Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 27, 2015

Raichur DIstrict Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:26.11.2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À. G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄ FvÀ£À  ತಂದೆ ಮೃತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಯ:55 ವರ್ಷ ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಲ ತಲೆಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ 17/ಬಿ ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 2.36.924/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದುಇದರಿಂದ ದಿನಾಲು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸದರಿ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:26.11.15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲದ ಮಡ್ಡಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA:  25/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄwAiÀÄ UÀ®¨sÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ.27.11.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-20 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁªÀÄ¥Àà CzsÀåPÀëgÀÄ »AzÀÆ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¸À«ÄÃw ªÀÄÄzÀUÀ®è FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೇಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.26.11.2015 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತೀಯ ಗಲಭೆ  ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಿಲ್ಲಾದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಬಾಗವನ್ನು ದ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ದ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2015. PÀ®A- 295 L¦¹.    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2015 gÀAzÀÄ 24 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3800/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 340/2015 PÀ®A 41 (r) ¹.Dgï.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 379  L.¦.¹ :- £Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå ¦.J¸ï.L (C«) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÄzÁgÀPÀgÉrØ ¹.¦.¹ 211, ªÀĺÉÃAzÀæ ¹.¦.¹ 347 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 08:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ L.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ ºÉÆAqÀ ±ÉÊ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 J¯ï 9158 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ, 20 ªÀµÀð, eÁ, G¥ÁàgÀ, G, zÀ£ÀPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á, vÀr©r vÁ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, f, AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¥Àj²°¸À®Ä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå PÉJ 33 J¯ï 9158 EzÀÄÝ »AzÉ ¦ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ E®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ 09:00 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀÆ®APÀ±ÀªÁV «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ: 24/11/2015 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÉéÃvÁ UÁågÉÃd ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Á£Éà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 340/2015 PÀ®A 41 (r) ¹.Dgï.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A 498(J)323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r ¦ AiÀiÁåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ 11-15 JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠢ªÀå UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UË£À½î ¸Á|| ©üÃ.UÀÄr PÁåA¥À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ  Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  2012 £Éà ¸Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁ½UÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 20 UÁæA §AUÁgÀ, 70 ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV ¤Ãr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ°è ¨É¼É¢gÀÄªÉ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/04/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  UÀAqÀ, CwÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÄ £ÁzÀ¤ ²¯Áà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr  ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ¸ÀƼÉà ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ¤Ã M§â¼É ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤ªÀÄäà¥Àà £ÀªÀÄUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖ¯Áè.  £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ £ÁªÀÅ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. E®è CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà¤AzÀ 1 ®PÀë  gÀÆ ºÀt, 5 vÉÆ° §AUÁgÀ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊmï, MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉUÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr F «µÀAiÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉýzÀ°è  ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2015 PÀ®A 498(J)323,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r ¦ AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-11-2015
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2015 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB26/11/2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀvÀåPÀ¯Á UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ©gÁÀzÁgÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwBªÀÄgÁoÁ GBªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ  ¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ¸ÀéZÀÒªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ »A¢ ¨sÁµÉAiÀÄ°è N DAn EzÀgï ±ÀªÀiÁð nÃZÀgÀ PÁ WÀgï PÀºÁ ºÉÊ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ »A¢AiÀÄ°è  ºÀªÀiÁgÉà PÀÄ ªÀiÁ®ÄªÀiï £À», ¥sÉÆãÀ £ÀA§gÀ gÀºÉÃvÉÆ ¥sÉÆãÀ PÀgÀPÉà ¥ÀvÁ ®UÁªÉÇà CAvÀ ºÉý PÀ¸À ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¦ügÁå¢ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl 2 vÉÆ¯É CA.Q.B45,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ MªÉÄä¯É PÀrzÀÄPÉÆAqÁUÀ EªÀgÀÄ PÀ¼Àî PÀ¼Àî ¯ÁPÉÃl ZÉÊ£ï PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ MªÉÄä¯É aÃgÁrzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ dAiÀIJæèÁ¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr PÀÆUÀĪÁUÀ §eÁeï ¥À®ìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ UÁzÁ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀ E§âgÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 25-30 EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/15 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2015 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è CzÀð ªÁ¶ðPÀ UÀÄj vÀgÀ¨ÉÃw¬ÄAzÀ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J 10 f 77 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  oÁuÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ CmÉÆà ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÉÆl® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ  PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ZÁAzÀ¥Á±À JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉUÀqÉ 07 d£ÀgÀÄ  PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ºÉÆÃPÁæuÁ ¸Á|| ¨sÀAUÀÄgÀÄ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ GqÀªÀÄ£À½î ¸Á|| ¨sÀAUÀÄgÀÄ 3) FgÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà §Ä¼Áî ¸Á|| ¨sÀAUÀÄgÀÄ 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »gÉÆÃr ¸Á|| ¨sÀAUÀÄgÀÄ 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀÄ PÀA¨ÁgÀ ¸Á|| ¨sÀAUÀÄgÀÄ 6) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á|| ¹AzsÉÆî 7) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ  ±Éj ¸Á|| ¹AzÉÆî CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ . ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV dÄeÁlz°èÀ J®ègÀ ªÀÄzÀå MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ ªÉÄ¯É £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 8 £ÉÆÃlÄ , 500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 76 £ÉÆÃlÄ, 100/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 99 £ÉÆÃlÄ  50/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 14 £ÉÆÃlÄ , 20 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 14 £ÉÆÃlÄ , 10/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 78 £ÉÆÃlÄ  MlÄÖ 57,620/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/15 PÀ®A 392 L¦¹:-    
         
¢£ÁAPÀ:26/11/2015 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¥sÀ¸ÀgïSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ: «zÁåyð ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸À¯Áä£ÀSÁ£À vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀSÁ£À ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JZÀ-6390 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÀ¼ÀzÀPÉÃjUÉ £ÀªÀÄä ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀSÁ£À EªÀgÀÄ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀ¥sÁÛ PÉÆÃqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ZÁPÀÄ¢AzÀ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 200/- gÀÆ QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®Ä £À¤ßAzÀ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä AiÀÄwß¹zÁÝUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ vÀ½î, PÀ°è¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï qÉƪÀiï, ºÉqï ¯ÉÊl MqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï MqÉzÀÄ CAzÁd 700/- gÀÆ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 200/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ  E¨Áæ»A vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀSÁ£À ¸Á: E§âgÀÆ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.