Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 26, 2015

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                        ದಿನಾಂಕ 26-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ  ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ  ಗಾಯಾಳು ºÀÄ°UɪÀÄä UÀA ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀ-25  eÁw ªÀiÁ¢UÀ(¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw) FPÉAiÀÄÄ  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀ 30 eÁw.ªÀiÁ¢UÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£Àನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಲಿಖಿತ ದೂರು  ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ದಿನಾಂಕ 24-12-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ,ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಮ ಫಲಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ವಾಹನದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಲೆಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೋದಾಗ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು , ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 25-12-2015 ರಂದು  1) «gÀÄ¥ÁQë vÀA PÁgÀ¨ÉAZÀ¥Àà ªÀ 22  eÁw PÀÄgÀħgÀÄ2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À eÁw PÀÄgÀħgÀÄ3) UÀeÉð¥Àà vÀA ºÀÄZÀÑ¥Àà D£ÉUÀÄA¢ ªÀ 25 eÁw PÀÄgÀħgÀÄ4) C±ÉÆÃPÀ vÀA CªÀÄgÉñÀ¥Àà ªÀ 26 eÁw.°AUÁ¬ÄvÀ 5) «ÃgÉñÀ vÀA gÁªÀÄtÚ ªÀ 28 eÁw PÀÄgÀħgÀ6) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA gÁªÀÄtÚ ªÀ,25 eÁw PÀÄgÀħgÀ 7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA £ÁUÀ¥Àà ªÀ 28 eÁw PÀA¨Ágï8) DzÉñÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À eÁw PÀÄgÀħgÀ 9) CªÀÄgÉñÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À eÁw PÀÄgÀħgÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ  ¸Á.vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ಅಕ್ರಮ  ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ, ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಹರಿಜನ ಕೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ , ರಾಡ, ಕೊಡಲಿ ಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಈಕೆಯು 3 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿರ್ಣಿ ಇದ್ದು ಈಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಜಗಳ  ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಬಂಧಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಳ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು  ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA;  193/2015 ಕಲಂ. 143.147.148..504.295(A), 354.323.324.506.307  gÉ/« 149 L¦¹  &   U/s-3(1)(10) SC AND THE ST (PREVENTION OF ATTROCITIES) ACT, 1989  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.

 

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ದಿನಾಂಕ 27-12-15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೂಡಾ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ಕಿ. EªÀgÀÄ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ/ತಾಲೂಕಾ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ  ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹಣದ ಆಮಿಷನ್ನು ಒಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 24-12-15 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿ,ವಿ – 9 ಪ್ರಸಾರ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಚುವಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೆಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 195/15 ಕಲಂ 171 (E), 188 ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢: 24/12/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ: nÃPÀ¥Àà eÁzÀªï, 41ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¹éUÉÃgÀ UÀrØ vÁAqÀ vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð FvÀÀ£À ªÀiÁªÀA¢gÁUÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ®UÀÄqÀØ vÁAqÁ¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmïgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 JPïì-1544  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ±ÉÃRgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà J.f PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ PÁå¢UÉÎÃgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À C§â£ÀPÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹ÌqïªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ ( PÁå¢UÉÎÃgÀ ) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2015  PÀ®A. 279, 337,338, 304(J), L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .   

