Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09-08-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ ²æïÉÃSÁ n.« ºÀaÑ £ÉÆqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ü ©PÁ±À ©¸Áé¸ï vÀAzÉ UËgï ¥ÁzÀ ©¸Áé¸À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:£ÀªÀıÀÆzÀæ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ Cgï.ºÉZï. PÁåA¥ï £ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¨É¼À¨É¼ÀUÉÎ n.« AiÀiÁPÉ £ÉÆÃqÀÄwÛAiÀiÁ ¸Àé®à ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀiÁr, d°Ý PÁ®ÉÃfUÉ gÉrAiÀiÁV ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ªÀÄĤ¹PÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ²æïÉÃSÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝDPÉAiÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ £ÉÆgɧgÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JuÉÚ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄr¢zÀÄÝ, zÀªÀSÁ£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ 4-20 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æïÉÃSÁ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 31/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:10/8/2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ gÁeÁ¸Á§ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EvÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è »ÃUÉÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà CAvÁ CAzÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 3] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:dAUÀªÀÄgÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤ªÀÄäzÀÄ ºÉÆ® J°è EgÀÄvÀÛzÉ ? ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÉÃ! CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ & ªÉÄÊPÉÊUÉ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:111/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:10/8/2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, 28 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:dAUÀªÀÄgÀºÀ½î, vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁeÁ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉgÉAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CvÀ¤UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:112/2013 PÀ®A:447, 341,323,504,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.10-08-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÉÊgÀªÁqÀV-§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¦ügÁå¢ ¨É£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà D²ºÁ¼À ªÀAiÀÄ.45 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV FvÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ n.«.J¸ï JPïì.J¯ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥Éqï £ÀA.PÉJ-36/J¸ï-5339 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À ºÁ.ªÀ.SÉÊgÀªÁqÀV. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï.¸ÀÆ¥Àgï.£ÀA.PÉJ-36/J¸ï-5339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ rüQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-10/08/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ zÉêÉAzÀæ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ©gÀzÁgÀ 47 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-¥ÀæxÀªÀÄ UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á-±ÀºÀ¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÁV ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ£ÀÄß ¨ÁUÀÆgÀÄ ¨ÁèPï £ÀA-1 gÀ°è ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ-§rUÉÃgÁ G-QgÁt CAUÀr ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-07/08/2013 gÀAzÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ D ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ZÁ°Û EzÉ CAvÁ ªÉÆøÀªÀiÁr F ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ vÁ®ÆèQ¤AzÀ £ÀªÀÄä vÁ®ÆQ£À°è CzÉ ºÉÃUÉ UÀÄwÛUÉzÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀÄUÀ£Éà eÁ¹Û ªÀiÁvÁ£ÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2013 PÀ®A-420.341.504.506 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²ªÀAiÉÆUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ-59 eÁw-PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á|| gÉÆqÀ®§AqÁ FvÀ£ÀÄ PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï. J¸ï.©.¹.r.J¸ï.r. £ÀA 33 gÉÆqÀ®§AqÁ FvÀ£ÀÄ §¸ÀtÚ ªÉÄÃn UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀvÀðªÀå¤gÀvÀ£ÁV ¢£ÁAPÀ 10-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.15 UÀAmÉUÉ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï gÉÆÃqï ©æeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|| FZÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À §AzÀÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAzÀªÀ£Éà PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 237/2013 PÀ®A 323, 324, 353, 504, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉgɧÆzÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è vÀ£Àß ±Ànð£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÉÄð£À eÉé£À°è ElÄÖPÉÆArzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ gÁWÀªÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-JgÀPÀÄ®, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-PÀ®ÆègÀÄ f-PÀ£ÀÆð®Ä (J¦) FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2013 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.08.2013 gÀAzÀÄ 62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-08-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-08-2013

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/13 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 10/08/2013 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¨sÀAdvÀj, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, ¸ÀºÀ-²PÀëPÀgÀÄ, ¸Á:C¯Áè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ ºÁ° ªÁ¸À PÁ£À£ï PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁ  ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð, EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ©ÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ1779 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀzÀ ±ÀºÀUÀAd PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. £ÀA.KA32M4946 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¸Á:SÉÃt gÀAeÉÆüÀ vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f:©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è  CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è, JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ°è, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2013, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 10-08-2013  gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªï dUÀvÁ¥ï ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð, eÁw.ªÀÄgÁoÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EAZÀÆgÀÄ vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ EAZÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀAiÀÄ£ÀAzÀgÁªï ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå dUÀ¼ÀªÁV ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁQë ºÉüÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁSÁ¯ÁVzÀÄÝ E£ÀÄß PÉøÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 08-08-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀAiÀĸÁìV wÃjPÉÆArzÀÄÝ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ºÁUÀÆ EAZÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå zÉéõÀ¨sÁªÀ£É ¨É¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ 10-08-2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É JzÀÄgÀÄUÀqÉ 1) £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ¥Án¯ï ªÀ.24 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄgÁoÀ ¸Á: EAZÀÆgÀÄ  2) zÀvÁÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÀAUÉä ªÀ.25 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄgÁoÀ ¸Á:RÄzÁªÀAzÀ¥ÀÆgÀ 3) CªÀÄgÀ vÀAzÉ zÀAiÀÄ£ÀAzÀgÁªï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ.22 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄgÁoÀ ¸Á: EAZÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀ£ÁxÀ EvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è  dA©AiÀiÁ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ CªÁåZÀÑ ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ CªÀjUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®f vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ dUÀvÁ¥À EªÀgÀÄ £ÉÆÃr vÀ£ÀUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÄSÁAvÁgÀ w½¹zÁUÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.