Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 8, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-10-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-10-2017

ºÉÆÃPÁæuÁ ¥ÉÆð¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: CPÀ£Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ vÀ¯É wgÀÄUÀÄwÛzÉ VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VgÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¸ÀzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ UÀAqÀ ªÁAw ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁPÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆîzÀ°è ¨ÉÃ¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¯Áè, ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀiÁrzÀ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À° CAvÀ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÉÛ£É CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ®vÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁUÀ PÀrªÉÄ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-10-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07-10-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ²æÃ¥ÀwgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: CPÀ£Á¥ÀÄgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ºÉÆîzÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ §UÉΠ ¸ÀgÀPÁj ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® EgÀÄ¢¯Áè ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀ SÁ¸ÀV ¸Á® EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ wAUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ E¯ÁèzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 32/2017, PÀ®A. 498 (J), 324, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-  
¦üAiÀiÁð¢ C«Äæãï UÀAqÀ D¹¥sï ºÀĸÉãï, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-138, ±ÉÃ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqï vÁAqÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: vÀ®ªÁr gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉÉ-vÁ¬Ä ªÀÄĹèA ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ©ÃzÀgÀ£À ªÀĪÀiÁÛeï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®£À°è ¢£ÁAPÀ 07-01-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ UÀAqÀ¤UÉ 12 vÉƯÉÉ §AUÁgÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¥sÀ¤ðZÀgï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉUÉ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀAvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉêÀ® 2 wAUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ «£ÁB PÁgÀt UÀAqÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÀªÀiÁj WÀgÀPÉÆ ZÀĦZï D¬Ä, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ºÁUÉà C£ÀÄßvÁÛgÉ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) D¹¥sï ºÀĸÉãï vÀAzÉ JA.J. ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁqÉ (UÀAqÀ), 2) JA.J. ºÀĸÉãï vÀAzÉ C§Äݯï PÀjÃA (ªÀiÁªÀ), 3) ±ÀºÀeÁ¢ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.J ºÀĸÉãï (CvÉÛ), 4) JA.r. C±ÁáPï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå, 5) ±ÀgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.r. C±ÁáPï, 6) µÉÃPÀ £Á²Ãgï vÀAzÉ µÉÃPï C§Äݯï, 7) £À¹æÃ£ï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃPÀ £Á²Ãgï, 8) £ÀfÃgï CºÀäzï, 9) ªÀĪÀiÁÛeï UÀAqÀ £Á²Ãgï CºÀäzï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-138, ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ, vÁAqÉÆÃgÀ (vÉ®AUÁt)  EªÀgÉ®ègÀÆ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¯Éèà UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è vÁAqÀÆj£À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CªÁUÀªÁUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV®è, £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÀÆ. 1,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀAzÉ vÁ¬Ä EªÀgÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£Ár £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr £À£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀå ºÀt«®è PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀAvÉ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁQ gÀÆ. 1,00,000/- PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ºÉý ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ¦Ãr¹ UÀAqÀ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ 3 ¸Áj UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, 3 ¸ÁjAiÀÄÆ UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F J¯Áè £ÉÆêÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðzÀ PÁ® CªÀjAzÀ fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ, DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁZÀð wAUÀ¼À 2017 gÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß ºÉaÑ£À gÀÆ¥Á¬Ä 1,00,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ¤£ÀUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ J°èAzÀ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÁÝgÉ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ«®è F jÃw ¦Ãr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¯ÁÖ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀAqÀ §®UÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß EªÉÇvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÁUÀ CzÀgÀAvÉ CªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÁzÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅ¢®è ¤«ÄäAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀgÉ PÀmï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÉà jÃw ¢£Á®Æ PÀgÉ ªÀiÁr ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 07-10-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 198/2017, PÀ®A. 295(J)L¦¹ eÉÆvÉ 66 L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-10-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ ªÉƨÉÊ® ªÁlì¥ïzÀ°è ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8106113449 £ÉÃzÀgÀ £ÀA§gÀ¢AzÀ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¤PÉñÀ L±ÀégÀ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÁlì¥ï ¥sÉÆÃmÉÆ ºÀjzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÁ°UÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀÄ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtªÁzÀ ªÁlì¥ïzÀ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀjzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, MAzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ £ÁUÀjPÀ ªÀUÀðzÀ ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ §Ä¢Ý¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ DWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ©lÄÖ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CAvÁ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ, J.J¸À.L. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 94/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 23-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತ ತಂದೆ ರಾಜಾರಾಮ ಹಿಲಾಲಪೂರೆ ವಯ: 34 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಮೇಹಕರ ರವರು ಶಹಜಾನಿ ಔರಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಖರಿದೀಸಿ ತಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಾವು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಸತೀಷ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಸಾ: ಮೇಹಕರ ರವರ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ. 49 ನೇದರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಶೆಡ್ಡಿನ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 27-09-2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೇಯಿಸಿ 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 28-09-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-09-2017 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28-09-2017 0600 ಮಧ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಎಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 4 ವರ್ಷ ಅ.ಕಿ 40,000/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 07-10-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.