA©PÁ ¨ÁgÀ gÉøÁ×gÉAl£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÞt ºÀwægÀ CA©PÁgÀ ¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉøÁÖgÉAlPÉÌ 09:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á; ºÀįÁå¼À CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÉøÁÖgÉAl£À°è ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj  ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝjAzÀ J¯Áè £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5690/- ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀgÁ¬Ä 3419/- »ÃUÉ MlÄÖ 9109/- d¦Û ªÀiÁr  DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ ;17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. eÉÆåÃw°ðAUÀ ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ OgÁzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è CA©PÁ ¨ÁgÀ gÉøÁ×gÉAl£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ J©¹ ºÉÆl®zÀ°è ºÉÆÃV M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸Á; ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÉÆl®zÀ°è ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆl®zÀ°ènÖzÀ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝjAzÀ J¯Áè £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2560/- ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀgÁ¬Ä 3978/- »ÃUÉ MlÄÖ 6538/- d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 17-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸ï.L OgÁzÀ oÁuÉ OgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £ÀÆå ¸À¥ÀÛVj gÉøÁÖgÉÃAl£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ  ²æà J£ï.©.ªÀÄoÀ¥Àw ¹¦L ¨sÁ°Ì UÁæ«Ät ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è  ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ £ÀÆå ¸À¥ÀÛVj ºÉÆl®ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉAPÀl vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀįÁå¼À CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÉÆl®zÀ°è ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆl®zÀ°ènÖzÀ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝjAzÀ J¯Áè £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q 8786/- ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr  DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ªÀÄ£Àß½î ªÉÄÃnæPï ¥ÀƪÀð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£Àß½î-¨sÀAUÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1255 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ C¯Éè »rzÀÄ M§â§gÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä CzÀgÀ°è 1)  ªÀÄPÀÆìzÀ C° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ ªÉÆÃd£À 2) ªÉƺÀäzÀ eÉÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ E¸ÀÆ¥sï «ÄAiÀiÁå qÁAUɪÁ¯É 3) ªÉƺÀäzÀ C«ÄãÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÉƢݣÀ ZÀl£À½îªÁ¯É 4) SÉÊgÁvÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á§ ªÉÆÃd£À J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀÄ£Àß½î CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀ ªÀÄzsÀå MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï a®zÀ ªÉÄÃ¯É MlÄÖ gÀÆ, 1810/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ   4 d£À DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2014 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉUÉ gÁZÀÑ¥ÁàUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ gÁZÀÑ¥ÁàUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ qÁ: CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁZÀÑ¥ÁàUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 13:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃgÀA© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr 13:30 UÀAmÉUÉ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ gÀtfÃvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtÚ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆðAiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁZÀÑ¥ÁàUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è C£À¢üÃPÀæxÀªÁV ±ÉÃRj¹ ElÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ Jt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀÅ 26 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1255.80/- ¥ÉÊ¸É DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁT®¹ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7  E¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÀ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ vÀAzÀÄ røÉî ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ªÀiÁ»w EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ dAn zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ ²æà ªÀiÁgÀÄw £ÀgÁmÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ 1445 UÀAmÉUÉ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è ¦J¸ïL ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£À¢üPÀævÀªÁV røɮ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «µÀÄÚgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ gÉrØUÁgÀ ¸Á; ªÀÄAUÀ®V EªÀ£À CAUÀr ªÉÄ¯É 1550 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À CAUÉrAiÀÄ°èzÀÝ 2 ¥Áè¹ÖÃPÀ qÀ©âUÀ¼À°èAiÀÄ MAzÉÆÃAzÀÄ qÀ©âUÀ¼À°èAiÀÄ CAzÁdÄ 35 °ÃlgÀ røÀ® EzÀÄÝ MAzÀÄ °ÃljUÉ CAzÁd 58=00 gÀÆ £ÀAvÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 70 °ÃlgÀ røɯï EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 4060=00 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ LzÀÄ (5) °ÃlgÀ£À C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âÃtzÀ ªÀiÁ¥ÀÄ, MAzÀÄ JgÀqÀÄ (2)°Ãlj£À C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âÃtzÀ ªÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ røɮ ºÁPÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ 6 CrAiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¥ÉÊ¥ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «µÀÄÚgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ PÀ®èªÀiïä JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 18(¹), 18(J) qÀæUÀì DAqÀ PÁ¸ÉäÃnPÀì DPÀÖ 1940 :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2014 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ¨sÁUÀªÀvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á|| d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 01-216 (198) £ÉÃzÀgÀ°è OµÀzsÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÆgÀÄ §UÉAiÀÄ OµÀzsÀUÀ¼ÁzÀ 1) gÉPïì PÁ¥sï ¨ÁåZï ¸ÀASÉå-J¦-3535  2) gÉPïì PÁ¥sï ¨ÁåZï ¸ÀASÉå- J¦-3523 ºÁUÀÆ 3) ¥sÉäìrïï PÁ¥sï ¹gÀ¥sï ¨ÁåZï ¸ÀASÉå-¦.ºÉZï.©-3518 UÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£À ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁr OµÀzsÀ ºÁUÀÆ PÁAwªÀzsÀðPÀ C¢üäAiÀĪÀÄ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁQëUÀ¼À ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr. zÁ¸ÁÛ¤¹zÀ OµÀzsÀUÀ¼À°è JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ G½zÀ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ªÀ±À ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ OµÀzsÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÉÆAzÀzÉ ºÁUÀÆ OµÀzsÀUÀ¼À PÉÆAqÀ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß w½¸ÀzÉ ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ PÀ®A 18 (¹) ºÁUÀÆ 18 J UÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁUÀªÀvÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ ¥ÀlÖtzÀ M§â ªÀåQÛ¬ÄAzÀ Rjâ¹gÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄßß w½¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ CrPï±À£ï GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀzÀÄ DVzÀÄÝ. EAvÀºÀ OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁ¯ÉÃd «zsÁåyðUÀ½UÉ. PÁ«ÄðPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV DgÉÆæAiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è w½¹zÀÄÝ ¨sÁUÀªÀvÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ¸ÀÄgÉñÀ PÉ, qÀæUÀì E£Àì¥ÉPÀÖgï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2014 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2014 ¨É½îUÉ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀPÀgï ªÀAiÀÄ 35 SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PɺÉZï© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ qÁ||©ÃgÁzÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ªÀÄÈvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀAiÀĹì£À¢zÀÄÝ, ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D¸ÀàvÉæAiÀÄ »A¨sÁUÀ ©¸ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ JqÀUÁ®Ä £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£À£À ¤Ãr d£À£ÀzÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄÄaÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÃjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2014 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2014 gÀAzÀÄ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ OgÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1800 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì eÉÆö £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt vÉÆnÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì eÉÆö £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr  CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1) ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇಡಗಾರ ವಯ : 33 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಇಡಗಾರ ಉ :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಜೋಷಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ  2) ಶಾಮಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುಂಡಯ್ಯಾ ಇಡಗಾರ ವಯ : 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಇಡಗಾರ ಉ : ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ : ಬಸವನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ 3) ಶಾಮ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಪಂಗೆ ವಯ : 40 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ವಡ್ಡರ ಉ : ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು  4) ದೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ತಾತೇರಾವ ದಾವಣಗಾಂವೆ ವಯ : 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ : ಕೋಳಿ ಉ : ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಜೋಷಿ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಾವೆಲ್ಲರು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ  ಮೂರು ಎಲೆಯ ಪರೇಲ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಬಾಲಾಜಿ ಇಡಗಾರ ಈತನ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆ, 370/- ರೂ, ಶಾಮಯ್ಯಾ ಇಡಗಾರ ಈತನ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆ, 400/- ರೂ , ಶಾಮ ಸಂಪಂಗೆ ಈತನ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆ, 380/-ರೂ ಹಾಗು ದೇವಿದಾಸ ದಾವಣಗಾಂವೆ ಈತನ ಮುಂದೆ ಮೂರು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆ, 400/- ರೂ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯ 400/- ರೂ ಹಾಗು 40 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದವು ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರೇಲ ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1950/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2014 PÀ®A 406, 120(©), 420 