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ 20 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,100/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-12-015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2015

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2015 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹:-

ದಿನಾಂಕ:25/12/2015 ರಂದು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವಾನಾಥರಾವ ಪಾಟೀಲ, ವಯ:51 ವರ್ಷ, ಜ್ಯಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಉದ್ಯೋಗ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಮುರ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ನಿಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:25/12/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮುರ್ಕಿಯಿಂದ ಶಿವಪುರ ಕಡೆಗೆ ಮುರ್ಕಿ-ಔರಾದ ರೋಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಾಗ ಮುರ್ಕಿ ಶಿವಾರದ ಶಿವರಾಜ ಬೆಲ್ಲೆರವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಕೆದರಿದ ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಲು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶವ ಅಂದಾಜು ವಯ:30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ, ಅಂದಾಜು ಎತ್ತರ 5 ಅಡಿ 6 ಇಂಚ ಇದ್ದು ಸದೃಢ ಮೈPÉÊ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಈ ಹಿಂದೆ 5-6 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಶವ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತು ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಳುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೈಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶವದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಶವದ ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಕಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ, ಒಂದು ರೆಡಿಮೆಂಟ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಡೊ ಬನಿಯನ ಹಾಗು ಶವದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಫಿಕಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶವ ಅಪರಿಚಿತ ಇರುವದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/12/2015 gÀAzÀÄ 09.15 UÀAmÉUÉ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦¹ 424 gÀªÀjNA¢UÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 10.45 JJA PÉÌ §A¢ ¦AiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ¤AvÀ CmÉÆà £ÀA: PÉJ-33-J-0664 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: PÉJ-32 J£ï-7531 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ CmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÁV ¦AiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀvÀ£À CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀPÁgÀ ZÀ¯ÁPÀ ¤Ãw£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ ¸Á: zÀvÀÛ£ÀUÀgÀ eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä PÀ®§ÄgÀV FvÀ£À ªÉÄïÉPÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ  ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄgÉUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆ®¸ï UÀÄ£Éß £ÀA 335/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2015 PÀ®A 147.436 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ  vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ¢rØ ¸Á| ¸ÀUÀgÀ (©) UÁæªÀÄ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß  Qð ºÁQ §AzÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23/12/20015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà  ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| ¸ÀUÀgÀ (©) FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß J©â¹ ¤ªÀÄä J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ JAzÀÄ  «µÀAiÀÄ w½¹zÀ PÉÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ,ªÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ, ªÀĺÀäzÀ CjÃ¥sÀ.£Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ HjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C°èAiÉÄà ªÀĹâAiÀÄ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¹gÀÄvÉÛêÉ. CzÀjAzÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ  1)ªÉÊAiÀÄgï ¥sÉÊ£À¯ÉÃPÀì 118 C.Q.gÀÆ.12.000/- 2)«UÁqÀð ªÉÊAiÀÄgï 118 C.Q.gÀÆ.8,000/- 3) ¹AUÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï 118 ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.4,500/- 4) 6 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.9,000/- 5) 8 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.4,500/- 6) 4 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.8,750/- 7) 2.5 JA,JA,ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.5,600/- 8) ZÉÊ£Á ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.3,600/- 9) ZÁgÀ «ÄãÀgï ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.4,500/- 10) LgÀ£À ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.750/-  11) 400 CzsÀð EAZÀÄ ¥ÉÊ¥sÀUÀ¼À  C.Q.gÀÆ.20.000/-  12) 50 PÁ®gï nà dAPÀë£ï ¨ÁPïì C.Q.gÀÆ.10.000/- 13) J¯Áè ¸ÉÊeï ¨ÉÆÃqÀðUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.8,000/- 14)¥Áå£ï ¦Ã¸À C.Q.gÀÆ.1,320/- 15) AiÀÄÄ.