Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ;-29/06/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಯಂಕಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಯಮಹಾ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಮೋ.ಸೈ.ನಂ.ಕೆಎ-36/ಕ್ಯೂ-3220 ನ್ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ;ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ತಾ;ಮಾನವಿ FvÀನು ತನ್ನ ಮಾವನ ಯಮಹಾ ಮೋ.ಸೈ.ನಂ.ಕೆಎ-36/ಕ್ಯೂ-3220 ನ್ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪೋತ್ನಾಳದಿಂದ ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಕಡೆಗೆ ತಂಗಿಯ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-27/ಎ-961 ನ್ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ.ಸೈ.ನ್ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಹಣೆಗೆ,ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ,ಎಡಗಡೆ ಕೆಳತುಟಿಯಿಂದ ಗದ್ದದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಬಾಹುಬಂದು ಹಲ್ಲುಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೊಪಿತನ ಮೇಲೆ  ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 129/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
               ¢£ÁAPÀ 27-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï, GzÉÆåÃUÀ PÀÆ®PÉ®¸À ¸Á: PÁå¢UÉÃgÁ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À ªÀÄUÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 E.J.9863 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HlPÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ £ÀqÀÄUÀqÉØPÁåA¥ï-ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, CzÉà jÃw JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® 19 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆî¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ.36 qÀ§Æèöå 0493 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ dPÀªÀiïUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2014 PÀ®A; 279.337.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

             ದಿನಾಂಕ 29.06.2014 ರಂದು 6.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ªÀĺÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉãÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£À  ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್. ನರಸಪ್ಪ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಫ್..3891 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಕಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಬೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೆನಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಕಸ್ಬೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಕ್ಸ್-8619 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಾಗಿ ಬೇವುಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿ ವೈಧ್ಯರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼É  PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಶ್ರೀಮತಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಸಾ: ಮ.ನಂ.1-5-228/9   ನಂದಿಶ್ವರನಗರ ರಾಯಚೂರು. FPÉAiÀÄ 5ನೇ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹನುಮೇಶ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 26.06.2014 ರಂದು ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹನುಮೇಶ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ 03 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗೋವಿಂದ ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಹನುಮೇಶನು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮತ್ತು ದೇವಸೂಗೂರು ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ 03 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 29.06.2014 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 81/2014 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 28.06.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ FvÀನು ಒಂದು ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು 1) UËgÀªÀÄä2) §¸ÀªÀÄä3) ªÉAPÀmÉñÀ4) UÁå£À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಪಡಿ ಸುಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಜೋಪಡಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೋಪಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಳೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದಿ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟಿಲು ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2014 PÀ®A. 436 ¸À»vÀ 34  L¦¹ PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 26/06/14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾಲಂ ತಂದೆ ಎಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಬ್, 28 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ , ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ರಾಂಪೂರ ತಾ: ಜಿ: ರಾಯಚೂರು FPÉAiÀÄ ತಂಗಿಯಾದ ಮೃತ ರಸೂಲಬಿಯು ಈಕೆಯು  ಹರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ನೀಡುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಚಿಮಣಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಸಾಂಬಾರ ತರಲು ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಮಣಿ ಬಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಚಲ್ಲಿದಾಗ ಕಾಲನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮೈ ಕಯಗೆ ಎದೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ  ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೇ ವಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 29/06/14 ರಂಧು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 0200 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 19/14 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು..
