Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 16, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 16-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-10-2008

vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ£ÀAvÉ £Àn¹, £ÀPÀ®Ä ¸À» ªÀiÁrzÀ ªÀAZÀPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 147/08 PÀ®A  ;-465,466,471,420 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 14-09-07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É CA¨ÉÃqÀÌgÀ  AiÀÄĪÀ ¸ÉãÀ CzsÀåPÀë UÀÄ£Àß½î vÁ/ ©ÃzÀgÀ «ÄãÁPÀĪÀiÁj UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà ¸Á; ªÉÄÊ®ÆgÀÄ EªÀgÀ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À»  ªÀiÁr ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ºÁUÀÆ vÀ¹ºÀ¹¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ ºÁUÉ £Àn¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß PÀ.gÁ.¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀªÁV ²æÃ.r.±ÀgÀt¥Áà vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

f¯Áè¢üPÁj PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄ ¸ÀvÁåUÀæ»UÀ¼À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ¥ÀæAiÀÄvÀß : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. :-149/08 PÀ®A  ;-151 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ; 09-09-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀUÀqÉ ¸ÀvÁåUÀæºÀ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ  AiÀiÁªÀzÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁgÀzÀ PÁgÀt FªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉƦvÀgÀÄ gÉêÀt¥Áà ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß  10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀvÁ ¥Àæ«Ãt ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 14-10-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, 16-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAlUÉ  ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÉjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀÄÄ»PÀªÁV «µÀ ¸ÉêÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¤zsÀð¹gÀÄvÉÛêÉ, JAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðl oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄß £É¥ÀªÀiÁr E§âgÀ°è dUÀ¼À : M§â¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

 ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA119/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 325,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 15/10/2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 10/10/08  gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ CdÄð£À vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¥Ánî  ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ©Ãj (©) gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃUÀt §ÄnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ w¥ÉàUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ²£ÁxÀ PÁgÁVgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ PÀgÀPÁ¼É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ J®ègÀÆ ¸Á/ ©Ãj (©)  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ PÁ°£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀævÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸À»ÃvÀ MªÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 188/2008  PÀ®A: 32,34 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 10/08/08 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî PÁlÄð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ PÁlÄð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöätgÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÁ¯Á  25 ªÀµÀð eÁw:gÉrØ G:¨ÁgÀzÀ°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á:ºÀAzÁæöå¼À  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ £ÀÆå ®QÌ ¨ÁgÀzÀ°è ²æà PÀȵÁÚ gÉrØgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ Rj¢¹ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£ÀÄì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹zÁUÀ, JgÀqÀÄ PÁlÄð£ÀUÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 180 JA.J¯ï. ªÀżÀî ¨ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì CAvÁ EzÀÄÝ ¥Àæw PÁlÄð£ÀzÀ°è 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 38.50 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃUÉ MlÄÖ 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß PÁlÄð£À ¸ÀªÉÄÃvÀ n.«.J¸ï. JPÀì® ¸ÀÄ¥Àgï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÉÃjAUÀ £ÀA PÉ.J.-04,E.Dgï.- 3739 £ÉÃzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6000/- JAzÀÄ G»¹zÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 9,696/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß

d£ÀªÁqÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:   111/08 PÀ®A. 447,504,506,323,354, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 14/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÉÄÃ¯É 2 PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr¹¢Ýj CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ EqÀĪÀÅ¢¯Áè J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  £Á£ÀÄ aÃjzÀ ±À§Ý PÉý ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

CdÓ CfÓAiÀÄgÀ ¨ÉÊzÀÄzÀPÉÌ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ AiÀÄĪÀw : «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀÅ

