Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 25, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-08-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-08-2016

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ dmÉ¥Áà ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: ¨ÉªÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ PÀtÂÚ£À aQvÉìUÁV d»gÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀPÉÌ ºÉÆV, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2016 gÀAzÀÄ HjUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C®°è ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 24-08-2016 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw ¥À£Á¼É gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©zÀÄÝ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ªÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£É EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÈqsÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 13-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¨sÀAUÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀĺÉêÀÄÄzÀ ¥ÀoÁ£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ vÀVΣÀ°è ºÀ¼À zÁn vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ãj£À PɸÀj£À°è PÁ®Ä ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ ªÉÄîPÉÌ J¼À°PÉÌ ¨ÁgÀzÉà C¯Éè ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§Ä ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆÃgÀªÁ (J¸À.¹.), ¸Á: d£ÀªÁqÁ, vÁ: ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: dAiÀıÀAPÀgÀ ZËPï ºÀ®ªÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï PÀįÁð ªÀÄÄA¨Éå-70 ªÉ¸ÀÖ, gÀªÀgÀ ºÉAqÀw dUÀÄΨÁ¬Ä EªÀ¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£É ©ÃzÀgÀ£À £Ë¨ÁzÀzÀ°è EzÀÄÝ, CªÀ¼À vÁ¬Ä vÀļÀdªÀiÁä vÀAzÉ CqÉ¥Áà EzÀÄÝ CªÀjUÉ ªÀAiÀĸÁìVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤Ã±Á ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £Ë¨ÁzÀ£À «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 5£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £Ë¨ÁzÀ£À CvÉÛÃ-ªÀiÁªÀA¢gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÀgÉ CªÀ¼À CdÓ-CfÓAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÁ¸ÀªÁVzÁݼÉ, CªÀ½UÉ N¢£À°è D¸ÀQÛ EgÀ°¯Áè, gÀPÁë§AzsÀ£À ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀÄΨÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ 16-08-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ£À vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤Ã±Á EªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ ªÀÄÄA¨ÉåUÉ £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É E°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè N¢£À°è vÀ£ÀUÉ D¸ÀQÛ E¯Áè CAvÁ, DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ E¯Éèà EzÀÄÝ NzÀÄ §Ä¢ÝªÀAvÀ¼ÁUÀÄ CAvÁ ºÉý §A¢zÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁªÀ §¸ÀªÀ¥Àà EªÀgÀÄ £Ë¨ÁzÀ¤AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤Ã±Á EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CdÓ-CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤Ã±Á EªÀ½UÉ £ÉÆrzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°è »A¢zÀÄÝ N¢£À°è D¸ÀQÛ EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw zÀÆgÀzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛÃ-ªÀiÁªÀA¢gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀr£À ±ÀqÀ PÀnÖUÉ zÀAnUÉ vÀ£Àß MqÀt¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2016, PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÁºÁ vÀAzÉ TÃgÀĵÁºÁ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: UËqÀ, ¸Á: PÀÆgÀĪÁ¹AiÀiÁ, vÁ: ¨sÀlÖ¥ÀgÁ¤, f: zÉêÀjAiÀiÁ (AiÀÄÄ.¦) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü ¸ÀA§Ä±ÁºÁ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀqÁr ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ±ÁºÁ ¸Á: PÀÆgÀĪÁ¹AiÀiÁ, UÀÄqÀÄØAiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ ¨sÉÆïÁAiÀiÁzÀªÀ, ¸ÀvÉåÃAzÀæ AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ gÁzsÀªÀ AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: PÀÄgÀĪÁ¹AiÀiÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ DgÉÆæ ¹AUï §æzÀgïì & ¹¸ÀÖ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£Édgï ¸ËgÀªÀ¹AUï vÀAzÉ §æeÁ£ÀAzÀ¹AUï ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¯ÉÊ£ï gÉÆÃqï §ºÉÊgÉÊZï gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ©.PÉ.J¸ï.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ E¯Éè PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ±ÁºÁ, ¸ÀvÀåAzÀæ, gÀ«AiÀiÁzÀªÀ, ¨ÉÊ®gï PɼÀUÉ ¸ÉÊrUÉ PÀ©âtzÀ ©üêÀiï PÀmï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀA§ÄµÁºÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀÄØAiÀiÁzÀªÀ gÀªÀgÀÄ 20 ¦üÃmï ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ®gï mÁQUÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¸À¥ÉÆmïð PÉÆlÄÖ ªÉ°ØAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÊ®gÀ PÀ©âtzÀ mÁåAPï ¨sÁgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ zÀ©âzÁUÀ C¯Éè  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA§Ä±ÁºÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁåAQ£À ¨sÁgÀ ©zÀÝjAzÀ ¸ÀA§Ä±ÁºÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ MqÉzÀÄ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV eÉÆvÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ ±ÁºÀ, ¸ÀvÉåAzÀæ, UÀÄqÀÄAiÀiÁzÀªÀ, ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ¹AUï CªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À vÀ¯É ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PÀmÁÖV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ, EvÀ£À ªÀÄÈvÀÛ zÉúÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ E½¹ EAzÀÄ ¨ÉÊ®gÀ mÁåAPï£À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀÝjAzÀ ¨sÁgÀPÉÌ ¨ÉÊ®gï mÁåAPï PɼÀUÉ  ©üëģÀ ªÉÄïɠ ©zÀÝjAzÀ C¯Éè PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA§Äóó±ÁºÁ ¨ÉÊ®gï mÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ£ï ªÀÄzÀåzÀ°è ¹QÌ©zÀÝjAzÀ vÀ¯É ¥ÀÆwð MqÉzÀÄ §®UÉÊ PÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀA§Ä±ÁºÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¯Éçgï ªÀiÁå£Édgï ºÁUÀÆ ¸ÉÊmï ªÀiÁå£Édgï DzÀ ¸ËgÀªÀ¹AUï vÀAzÉ ©æeÁ£ÀAzÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ¹AUï §æzÀgïì & ¹¸ÀÖ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÉ ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt EªÀgÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ F WÀl£ÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಣಜೀಕರ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ಮಗನಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ ವಯ 27 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಇವನು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಜುನಿಯರ ಹೆಲ್ತ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್  ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ಹುಮನಾಬಾದದಿಂದ ಕಣಜಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರಲು ದಿನಾಂಕ 25-08-2016 ರಂದು ಎಂದಿನಂತ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-1168 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಿಗ್ನಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 138/2016, ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 24-08-2016 ರಂದು ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸೊಂಡೆನೋರ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ನಿರ್ಣಾ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ, ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಬಾಬು, ಸಂಜು ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ, ಪ್ರೀಯಂಕಾ ಗಂಡ ಸಂಜು, ಗೊಪಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಯಶಪ್ಪಾ, ಯಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳು ಮಾರಟ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ಚಿಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಪರಿಟ ರವರು ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಟೋ  ನಂ. ಕೆಎ-39/3761 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಮುಸ್ತಾರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುನಿಂದ ಅಂದರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಗೋ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-39/1314 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಐನಾಪೂರ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾ: ಉಡಬಾಳ ಇತನು ತನ್ನ ಆಟೋ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು ಇದರಿಂದ ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ-39/3761 ನೇದರ ಚಾಲಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಲಬು ಮುರಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕುಳಿತ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï ªÀÄÄd«ÄÃ¯ï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¢ÃPï ºÀĸÉãÀ ¸ÀUÀj ªÀAiÀiÁ:33 G: ©f£É¸ï eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: D¸ÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä Cfð ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß MAzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå PÉ.J-33/PÉ-4270 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-07-2016 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀªÀjzÀÝ PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀVj gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ¤ßUÉ ©lÄÖ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-33/PÉ-4270 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ E¨Áæ»A ¥Á£À ±Áå¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹  CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ ¯ÁPÀ ºÁQ £Á«§âgÀÆ ¸ÉÖõÀ¤ß£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä CtÚ£À£ÀÄß gÉïÉéÃUÉ PÀÆr¹ ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ 11-30 ¦.JªÀiï PÉÌ  gÉïÉéà ¸ÉÖõÀ£À¤ßAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁtÀ°¯Áè. £Á£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ C°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è J¯Áè  PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀ°¯Áè. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ADBHE00009 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:  HA10EHBHE00005 EzÀÄ ÝPÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:167/2016 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2016  PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ: 24-08-2016 ರಂದು 7-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ  ಮೇಲೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಟಕಾ ಆಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾಸು) ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಹೆಚ್.ಸಿ-102 ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ-74  ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆ.33 ಜಿ 0075 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸ  ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ  ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು  ಮ್ಯಲಾಪೂರ ಬೇಸಿನ ಕಲಾಲವಾಡಿ ಓಣಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೆಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪೀರಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹಬೂಬಸಾಬ ಕುಂಬಾರ ವಯಾ:55 ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಕೋಳಿವಾಡಾ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಜಡತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 3100/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು , ಎರಡು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅ:ಕಿ: 500-00 ರೂ  ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ  ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು 6-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ದವರಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 168/2016 ಕಲಂ: 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಸಂಗಡ 420 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕ್ಯಗೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 24/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀªÀzÁUÀgï vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ   ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgïzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA. KA-33. TA-2289 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. KA-33, TA-2642 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2016 PÀ®A 279, 338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 24/08/2016 gÀAzÀÄ 6 ¦JªÀiï PÉÌ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ MAzÀÄ Dgï n J JªÀiï J¯ï ¹ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt C°è ºÁdjzÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üÃA±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: f¤PÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÁ«Ãd PÀnÖ¹PÉƼÀî®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 33 PÀÆå 8584 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÁºÉçgÀrØ ªÉƨÉÊ® £ÀA 9980170217 £ÉÃzÀÝjAzÀ UÉÆvÁÛV £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀĪÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÁr £ÀqɬĹ ¹ÌqÁV ©¢ÝzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2016 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ w¥ÀàtÚ  FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀiË£ÉñÀ ¥ÀqÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J33 nJ 4412 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¯Áj ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3), (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ 10-40 ¦.