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ: 08-02-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 21:15 UÀAmÉUÉ ±ÁåªÀÄ zÁ®«Ä¯ï¢AzÀ ¨ÉÆæÃPÀgÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À oÀPÀÌgï ¸Á|| CªÀÄzÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA feÉ:20 n.5625 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ R£ÀÄߨÁ¬Ä EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃAiÀįï vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃAiÀįï, 60 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| UÁA¢üUÀAd EAr¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀ  zÁ®«Ä¯ï¢AzÀ 170 QéÃAl¯ï vÉÆUÀj ¨É¼É (340 aî) C|| Q|| 10,03,750=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¥ÀÄ£À: zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý £ÀA©¹, M¼À¸ÀAZÀÄ £ÀqɬĹ, zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2014 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/02/2014 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ¸Á: ªÉÄÃvÉ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ªÁr gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÉÊf£ÁxÀ ¨Á§¼ÀPÀgÀ ªÀ: 30 ¸Á: ªÉÄ®PÀÄAzÁ ªÁr EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£Á®Ä Hj¤AzÀ WÁl ¨ÉÆÃgÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ°è PÀ®Äè ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É E§âgÀÄ PÀ®Äè RtÂAiÀÄ°è PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39 n-2747 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæ° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ WÁl ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß AiÀÄ®è¥Áà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjPÀUÉ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆqÀÄØ Jj¸À®Ä ºÉÆÃV »A¢£À mÁæ°AiÀÄ°è PÉA¥ÀÄ PÀ°è£À ¯ÉÆÃqÀ E¢ÝzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É mÁæPÀÖgÀ EAf£À mÉÊgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀV fV¢gÀÄvÁÛ£É AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄß PÀÆqÀ fVAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è lgÁPÀÖgÀ EAf£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÖÃjAUÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §ÄgÀÄqÉ MqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄ®ÄQUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀ¥ÀànAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2014 PÀ®A 232, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-02-2014 ರಂದು 1910 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಹೀತಿ ಬಂದಮೇರಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ವಡಗಾಂವ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 16-02-2014 ರಂದು ಅಂದಾಜು 4 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು( ಹುಲ್ಲು ) ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಆಜಮ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ,ಮುಕ್ರಮ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಮೋಜಮ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಪಾ ಹಾಗು ಅಸ್ಲಂ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥s¦üAiÀiÁð¢AiÀÄಹತ್ತಿರ  ಬಂದು ಏ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅಸ್ಲಂ ಈತನು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ ಆಜಂ ಇತನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೋಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಮುಕ್ರಮ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಜಗಳವನ್ನು  ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಪ್ರೀಯಾಂಕ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಮೋಜಮ ಇತನು ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹೀತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ CAvÀCAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-02-2014 ರಂದು 2020 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಹೀತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಅಸ್ಲಂ ತಂದೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಚಾಬೂಕ ಸವಾರ ಸಾ: ವಡಗಾಂವ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 16-02-2014 ರಂದು 4 ಪಿ ಎಂ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ  ನಮ್ಮೂರ ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಕಂಟಪ್ಪಾ ,ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಂಜು , ಸುಧಾಕರ ತಂದೆ ಸಂಜು , ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಸಂಜು, ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಪಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡಿರಿ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಸ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸುಧಾಕರ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಕಾವಿನಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಭು ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಪಂಡರಿ ಇತನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ನಾಗೇಶ ಇತನು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಇವರು ಸೂಳೆ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ ವಿನಾಕಾರಣ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೋಡೆದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GB ¯Áj £ÀA. PÉJ-32 J-4116 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ vÀÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è gÁPï ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ QèãÀgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀiÁå »jêÀÄoÀ ¸ÁB UÉÆüÁ (©) EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃgÀlÄ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ zÁn §AzÁUÀ MªÀÄä¯É ¯ÁjAiÀÄÄ PÉlÄÖ ºÉÆÃV JQì¯ï ªÀÄÄjzÀjAzÀ gÉÆÃr£À