Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 22, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 22-06-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೊಘಜರ ಇವರು ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲದ ಕೀಲಿಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಬೆಡರೂಮಿನಲ್ಲಿಯ ಅಲಮಾರದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಲಾಕರದಲ್ಲಿಯ 40,000 ನಗದು ಹಣ ಎರಡೂವರೆ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,30,000=00 ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹಣ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳವುವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶಶಾಂಕ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೆರೋರ ಸಾ:ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಕಳವುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ;98/2013 ಕಲಂ 454457380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ . 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:21/06/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà,26ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ 4 d£ÀgÀ J¯Áè §tªÉUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄj£À PÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½UÉ ªÉÊAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ WÀµÀðuÉAiÀiÁV QrUÀ¼ÀÄ §tªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 5 ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.2,20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀdªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2013 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-21-06-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ Dl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà , 65ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ¸ÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn CA.Q E¯Áè 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CA.Q E¯Áè 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1160/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/2013 PÀ®A.78 (3) PÉ.¦.DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ.21-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨sÉÃn DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«AiÀÄ°èAiÀÄ ¤ÃgÀÄ SÁ°AiÀiÁzÁUÀ vÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À JgÀqÀÆ PÀtÄÚ gÉ¥ÉàUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨sÁ«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀA¥À±Émï ¸ÁÖlj£À ªÀÄÄZÀѼÀ«®èzÉà «zÀÄåvï ªÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÁÖlð ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÉgÉzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀUÀÄ° PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀĪÀ£ÉÆà CxÀªÁ PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀĪÀ£ÉÆà w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©Ã¼ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁ«AiÀÄ UÉÆÃqÉ CxÀªÁ VqÀUÀAmÉUÀ¼ÀÄ vÀUÀÄ° zÉúÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV CxÀªÁ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀĪÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 38ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ) ZÀAzÀæPÁAvÀgÀrØ vÀAzÉ: §£ÀUËqÀ, ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ¸Á: PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ.3) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: §£ÀUËqÀ, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.4) ¥Àæ¨sÁªÀw vÀAzÉ: §£ÀUËqÀ, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÉ®Ææ C°èUÉ §AzÀÄ `` ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ `` K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢gÉ£À¯ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ `` K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §VιzÀÄÝ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 04.06.2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ PÉÆ®Æègï vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä PÉÆ®Æègï ªÀAiÀÄ; 37 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀqɬÄAzÀ 100000/-gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄð CAvÁ 200000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁgÀzÉà ¥Àæw ¢ªÀ¸À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀÄgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÉà jÃw MAzÀÄ ¸À® DgÉÆæ £ÀA: 01 EªÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀqɬÄAzÀ 100000/-gÀÆ. ºÉaÑ£À  ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ C£ÉÃPÀ ¸Áj §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ PÉüÀ¯ÁgÀzÉà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2013 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2013 PÀ®A: 498(J), 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 & 4 r.¦.AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.06.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-06-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013, PÀ®A 336, 337, 338 eÉÆvÀ 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥Á±Áå  vÀAzÉ  C£ÀÄß«ÄAiÀÄå EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃR C£À¸ÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CºÀäzÀ PÁ¯ÉÆÃ¤æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£É PÀlÖqÀzÀ ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¦ül CAvÀgÀzÀ°è «zÀÄåvï PÀA§¢AzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgÀUÀ¼À ±Ámï¢AzÀ ±ÉÃR C£Àìgï EvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀr¬ÄAzÀ PɼÀªÀĺÀrAiÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÉÆzÀ® ªÀĺÀrAiÀÄ UÉÆÃqɬÄAzÀ PɼÀªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÉçgïUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À «zÀÄåvï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ vÀUÀ®ÄvÀÛªÉ CAvÀ UÉÆwÛzÀÄÝ ¯ÉçgïUÀ½UÉ «zÀÄåvÀ ªÉÊgïUÀ¼ÀÄ vÀUÀ®zÀAvÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ¤®ðPÀëöå ªÀ»¸ÀzÀjAzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀA«¹gÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À«ÄAiÀÄĢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ aQìvÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013, PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: CA©PÁ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀ vÀAV eÉÆåÃw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁæªÀt vÀAzÉ ²æÃ¥Àw PÁA§¼É, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤ªÀÈw ¸ÀÄAiÀÄðªÀA², 3) gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ eÉÆåÃw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁr CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ ¥sÀĸÀì¯Á¬Ä¹, C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ)  UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ a¢æ gÉÆÃrUÉ eÁ¥sÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ  d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¹àl J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¦J¸ïL (C.