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ¼ÉîgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ zÉëAzsÀæ¥Àà PÀªÁ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 33nJ 4960 £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3), (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957¢£ÁAPÀ 24-08-2016 gÀAzÀÄ 1 J.JAPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸Á§tÚ EvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä zÉÆgÉ EªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4) JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 24/08/2016 ರಂದು 11 J.JAPÉÌ  ¸ÀzÀ§ UÁæªÀÄzÀ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 2270/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆPÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 24/08/2016 ರಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಬರುವ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು 500/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 1 ಬಾಲ್‌ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 24/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 ¦.JA.PÉÌ AiÀÄgÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-nJ-4601 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J-33-nJ-4602 £ÉzÀÝgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2016 PÀ®A:279, 338 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ:22/08/2016gÀAzÀÄ eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á« UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.33, J¯ï.2961£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä vÁAqÁPÉÌ PÉÆqÉÃPÀ¯ï-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃUÀÄAqÀ¨Á«AiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UËqÀgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ r¸Éïï mÁåAPÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA.PÉJ.48/6720£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÁ°PÁgÀ, ¸Á||DPÀ¼ÀªÁr, vÁ||§¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr, f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.33, J¯ï.2961£ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PÉüÀUÀqÉ §®ªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖ, §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄîÄUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀªÉÆÃtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.  

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016 PÀ®A: 323, 354, 504, 506, 355, 325 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:23/06/2016gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄ°PÉÃj-CªÀiÁä¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀiÁä¥ÀÆgÀ J¸ï.PÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÉÄÃn EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, PÀ®Äè ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw UÀzÉݪÀé£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀÌ¼É ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ©nÖ¢ÝÃAiÀiÁ ¸Àƽà ªÀÄUÀ£Éà CAzÀªÀgÉ ¦gÁå¢UÉ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:1£ÉÃAiÀĪÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¹Ãj »rzÀÄ dVÎ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:2FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀƽzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ FPÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©rj JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA:3 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA:1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃAiÀĪÀ½UÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA:1 ªÀÄvÀÄÛ 2vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DgÉÆævÀgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ, ¤«Ää§âgÀ fêÀ vÉUÉzÀÄ £É®zÀ°è vÉUÀÄÎ vÉÆÃr ºÀÆvÀĺÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀ 3 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«vÀÄÛ   CAvÁ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.    

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :- ¢£ÁAPÀ: 23/06/2016 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀqÀUÉÃgÁ PÁæ¸À£À ºÀwÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÁélgï ªÀÄvÀÄÛ ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.E. PÁAiÉÄÝ:- ¢£ÁAPÀ:24/08/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 J¯ï-3062 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄgÀĸÀÄtV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ PÁgÀ CzÀgÀ vÁvÁÌ°PÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28 J£ï.n-3315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄ®QUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
        
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3),21(4),22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ 1957:- ¢£ÁAPÀ: 24/08/2016 gÀAzÀÄ 06:45 J.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà PÀȵÁÚ £À¢wÃgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÀÝAiÀiÁ¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV M¦à¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ:24-08-2016 ರಂದು 4:00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ರಂಗಂಪೇಟ ದ ದೇವಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ 5050/-ರೂ. ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಮದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನ್ಯನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 6:00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.155/2016 ಕಲಮ.87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕ್ಐಗೊಂಡೆನು.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2016 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 24/08/2016 gÀAzÀÄ 06:35 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 6322.4/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À QAUÀ ¦ü±ÀÀgï ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgï, gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.¹ næ¥À¯ï JPïì gÀªÀiï ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ N.¹ ºÁUÀÆ N.n ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß M±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2016 PÀ®A 420 L¦¹ & 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 24/08/2016 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ J.J¸ï.L ZÀAzÀæ£ÁxÀ ºÉZï.¹-130, ¦¹-152, 128 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 4960=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉƨÉʯï C:Q:100 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.