PÉüÀUÀqÉ ¯Áj ¤°è¹ ¸ÉÊr£À ¹UÀß¯ï ¯ÉÊl ºÁQ QèãÀgÀUÉ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯Áj j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CµÀÖgÀ°è ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ  M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ QèãÀgÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PÉüÀUÉ ZÀªÀÄð QwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-39 6883 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀÄA¨ÁgÉ ¸ÁB PÀªÀqÁå¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A 447, 427, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 4/02/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ¥Ánî ªÀ:70 ªÀµï eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:M¼ÀPÉÆÃmÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ M¼ÀPÉÆÃmÉ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA:5 gÀ°è AiÀiÁgÉÆà CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 UÀÄAmÉAiÀĵÀÄÖ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀÄ¢£Á ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃvÀA§j ¨É¼ÉUÉ ¨É¼É£Á±À OµÀ¢ü ºÉÆqÉzÀÄ CAzÁd 5,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉÉ. AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ F jÃw ºÉÆmÉÖQaѤAzÀ ºÁ¤¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ £ÉÆAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:16/02/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ ¸ÁV¸À®Ä PÀmÉÖUÉ vÉUÉzÀÄ ElÖ PÉÆvÀA§j ºÁUÀÄ ¥ÀÄ¢£Á ¢£ÁAPÀ:17/02/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁd 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀĪÉÆäUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ E§âgÀÆ ¸Á:M¼ÀPÉÆÃmÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆvÀA§j ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ¢£Á vÀĽzÀÄ CAzÁd:500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ F jÃw £À£Àß vÀgÀPÁj ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀgÉ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ K ªÀÄÄzÀQ gÀAr ¤£ÀUÉÃPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆ® £À£Àß CdÓ£À ºÉÆ® £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè. DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04/02/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ £Á£Éà ¨É¼É £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß vÀgÀPÁj ºÁ¤¥Àr¹zÉÝãÉ. CAzÀ£ÀÄ. ºÉaÑUÉ K£ÁzÀgÀÄ CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506(2), 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ zÉëAzÀæ PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï G UÀȺÀt ¸Á: PÉƼÁgÀ[PÉ] EªÀgÀ ªÀÄUÀ eÁ£Àì£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¸ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà ¥ÀÄlgÁd vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà, ¥sÀæAQèãï vÀAzÉ ¥ÀÄlgÁd, C«£Á±À vÀAzÉ J¸ÀÄzÁ¸À, ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¥ÀÄlgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¦ü°Ã¥À vÀAzÉ gÀ« gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ C£Àß ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ eÁ£Àì£À EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÊAiÀįÁè UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ J¸ÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ F HgÀ°è ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ fAzÁV ªÀiÁqÀÄwÛj  8 ¢ªÀ¸À M¼ÀUÉ F ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀ¢ÝzÀ°è ¤ªÀÄäUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÉÆúÀ£À EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà eÉÆåw ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw J¸ï¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-2-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 ¦JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÀAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀd¤PÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CdAiÀÄ ºÁUÀÆ C©üõÉPÀ ¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÁªÀV PÉgÉAiÀÄ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ  gÀd¤PÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CdAiÀÄ E§âgÀÆ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÀd¤PÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ CdAiÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Á CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ : 17-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:24 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ArUÉ »AzÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è F½UÉÃgÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ FgÀ¥Àà ¸Á:§Æ¢£Á¼À mÁmÁ-1613 n¥Ààgï ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §ArUÉ PÀnÖzÀ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀAvÀgÀ §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §Ar ªÀÄvÀÄÛ JvÀÄÛ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ«£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, §® ZÀ¥ÉàUÉ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÆ JvÀÄÛUÀ½UÉ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, 20,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §ArAiÀÄÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ §ArUÉ PÀnÖzÀ JªÉÄäUÉ ¯Áj lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CAzÁdÄ 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  C.