Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 24, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-08-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-08-2016
 
ಧನ್ನುರಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 20/2016, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 23-08-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಿತಂದ್ರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಾಲಹಿಪರ್ಗಾ ರವರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ರವರು ಹಲಬರ್ಗಾ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 2007 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ  50,000/- ರೂ. ಬೇಳೆ ಸಾಲ  ತೆಗೆದಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೇಳೆ ಆಗದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ, ಸಾಲದ ಭಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ, ಮನನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಮನೆಯ ಓಳಗಿನ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¢Ã¥À¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ qÉʪÀ¸Àð Cfð ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ºÁdgÁUÀ®Ä §AzÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄãÀUÉÃl ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß vÀAV ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄwÛ JAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÉAqÀwAiÀÄ E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ,  £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ, CvÉÛ gÀvÀߪÀiÁä ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÉÄÃmÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ºÀPÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ qÉʪÀ¸Àð PÉøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÁdgÁUÀ®Ä vÀ£Àß vÀAV ¸ÀĤÃvÁ E§âgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÉÄãÀ UÉÃl ªÀÄÄAzÉ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß vÀAVUÉ JPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ JzÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ PÀmÉÖUÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑgÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) zsÀgÀªÉÄÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ, 3) ±ÉÆèsÁ vÀAzÉÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, 4) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄ, 5) C¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï, 6) ¥ÀAqÀj vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï E§âgÀÄ ¸Á: qÁPÉÆüÀV UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀĤÃvÁ E§âjUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2016, PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 11 & 12 ¥ÉÆPÉÆì PÁAiÉÄÝ 2012 :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ zÁj PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ½UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ¨Á¬Ä MwÛ »rzÀÄ CªÀ½UÉ ¯ÉÊAVPÀ zËdð£Àå J¸ÀUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ½UÉ ¯ÉÊAVÃPÀ zËdð£Àå J¸ÀUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½¹ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼ÀÄ aÃjzÁUÀ agÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý Hj£À PÉ®ªÀgÀÄ ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý CªÀ¼À §½ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2016, PÀ®A 448, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ d§gÀ zÀ¹Û¬ÄAzÀ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ aAZÉÆý ¸Á: UÀqÀªÀAw FvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ §dj¬ÄAzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ K ¨sÁqÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉÆà CAvÁ fÃgÁqÀÄvÁÛ C¯Éèà EzÀÝ EªÀgÀ CPÀÌ §AzÁUÀ ªÀÄUÀ½UÉ CdÄð£À FvÀ£ÀÄ d§j¬ÄAzÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K ¨sÁqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À fêÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ MAzÀÄ ¥ÉlÄÖ CªÀ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.