¦.J¸ï.4¦Ã¸À C.Q.gÀÆ.24.000/- 16) PÀÆ®gï 2 ¦Ã¸ï C.Q.gÀÆ.8,000/- 17) 63 JA,JA,¥ÉÊ¥sÀ C.Q.gÀÆ.5,400/- 18) 25 JA,JA, ¥ÉÊ¥sÀ C.Q.gÀÆ.6,000/- 19) PÉù£À ¥ÀnÖ C.Q.gÀÆ.2,400/- 20) ¸ÀÆAiÀÄð lÆå©£À 2 ¨ÁPÀì C.Q.gÀÆ.2,400/- 21) « UÁqÀð ¸ÉÖÃ¥sÀèeÉgï C.Q.gÀÆ.6,000/- 22) ¸ÀįɱÉãï mÉÃ¥sÀ C.Q.gÀÆ.1,350/- 23) PÁgÀ mÉÃ¥sÀUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.3,600/- 24) jà ªÉÊArÃAUï ªÀĹãï C.Q.gÀÆ.3,6000/- 25) ªÉÊArAUï ªÉÊAiÀÄgï C.Q.gÀÆ.3,100/- 26) ¥Áå£À ¨ÉèÃqï C.Q.gÀÆ.1,920/- 27) r.¦. C.Q.gÀÆ.2,500/- 28)§l£ï C.Q.gÀÆ.4,000/- 29) ¥ÉÊ£À¯ï N®Øgï C.Q.gÀÆ.3,500/- 30) §l£À N®Øgï C.Q.gÀÆ.3,500/- 31) ¹Ã°AUï gÉÆÃeï C.Q.gÀÆ.2,800/- 32) rAªÀÄgï C.Q.gÀÆ.7000/- 33) Qmï PÁåmï C.Q.gÀÆ.4320/- ºÁUÀÆ J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 2 PÁlÆð£ï CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß QªÀÄvÀÄÛ 49,981/- »ÃUÉ MlÄÖ 2,78,291 /- QªÀÄäwÛ£À  J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß  £ÀªÀÄÆägÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ D±Àæ¥sÀ vÀAzÉ ±Éæüà «ÄmÉå ¨Á¬Ä, D±À¥ÁPï vÀAzÉ  ±Éæüà «ÄmÉå ¨Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ ¸Á©Ãgï vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£ï ¨ÉÆUÀr,eÁQÃgï vÀAzÉ ±ÀªÀÄÄð¢Ýãï CZÉPÉÃj, EªÀÄwÛAiÀiÁeï vÀAzÉ JPÀ¨Á® ¯ÉÆúÁj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.05 UÀAmɬÄAzÀ 04.30 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è  £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 336/2015 PÀ®A 147.436. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2015 448,323,324,354,504,506,109 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ 6-15 ¦ JA. PÉÌ oÁuÉAiÀÄ J¸ïºÉZïr PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà ªÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ PÀqÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: ZÉ£ÀÆßgÀ (PÉ)  EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÉgÉ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ZÉ£ÀÆßgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 68 gÀ°è 14 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ¥Àà UÀÄdÓ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ  ºÀt CzÀð PÉÆlÄÖ C£ÀAvÀgÀ CzÀð PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛ£É £ÁrzÀÄÝ PÉÆqÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ ºÉý PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ J®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¹«í¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è zÁªÉ ºÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CA¢¤AzÀ gÀAUÀt UÀÄdή FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀÄvÁÛ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝ£É. DzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-12-2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ªÀ£ÀzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ £ÀUÁj ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄÄ£ÀªÀÄÄqÀUÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀªÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ £À«Ää§âgÀ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨ÉÆøÀqÉgÉ gÀAqÉgÉ ¸ÀƼÉgÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀªÀgÉ £À«Ää§âjUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr C¯Éè ©zÀÝ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁåªÀtÚ ±ÁAvÀ¥Àà E§âgÀÄ  §rUɬÄAzÀ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀAV E§âjUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀPÉÌ gÀAUÀtÚ UÀÄdÓ® EªÀ£À PÀĪÀÄPÀÌªÉ PÁgÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2015 341, 323, 324, 504,506 ss¸ÀA. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(I)(X) SC ST PA ACT 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ 5 ¦ JA. PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÀUÁj ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: ªÀ£ÀzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄ£ÀªÀÄlV E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÉæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ZÉ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ 01) ¥ÀgÀªÀvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ 02) ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ PÀgÀqÀPÀ¯ï 03) ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ PÀgÀqÀPÀ¯ï  04) ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀgÉrØ ¸ËPÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀªÀgÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄUÉ “J¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÉÆ® ¤ÃªÀÅ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ýj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄPÀ̼Éà ‘’ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¥ÀgÀªÀvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀgÉrØ E§âgÀÆ £À«Ää§âgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÉPÉÌPÀÄ¹Û ©zÀÄÝ CªÀgÀ°è ¥ÀgÀªÀvÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£Éà £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ªÀĺÁzÉêÀgÀrØ EvÀ£ÀÄ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄAdļÁ, ²ªÀ°AUÀªÀÄä E§âgÀÆ ºÁAmÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CµÀÖgÀ¯Éèà CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 01) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 02) ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ZÀ£À¥Àà UÀÄqÀèPÉÆAqÀ 03) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ.  £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ±ÁAvÀ¥Àà E§âjUÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀgÀÄ. £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಹಣಮಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಜಿಡಗಾ ತಾ:ಆಳಂದ ರವರ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಹಣಮಶೆಟ್ಟಿ ಈತನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸಾಯಿನಾಥ ಫಟ್ರೀಲೈಜರರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:24/12/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೊಬೈಲದಿಂದ ಯಾರೋ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟಿ ಒಂದು ಕೀ.ಮಿ.ಅಂತರದ ಹಿರೋಳಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾನೆ ಇದ್ದು ಆತನ ಶವವೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ಸಹ ಬಿದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ನಂ: MH-26 V-7247 ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟ್ರೈಲಿಗಳಿದ್ದು ಆ ಟ್ರೈಲಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಆಳಂದ ಚೆಕಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವಾದ ಜಿಡಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಳಂದ ಚೆಕಪೋಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಅಂದಾಜು ದಿನಾಂಕ:24/12/2015 ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11-30 ರ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:-20/12/2015 ರಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಇವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ದಿನಾಂಕ.21-12-2015 ರಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು  ಕ್ರೋಜರ ನಂ.ಕೆ.ಎ.25 ಬಿ-3375 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶರಣಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಸಾ;ನವನಿಹಾಳ ತಾ;ಜಿ;ಕಲಬುರಗಿ ಈತನು ತನ್ನ ಕ್ರೋಜರನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಿರಿಗೆಪ್ಪಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ.20-12-2015 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ. 24-12-2015 ರವರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡಿಸಿದರೂ ಸಹಾ ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ. 24-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಕೋರವಾರ ಸಾ:ಕಪನೂರ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಯೊ ಇಂಜಕ್ಷನನಿಂದ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ.23-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಲೀಯೋ ಇಂಚೆಕ್ಸನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ಅಂತಾ ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆಯಾದ ಶೈಲಾಜ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಾನಿ ಇವಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಾನಿ ಇವಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ನಡಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕಾ ಜಮದಾರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಹಾ  ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೊಲೀಯೋ ಇಂಜಕ್ಸನ ಹಾಕಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು . ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದ್ಮಣಿ ಸಿಸ್ಟರ ಪೊಲಿಯೋ ಇಂಜೆಕ್ಸನ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ಸರದಿಯಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ  ನನ್ನ ಸರದಿ ಬರಲು ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಾನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡದೆ ಪೊಲಿಯೋ ಇಂಜಕ್ಸನ ಪದ್ಮಣಿ ಸಿಸ್ಟರ ರವರು  ಭವಾನಿಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ , ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಾನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂಜೆಕ್ಸನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದು . ದಿನಾಂಕ. 24-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಾನಿಯ ಶವವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ .ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭವಾನಿಯ ಸಾವಿನ ಕಾರಣರಾದ ಪದ್ಮಣಿ ಸಿಸ್ಟರ  ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರುಕ್ಮಣಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಎಡಗೇರಿ ಸಾ :: ಪಂಡಿತ ದಿನದಯಾಳ ಉಪಧ್ಯಾಯ ನಗರ ಜಾಫರಬಾದ ತಾ;ಜಿ;ಕಲಬುರಗಿ. ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.