¸ÀA. 31/2014 PÀ®A;279,337,338,427,429 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ದಿನಾಂಕ 18-02-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G : ©.Jqï. «zÁåyð ¸Á : eÁ£ÉÃPÀ¯ï vÁ : ªÀiÁ£À«. ಮತ್ತು ತಮ್ಮೂರಿನ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ ಮೂಮ್ಮಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಮೂರು ಜನರು ಜಾನೇಕಲ್ ದಿಂದ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಾನವಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರವಾಗ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿವಾರ ಡಾಬಾದ ಮುಂದುಗಡೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಫಕೀರಯ್ಯ ನಾಯಕ ಈತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಈಬಿ-5895 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ±ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-875 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà ¸Á: GzÁâ® GªÀĽ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಫ್-875 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೊರಟ ಬಸವರಾಜನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಸ್ ಜರ್ರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಡಿದು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಬಸವರಾಜನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಪಘಾತವು ಬಸ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 54/14 ಕಲಂ 279,338 ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀÄÄ. r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÁzÀ  ²æêÀÄw VÃjeÁ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAiÀiÁ-35 eÁw- °AUÁAiÀÄÄvÀ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á||°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ  ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ ªÀAiÀiÁ-48 eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ G- ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ   FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ  14.30 UÀAmÉUÉ  ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁ£À« eÁvÀæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-02-2014 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ  ªÀÄ£ÉUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ M¼ÀUÀ¤AzÀ a®ÄPÀ ºÁQzÀÄÝ  UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀÆVzÁUÀ  K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DUÀ  ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¨ÁV®£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÉUɬĹ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ªÀiÁ»wzÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/14 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ : 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ   FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30,  2) ªÀÄAdtÚ  ªÀAiÀiÁ: 28, J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀîªÀÅ ¸ÀA§AzÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼ÀUÀ½zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀj ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/14 PÀ®A. 341,447,504,324,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ     FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ :32, 2) UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà  ªÀAiÀiÁ:34 ,3)  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:25, 4) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 72, J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀîªÀÅ ¸ÀA§AzÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼ÀUÀ½zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀj ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/14 PÀ®A. 341,447,504,324,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ:17.02.2014 ರಂದು 16.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ºÉÆÃV ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 210/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು , ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
            ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದಾ ಮೆಹೇ ಜಬೀನ್ ಗಂಡ ಶೇಕ್ ಮಹಿಬೂಬ್ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ :27 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ:ಖಾಜೀ  ಕಾಲೋನಿ ಅಗ್ರಿವಾಲ್ ಶಹಾಪೂರು ತಾ:ಶಹಾಪೂರು ಜಿ:ಯಾದಗೀರ್ ಹಾ::ಮನೆ ನಂ:-7 ನೀರಾವರಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್  ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್  FPÉಗೆ  2008 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ 4 ತಾರೀಕನಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಶೇಕ್ ಮಹಿಬೂಬ್ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ ತಂದೆ ಶೇಕ್ ಮಂಜೂರ ಅಹ್ಮದ್ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ :29 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಹಾರಾ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾ:ಕಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಶಹಾಪೂರು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 1.1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾದ ನಂತರ ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ಯಾವುದೊ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.1/2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಕೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:15.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೈದುನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಬಂದವರೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2014 PÀ®A 143,147,323,504,506 498(J) ,¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2014 gÀAzÀÄ   51 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    12,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.