Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 27-11-2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉįÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ½ G: ¨É¸ÁAiÀÄ ¸Á; PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉÃR UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁ; f; ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 12 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄRªÁVzÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ½UÉ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAl®Ä PÁå£ÀìgÀ DVzÀÄÝ JµÉÃÖ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è wÃgÁ ¸ÀAPÀl¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ £ÉÆêÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀîzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêï vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁªï ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¯Éà Omï, ²ªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï GqÀĦ ºÉÆÃmÉ¯ï §½ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38/PÉ-5787 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀgÁªï JA§ÄªÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ D£ÀAzÀgÁªï EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 335/2010 PÀ®A 147, 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D²ðAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiÁ£À ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÉÃgÀ ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ CtÚ ¨Á¹ÃzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ £À¹ÃgÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ 30000/- gÀÆ PÉÆr CA¢zÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/11/10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀ ºÁUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010£À gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÀĸÀUÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀĸÀUÀÄAqÉ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀ°è£À ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁjAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV §gÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ PÁ°¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸À® MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2010 PÀ®A PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻gÀPÀt UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁ: J¸ïÀ.¹. (ºÉÆ°AiÀiÁ) G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ §§Äæ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 2) ²æÃzÉë UÀAqÀ §§Äæ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ 3) §©vÁ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀÄ J®ègÀÆ eÁw J¸ï.¹ (ºÉÆ°AiÀiÁ) ¸Á: ²ªÀt EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è DgÉÆæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ§ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ £Á¢¤, £ÉUÉt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ JgÀqÀÄ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/11/10 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢ügÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄjAzÀæ£ÁxÀ gÀhiÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ¥ÀÆtÂðAiÀiÁ PÁ¯ÉÃd ZËPÀ ©ºÁgÀ ¸ÀzsÀå Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¯Éʧæj¬ÄAzï ªÀÄgÀ½ PÁ¯ÉÃd UÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ 1) PÀÄ£Á® PÉñÀªÀ 2) PÀ¸ÉÃAiÀiÁ 3) PÀÄAzÀ£À PÀĪÀiÁgÀ eÁ 4) ºÀ¸Àð ªÀzsÀð£À gÀhiÁ J®ègÀÄ ¸Á: ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzsÀå Dgï.E.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/10 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀ±ÉgÀt¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ QÃgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-5055 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀAzÀ£À ºÀ½î vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ²ªÁf ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/11/10 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×® ¹AzsÉÉ ªÀAiÀÄ : 18 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉƯÉAiÀÄ G: ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ PÉæãÀ ªÀĹãÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÁAPÉæl ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/10 gÀAzÀÄ PÁAPÉæl ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ PÉæãÀ D¥ÀgÉÃlgÀ DgÉÆæ PÉæãÀ D¥ÀgÉÃlgÀ PÉʯÁ¸À ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ CªÀ¸ÀgÀ-CªÀ¸ÀgÀªÁV ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄAl PÀ°¹zÀ PÁAPÉæl JvÀÄÛªÁUÀ ¤®ðPÀë¢AzÀ MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©nÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÀiÁ°PÀ J¸ï.J¸ï ¨Á¨Á PÁAPÉæl ªÀĹãÀ PÉæãÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: GzÀVÃgÀ EªÀgÀÄ ªÀĹãÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è EnÖgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨É£Àß°è, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 26.08.2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ UÉÆî¥À°è ©æqïÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀdAw CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉ , PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄ£ÀªÀÄAiÀÄå ¥ÉưøÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C¥ÀgÁ¢üPÀ §®¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÀÈvÀå J¸ÀUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸V ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ²æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ¸Á: ºÉÆ£Àß PