Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 19, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 19-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2009


¸ÀļÀÄî gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀPÁ±É ¸Àȶֹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 465, 468, 467, 471, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀĪÉÄä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁåAqï jPÁqÀð vÀºÀ¹® PÀbÉÃj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzÉÆÃ¯ï ¸Á: avÁÛSÁ£Á gÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 39/02 dAUÀ¯ï PÉÆÃ¬Ä £ÉÃzÀgÀ eÁUɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉÃð £ÀA. 41 £ÉÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀļÀÄî £ÀPÁ±É ¸Àæ¶Ö¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀÄw ªÁå£À ¥À°Ö : ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18/03/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¨Á宺À½î ²ªÁgÀzÀ°è ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ZÀl£À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁå£ï £ÀA. JªÀiï.JZï.04-J-6587 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥Àæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ dUÀ¼À : ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆÃrØzÀ DPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ
§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 324, 504, 355, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ §PÁÌgÉrØ ªÀiÁZÀgÉrØ ¸Á: ¥ÉÆ®PÀ¥À½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ ¸ÉÃj «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ¥Àæ±ÁAvÀ, «£ÉÆÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉêÀļÀSÉqÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆzÁUÀ CzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉ£ÉßUÉ vÀgÀa gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl : DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/3/09 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ Gd¤ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ gÀhļÀ¥Áà ¹AzsÉà FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä 45 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ ¨É¯É 1732-50/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

MªÀð£À£ÀÄß PÁ®ÄzÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÀÄƪÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/09 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä zÁj ªÉÄïÉ, DgÉƦvÀgÁzÀ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÀªÀjUÉ ¨Á« PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 184 , 187 L.JA.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18.03.09 gÀAzÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì ZÁ®PÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. C«ÄgÉƢݣï vÀAzÉ ºÀQÌ ªÀĸÁ§ l¦àªÁ¯É ¸Á: gÁeÉñÀégï gÀªÀgÀÄ ©eÁ¥ÀÄgï ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ïì ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÆ®¸ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-39-ºÉZï-9756 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ØCqÁØ wqÁØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes
¥ÀævÉåÃPÀ 3PÀqÉ E¹àÃmï zÁ½, 18 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, gÀÆ.20,795/- d¦Û:

¢£ÁAPÀ:18.03.2009gÀAzÀÄ 1735 UÀAmÉUÉ ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ rJ¸ï¦ ºÁUÀÄ ¹¦L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL. ²æà f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.2,800/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.03.2009gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UÀÄrAiÀÄ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹¦L.gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è JJ¸ïL. ²æà «ÃgÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1,340/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.03.2009gÀAzÀÄ 0025 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J¦JA¹ UÉÃmï ºÀwÛgÀ CgÉÆæ 1)²æäªÁ¸À,2)ªÀÄzsÀĸÀÆzÀÀ£À, 3)¹.ºÉZï.¸ÀÄgÉñÀ, 4)ªÉÊ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 5) ZÉ£ÀߣÀUËqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CAzÀgï-§ºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹¦L.gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦J¸ïL. ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.16,565/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥ÀævÉåÃPÀ 2PÀqÉ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½; 03CgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:17.03.2009gÀAzÀÄ 2000jAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ.ºÉZï.gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 9 N¯ïØ ªÀÄAPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 56Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) 16 ªÀiÁAPï qÁ¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2009 PÀ®A 32,34 PÉ E CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.03.2009gÀAzÀÄ 1230jAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ qÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ C§PÁj ¦J¸ïL. ²æà gÁªÀÄtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ²ªÀ±ÀgÀt @ ±ÀgÀt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, UÀqÀØ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàgÀªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ G½zÀ CgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, PÀmÁ°, CªÀÄgÉñÀ, ²æÃPÁAvÀgÀªÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ CgÉÆævÀgÀÀ ªÀ±À¢AzÀ 14 ¨Ánè £ÁPÀ Omï ¸ÁÖçAUï ©Ãgï 380 JAJ¯ï, 2)16 ¨Ánè £ÁPÀ Omï ¸ÁÖçAUï ©Ãgï 650 JAJ¯ï, 3)12 ¨Ánè QAUï ¦µÀgï ¦æëÄAiÀĪÀiï 650 JAJ¯ï, 4)3 ¨Ál° JA¹ «¹Ì 180 JAJ¯ï, 5) 4 ¨Ál° N¯ïØ ªÀÄAPï gÀªÀiï 180 JAJ¯ï, 6) 55 ¨Ál° Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 180 JAJ¯ï ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÀÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 36/Cgï 5957 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2009 PÀ®A 32,34 PÉ E CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¹QÌ©zÀÝ £ÀPÀ° «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, 02 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¢£ÁAPÀ:18.03.2009gÀAzÀÄ §É½UÉÎ 1010UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è CgÉÆæ AiÀÄĸÀÆ¥sï vÀAzÉ SÁ¹A£ÀÄ ªÀÄÆ® «zÁåyð ªÀĺÀªÀÄzï ºÀĸÉãï£ÀAvÉ £Àn¹ ¢éwÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀjUÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ ²æà ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ® ¸Á§ ºÉƸÀªÀĤgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ CgÉÆævÀj§âgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2009 PÀ®A 419 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 118 PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët PÁAiÉÄÝ 1983gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:17.03.09gÀAzÀÄ 1000 JJA. CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À°è C¸À° 04 d£À «zÁåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¥ÀjÃPÉë ¥Á¸ï ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀPÀ° 04d£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë PÀĽvÀÄ ºÁ¯ï nPÉÃmïUÀ½UÉ vÀªÀÄä ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÁÌ÷éqï£ÀªÀgÀÄ »rzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà eÉ.§¸À£ÀUËqÀ ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ CgÉÆævÀgÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À «zÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2009 PÀ®A 419, 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀªÁV «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:06.03.2009gÀAzÀÄ ªÀiÁvÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät, 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÉÄt¹£À VqÀPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊvÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀÀªÀÅ ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV N¥ÉPï C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢:18.03.2009gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄågÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.9/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÁjUÀ¼À C¥ÀWÁvÀ QèãÀgï ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:17.03.09gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ «ÃgÀªÀĺÁªÀÄĤ vÀAzÉ ¥À£ÀßAiÀÄ, ºÉÊqÁæ°Pï n¥Ààgï ¯Áj £ÀA.PÉJ01/¹3122£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¥ÀUÀ¯ï zÁn ªÀiÁ£À« gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¸ÉÊeïUÀ®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁPÀ®Ä »A¢¤AzÀ CzÉà jÃw CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 36 JPïì 3245 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ªÀÄÄAzÉ mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¯ÁjUÉ rQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ PÁå©£ï ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃV QèãÀgï PÉ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ, 24 ªÀµÀð, eÁw:CUÀ¸Àgï, ¸Á: ¥ÉzÀÝPÉÆÃgï¥ÉÆÃ¯ï £ÀPÀÄÌAqÀ ªÀÄAqÀ®, vÁ:£ÀgÀA¸ÀA¥ÉÃmÉ, f:ªÀgÀAUÀ¯ï (J¦) FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÛ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄlAiÀÄågÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2009 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÉƯÉ
¥ÀæPÀgÀt:

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ: ¢.18-03-09gÀAzÀÄ C±ÉÆÃPÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ PÀ¯Á® ¸Á:UÉÆÃV¥ÉÃlgÀªÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÄzÀÝvÀÛUÉ ºÁdgÁV ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉJ33/JZï8362£ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ AiÀiÁzÀVj¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ£À UÀÄAqÀ½î©ædÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ lA.lA §AzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊUÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¤°è¸À®Ä lAlA£À°è PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ,®°vÁ¨Á¬Ä, ®ZÀªÀÄAiÀiÁå, ¸ÀAvÉÆõÀgÀªÀgÀÄ E½zÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ®ZÀªÀÄAiÀiÁå, ¸ÀAvÉÆõÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ, PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ZÀÄaÑzÀÄÝ ®°vÁ¨Á¬ÄAiÀÄÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ D¹Û J®è £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀÆUÁr ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀÄÝ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ C±ÉÆÃPÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ ¥Éưøï oÁuÉ:¢:17-03-09 gÀAzÀÄ FgÀuÁÚ AiÀļÀ¸ÀAV gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉJ32/PÉ7571 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É D¼ÀAzÀ¤AzÀ ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¼ÀAzÀ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆgÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ28/J4621 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ°zÀÝ FgÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ FgÀuÁÚ AiÀļÀ¸ÀAV EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ZÀAzÀæPÁAvÀgÀªÀjUÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ¸À®zÀ°¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:05-03-09 gÀAzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ,£ÀA PÉ-J-36-PÉ-8843 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥Ánî ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä aUÀgÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA PÉ-J-36-PÉ-8843 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA PÉJ33/E1449£ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ 1)PÀȵÀÚ vÀA ZÀAzÀ¥Àà vÉÆ£À߸À½î ¸Á:¨Á¥ÀÄUËqÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ, 2)¥ÀÈwégÁd vÀA ¨sÁUÀ¥Àà vÉ£Àß½î zÀÄRB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢:18-03-09 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ£À ¨sÀAPÀl ZÁ¼À£À ²ªÀgÁªÀÄ vÀgÀ¥À® ªÀÄ£É JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ zÉʪÀ °Ã¯ÉAiÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀ ²æÃPÁAvÀ « C¯Áè¥sÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1.¸ÀÄgÉñÀ vÀA ¨Á§tÚ ªÀiÁ£É 2.gÁdÄ vÀA ¨sÀgÀvÀ ¸ÀgÀ¯É 3.gÁeÁ vÀA wªÀÄätÚ dUÁÎ 4.zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀA SÁeÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ vÉÆqÀV¹zÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ460/-& 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄĪÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ: ¢:09-03-09 gÀAzÀÄ ²æéüêÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¸ÁAiÀħtÚ ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¦.¬Ä¹ NzÀÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:gÉêÀªÀÄä ªÀ:17ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÁwæ 8:30 ªÉüÉUÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt vÀªÀÄä J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÀPÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æéüêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ bÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: ºÉ¸ÀgÀÄ:PÀÄ:gÉêÀªÀÄä vÀA. ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÀÆUÁgÀ, ªÀ:17ªÀµÀð G:«zsÁåyð¤, ¸Á:£ÉÃzÀ®V ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ:5'JvÀÛgÀ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. PÉA¥ÀÄ §tÚUÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀj dA¥Àgï, ZÁPÀ¯ÉÃl ®AUÁ zsÀj¹zÀÄÝ F ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ, CxÀªÁ UÀÄ®§UÁð PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄUÉ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ: AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ:¢:10-02-09 gÀAzÀÄ ²æÃCªÀÄÈvÀ@¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA ZÀAzÀ¥Àà vÁ½PÉÆÃngÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀA ¥sÀQgÀ¥Àà ¸Á:ºÀAUÀgÀUÁ(©) EvÀ£ÀÄ CwPÀæªÉÄÃt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀÄ 13 ¨É«£ÀVqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ36/n7608-7609 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ eÉêÀVð eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.