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 11/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 13-10-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÀ£À©ÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ¸Áéw @ ¸ÀĪÁvÁð vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CdÓ CfÓ eÉÆvÉ ¬ÄAzÀ vÀ£Àß CdÓ EªÀ½UÉ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀjAzÀ fUÀÄ¥Àì¬ÄAzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F ¸ÀA§AzsÀ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 00/08 PÀ®A  174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ, DgÉÆæ §AzsÀ£À :

zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀ§Æ§¥ÁµÁ vÀAzÉ UÀÆqÀÄ£ÁAiÀÄPÀ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ zÀ£À ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉà PÉÆëģÀ 12 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QUÉ ªÀÄoÀzÀ »A¢£À PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ:15.10.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 122/2008 PÀ®A: 376 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÁªÀÅPÀaÑ, «zsÁåy𤠸ÁªÀÅ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ ¢zÀÝVUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §AzÉøÁ§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ «zsÁåyð¤ PÀĪÀiÁj ¥sÁwêÀiÁ EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2008 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ½UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 22/2008 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ¯Áj rQÌë, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 15.10.2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁµÁ ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ,¯Áj¸ÀA:J¦.02,AiÀÄÄ.0689 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁéUÀvÀ qsÁ¨Á ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ VgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà 50 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ¨sÀzÁæªÀw EªÀjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 254/2008 PÀ®A: 279, 337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÉÃA¢ü ¸ÁUÁtÂPÉ, NªÀð£À §AzsÀ£À :

²æà f.¥Àæ«Ãt¨Á§Ä ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.10.2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀgÀÄwÛzÀÝ zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ:200=00 ¨É¯É¨Á¼ÀÄ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.95/2008 PÀ®A: 32,34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :- ¢£ÁAPÀ 16/10/08 gÀAzÀÄ PÀgÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ s²æêÀÄ®ètUËqÁ, ¸ÀwõÀ PÀĪÀiÁgÀ, §¸ÀªÀgÁd, & ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÁ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ànî ¸Á|| PÀgÀzÁ¼À gÀªÀjUÉ 1]w¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ 2]§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ 3]±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ 4]ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ eÉÆÃw 5]¤ªÀÄð¯Á vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ¸Á|| PÀgÀzÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀUÉÆî¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR¥ÀvÀ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ¦.J¸ï.L. avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 147,148,324,323,504,506, ¸ÀA149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:- ¢£ÁAPÀ 15/10/08 gÀAzÀÄ ²æà C§ÄÝ® gÀ¸ÀÆ® vÀA. UÀįÁªÀÄ ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï ¨ÁzÀ¯ï ¸Á: UÉÆÃV ªÉƺÀ¯Áè AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À zÉÆÃSÁ JA§ÄªÀgÀ ºÀwÛgÀ ±ÉÃAUÁ PÁ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ d®rAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ.4000/- Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ°UÉ 1,100/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ d®rAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ d®rAiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ 5,000/-gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ d®r £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ £À£Àß ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß EªÀvÀÄÛ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ wgÀÄUÁr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¢:15/10/08 ºÀt PÉüÀ®Ä DvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÀA¢Ã¥À zÉÆÃSÁ vÀA. «oÀ×®gÁªï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ªÉÃzÁAvÀ zÉÆÃSÁ E§âgÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ AiÀiÁzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A.504,323,324,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST RTEPORTED CRIMES 15th Oct 08

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ : ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ 15-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzsÉ zÉêÁè ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| §ÄgÀÄdvÁAqÁgÀªÀjUÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÀįÁå vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ, gÀ« vÀAzÉ ¥ÀįÁå gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ¸Áå vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ, £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆÃ¥Áå gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ £À¼zÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁuÁå EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸ÀA34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/08 PÀ®A: 279,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁ®ªÀé EªÀgÀÄ E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ CPÀÌPÀÆr E¯ÁfUÁV vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀAPÀ®PÀÄAl ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/10/08. gÀAzÀÄ PÀgÉvÀgÀĪÁUÀ »gÉ ¹AzÉÆÃV CA§Æ¯ÉãÀì £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-f-79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉʯÉé UÉÃn£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ºÀA¥ÀìUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ºÁ®ªÀé EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ¯Éè ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌrUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2008, PÀ®A 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ:UÉÆ®ègÀÄ (PÀÄgÀħgÀÄ), G: ºÉÆÃl®zÀ°è ¸À¥ÉèÃAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- gÁAiÀįï gɸÉÆÖÃgÉAmï PÀA¦è FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è 2 ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À£À°èAiÀÄ UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀA¦èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162 PÀ®A 110(E)(f) ¹.Cgï.¦.¹. :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/2008 gÀAzÀÄ ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹¦¹ 223 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÀÄ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À F PÀÈvÀå¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 32 µÀð G: ¦æAnAUÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀQîUÉÃmï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.