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2014 gÀAzÀÄ 35 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,500-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2014

              ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2014

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ  ªÀÄÄ®ènÖ vÀAzÉ gÁªÀÄ ¨Á§Ä ªÀÄÄ®ènÖ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ, G: ¹¦J® ¸À«ð¸À£ÀÄ 778310 J£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 17-7-19 vÀÄ¥ÀPÀ¯Á «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ J¦ 535002, ¸ÀzÀå: KgÀ¥sÀƸÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 778310- J£ï. PÁgÀ¥ÉƯï PÉPÉ ªÀÄįÉn qÀ§Äèöå.¦.J£ï / ¦ümï D¥sï J.J¥sï ¸ÉÖõÀ£ï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼É gÉÆÃUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ ¦.L.«.r J¯ï2-J¯ï5 ªÀÄvÀÄÛ J¯ï5-J¸ï1 Lf J £É¥ÉÆæ¥Ày, ¥ÀÄ®ªÉÆ£Àj xÉÆæêÀÄA¨ÉÆJªÀÄA¨ÉÆ°¸ÀªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ¹PÀ¯ï © xÁ®¸É«ÄAiÀiÁ  PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, ªÉÊzsÁå¢üÃPÁj J¸ï.PÀÆå.J£ï J¯ï.r.Dgï fvÀÄ PÁ°vÁ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ. gÀ«ÃAzÀægÀ «AUï PÀªÀiÁAqÀgÀ ¸ÉÖñÀ£À ¸ÉPÀÆåjÃn D¦üøÀgÀ KgÀ¥sÀƸÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014, PÀ®A 309 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ºÉêÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÁAqÀÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÀoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ©®Äè UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N. gÀªÀgÀÄ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr®è JAzÀÄ mÉãÀì£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzsÀð qÀPÀÌ£À zÀµÀÄÖ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÉÆAr ªÀiÁUÀðªÁV C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä n.«í.J¸ï JPÉì¯ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉzÀÄ  f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä  §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ZÉÆAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ®zÉÝ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ PÁzÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£ï, E§âgÀÄ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀÀgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ zÉÆqÀØ PÁå£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Áè¹ÖPï PÁ夣À°è EgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, EzÀgÀ°è MlÄÖ 70 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 4,200/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ n.«í.J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-02/EPÉ-8635 £ÉÃzÀÄ EzÀgÀ C.Q 10,000/- gÀÆ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ gÁªÀÄPÀȵÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀzÁä±Á°, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ°è ±ÀlgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ eÁUɬÄAzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ªÉÄêÉÆj PÁqÀð C.Q 2000/- gÀÆ., 2) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ j¥ÉjAUïPÉÌ §AzÀ MlÄÖ 20-25 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q 12,000/- gÀÆ., 3) ZÉÊ£Á ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï3 EzÀgÀ C.Q 3000/- gÀÆ.,  4) ¥É£ÀqÉæöʪÀ QAUÀ¸ÀÖ£ï PÀA¥À¤ 6 EzÀgÀ C.Q 1200/- gÀÆ., 5) jZÁdð PÁqÀð C.Q 3500/-gÀÆ., 6) PÁ§ð£ï PÉ-9 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q 1000/- gÀÆ., 7) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 23,200/-gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2014, PÀ®ªÀÄ 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ PÁåAn£ï ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃjAiÀÄgï ¥Á¸Àð¯ïUÀ½qÀĪÀ gÀƪÀiï£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ UÁAeÁªÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ²æêÀÄAvÀ E¯Áå¼À ¦.J¸ï.L (C«) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üÃPÁj J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁåAn£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgɪÀiÁa ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á®Ä gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: UÁªÀiÁ xÁAqÁ dA§V vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©½AiÀÄ §mÉÖAiÀÄ PÉÊaî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ,  CªÀ¤UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »rzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ §mÉÖAiÀÄ PÉÊ aî ¥Àj²Ã°¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøïgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåUï ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è JgÀqÀÆ a®UÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀj aîUÀ¼À°è UÁAeÁ EzÀÄÝ, MlÄÖ 08 PÉ.f C.Q 24,000/-gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. 9901644316 EzÀÄÝ C.Q. 1,000/-gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2014, PÀ®A 366, 498 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄzÀgÀÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃw EªÀ½UÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÉÆUÀ®ÆgÉ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À, vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃrzÁUÀ ¦æÃw EPÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §»gÀzÉÀ±ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ UÉÆÃvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ MAzÀÄ PÁgÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁj£À°è ¦æÃw EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zÉÆqÀتÀĤ eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°vÀ), ¸Á: PÀgÀqÁå¼À, 2) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÀÄ¥ÁÛ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÁj£À°è ºÁPÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ£ÀªÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¦æÃw EPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ §Æ «ÄPÀì ZÀÄrzÁgÀ ¥ÉÊeÁªÀÄ ºÁUÀÆ ¹ÌPÀlð, PÉÆgÀ®°è PÀgÀªÀĤÃAiÀÄ°è JgÀqÀÄ §AUÁgÀ vÁ½  MAzÀĪÀgÉ UÁæA §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ UÀÄAqÁUÀ¼ÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è £Á®ÄÌ vÉÆð ¥Ál°, JgÀqÀÄ ¥ÀzÀj£À §AUÁgÀ ¸ÀgÀ, Q«AiÀÄ°è 5 UÁæA ¨ÉAqÉÆý, 5 UÁæA JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, DgÀÄ vÉÆ° ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ, JgÀqÀÄ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 41,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À eÉÆÃvÉ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 7026026345, 9449616062 »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉʯï EgÀÄvÀÛªÉ, »ÃUÉ ªÉÄʪÉÄð£À §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtzÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦æÃwUÉ d§gÀzÀ¸ÀÛ¬ÄAzÀ PÁj£À°è PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ, zÀAiÀÄ£ÀAzÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9008030309, 8150001420, 8951194647 EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦æÃw EPÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÀ £ÀA©¹ C¥ÀºÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ  vÀAzÉ w¥ÀàuÁß CAw ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ 1)gÁdÄ @ °AUÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà eÁ¥À£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: vÀĪÀÄPÀÄAmÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ ¨Á®ªÀÄä zÉêÀjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ §AzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è mÉAV£À PÁ¬Ä MqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á®ªÀiÁä ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/2161 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ JªÀÄ.r.ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ¸Á¨ÉÆÃ¢Ý£ï ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdÄ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁdÄUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉÄ®ÄQUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ®Ä »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಆಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಾತಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಹರಸೂರು ಇವರ ಮಗನಾದ ಮಣಿಕಂಠ ಇವನು ದಿನಾಂಕ 28-06-2014 ರಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೊಟಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ  ಮಹಾದೇವ ಎಂಬುವವರ ದುಕಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುವ ಸಂಬಂದ ನಿಂತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟವೇರಾ ಕಾರ ನಂ ಕೆ,, 25 ಪಿ, 1579 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ವಾಗಮೋರೆ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ತಿದ್ದ ಮೃತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಡ್ರೈವರ ಸೈಡಿನ ಕಾರಿನ ಟೈಯರ ಆತನ ಮೈಮೇಲ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ಮೊಳಕಾಲು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಹುಶ ಆಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮೃತನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ ಅದೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 7.20 ಪಿ,ಎಮ್,ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-06-14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ ಸಾ:ಮಕ್ತಂಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಕೆಎ 32 ವಾಯ್ 7101 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಿಪ್ಪರಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಗುರುಬಾಯಿ ನಿಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಕುರಿತು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮ ದಾಟಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಸೈಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುನಿಂದ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ಕೆಎ 32 ಬಿ 7173 ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮೋ.ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ; 28-06-2014 ರಂದು  ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಂತಮತಿ ಗಂ ಅಪ್ಪರಾವ ಚವಜಿ ಸಾ : ತೆರದಾಳ ಹಾ :ವ:  ಬಸವನಗರ ಹುಮನಾಬಾದ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಇವಳ ಲಗ್ನವು ದಿನಾಂಕ 02-07-2014 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ಮದ್ಯಾನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಾಬಾದದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮವಾದ ತೆರದಾಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾರುತಿ ಜೆನ್ ಅಸ್ಟಲೊ ಕಾರನಂ ಕೆ,, 39 ಎಮ್, 1290 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅವಳ ಮಗ ಆದೀತ್ಯ, ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ , ಹಾಗೂ ಗಂಡ ಅಪ್ಪರಾವ ತಂ ಬಾಬುರಾವ ಚವಜಿ ಇವರು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅಪ್ಪರಾವ ಇವರು ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮದ್ಯಾನ 3.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಸ್ತಾಪುರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಪ್ಪರಾವ ಇತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಎಡಭಾಗದ ಟೈರ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಬಸ್ಟ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗದ ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ಕಾರ ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಗದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೀಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತನಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಇವಳಿಗೆ ಗದ್ದದ ಕೆಳಗೆ ತರಚೀದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮಗ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಮೇಲೆ ತರಚೀದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 28-06-2014 ರಂದು 03-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನೇಹರು ಗಂಜ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಂದ್ರಮೋಹನ ಹೋಟೆಲ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎ 963 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಕಿರಣಾ ಬಜಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಹೊಡೆದು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಶೇಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಧರ್ಮು ನಾಯಕ, ಸಾಃ ಅಣಕಲ ಕಿಂಡಿ ತಾಂಡಾ, ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ,  ರವರಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತೊಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನ ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.