«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ  1) EªÀiÁæ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥ÀoÁ£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀ, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀĺɧƨï vÀAzÉ ªÉĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀzÉÆæâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁAiÉįï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁªÀiï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ®zÉÆrØ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1070/- ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀægÁªÀ UÀÄdðgÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæ ¸ÀªÀiÁd, ¸Á: ©ÃgÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪ÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/F-218, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiïr2rJ¸ï¦JgÀhÄqïgÀhÄqïnqÀ§Æè¹33458, EAf£ï £ÀA. eÉ©JªÀiï©n¹J¸ï3087 C.Q 30,000/- gÀÆ. EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 10-06-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÉʬÄAzÀ §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2013, PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄÄ£ÁªÀgÀ C° ¨sÁ°ÌªÁ¯É ¸Á: ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖt EzÀÄÝ EªÀjUÉ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£ÁªÀgÀ C° gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ CtÚ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁ®£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ GqÀ¨Á¼À ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 297/3(J) £ÉzÀÝgÀ°è£À 3 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ Rj¢ ªÀiÁr ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀºÀ£Ád ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀzÀå ªÉÄÊzÀÄ£À gÀªÀgÀÄ £ÁAzÉÃqÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ºÁf vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ C° gÀhiÁqÁªÁ¯É, 2) ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ C° gÀhiÁqÁªÁ¯É ºÁUÀÆ vÀªÀÄää£ÁzÀ 3) ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ gÀhiÁqÁªÁ¯É, J®ègÀÆ ¸Á: zÀ¸ÀÛVgÀ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ F ºÉÆ®ªÀÅ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 20-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á®PÀ gÀªÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ zÉÆqÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ GqÀ¨Á¼ÀzÀ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ PÀÆ° D¼ÀÄ J®ègÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©ÃdUÀ¼É®è ZÀ°ègÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅgÀ KPÀ ¨ÁgÀ SÉÃvï ªÉÄà vÀÄeÉ zÉSÉvÉÆ vÉÃgÉ PÉÆ vÀÄPÀÄqÉ PÀgÀvÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ ¥Á®PÀgÁ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°AiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸ÀPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®»¥ÀàUÁð EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉãÀgÁ ¨ÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ PÉE© gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ»AzÁæ mÁæPÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ±ÉÆà gÀƪÀiï JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ»AzÁæ ±ÉÆà gÀƪÀiï M¼ÀV¤AzÀ mÁæPïÖ £ÀA. PÉJ-38/n¹-0196 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ J®Ä§ÄªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಕಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲಿಗಯ್ಯ ಗುತ್ತಧಾರ ಸಾ: ಸಾಯಿರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನಿ ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 20/21-06-2013 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸಾಯಿ ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮೂರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ 2 ಸುತ್ತು ಉಂಗುರ ಸಾದಾ ನಮೂನೆಯ ತಲಾ 5 ಗ್ರಾಂ ಒಟ್ಟು 10 ಗ್ರಾಂ ಅ,ಕಿ 25,000/- , ಬಂಗಾರದ ಬಿಸ್ಕಿಟ ನಮೂನೆಯ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರ 15 ಗ್ರಾಂ ಅ.ಕಿ 45,000/- ರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸಗಳು ಡಿಸೈನದ್ದು ಅ.ಕಿ 6,000/-,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಸಾದಾ ಮಾಟದ್ದು 4 ಅ.ಕಿ 2000/- ,ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ಲೇಟಗಳು 5 ಅ.ಕಿ 3000/-, ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 19,300/- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 500, 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು  1,00,300/- ರೂ ಬೆಲೆ ಯುಳ್ಳದ್ದು ಕಳುವಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:97/2013 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಜೈಭೀಮ ಚನ್ನಗುಂಡೆ  ವಯ:26 ವರ್ಷ ಉ: ಹೊಲ-ಮನೆ ಕೆಲಸ  ಜಾತಿ:ಹೊಲೆಯ  ಸಾ: ಕೇರೂರ  ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಜೈಭೀಮ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:28/05/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇರೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಜಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು  ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ:52/2013 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷೀಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ;ದಿನಾಂಕ:16/04/2012 ರಂದು ಪೇಠಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾವ ಘಾಟೆ ಇವರ ಮಗನಾದ ರಾಜೇಶ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಂಧ್ರದ ವೆಲ್ಗಟೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ, ಮಾವ ಆನಂದರಾವ, ಅತ್ತೆ ಶಾಂತ@ಖ್ಯಾದ, ನಾದಿನಿಯರಾದ ಜ್ಯೋತಿ, ರಜಿತ, ಲತಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀನು ದರಿದ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಟು ಬಿದ್ದೀದಿ, ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ  ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ, ನಡತೆಗೆಟ್ಟವಳು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿಷ ಬೇರಿಸಿದ ಔಷದ ಕೊಟ್ಟು, ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲಿಂಡೆರ ತೆರೆದು, ಭಾವಿಗೆ ನೂಕಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10-11 ಸುಮಾರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಮಾವ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂವರು ನಾದಿನಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀನು ವಿಚ್ಛೇದನಾ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವರಂಜನಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ ಗಾಟೆ ವ:19 ಜಾ:ಯಾದವ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ವೆಲ್ಗೆಟೂರ ಜಿಲ್ಲೆ:ಕರೀಂ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾ:ವ:ಹನುಮಾನ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 128/2013 ಕಲಂ:323,307,498(ಎ),504,506 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನಾನು ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಿದ್ದು, ನನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಗ್ಯಾಸ ರೀಪೆರಿ ಮತ್ತು ರೀಫಿಲಿಂಗ ಸೇಂಟರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಅಣಕಲ ಎಂಬುವನು ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟದ ಬುತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಣಕಲ ಇತನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ  ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಸಾಲ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ನನಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅವರು ವಿಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಮ್ಮನಿಂಗಿತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೋಡಿರುತ್ತೇನೆ ವಿಚಾರಿಸೊಣ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಾದರು ದಿನಾಂಕ:27.05.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಜು ಎಂಬುವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ 3-4 ಜನರು ವಿಜಯಕುಮಾರನು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಕ್ರೂಜರ್ ಜೀಪ ಖರೀದಿಸಿದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಫೀಕ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ದಿನಾಂಕ:27.05.2013 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:21.06.2013 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಸಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಬರಿ ಸಂಬೋಗ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ ಮಿತ್ರರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:21.06.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗರ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಾ ಇರುವ ಸ್ಥಳ  ಹಾಗೂ  ನನಗೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಜಬರಿ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೊಂದ 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:37/2013 ಕಲಂ 143.147.341.366.376.504.506.ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.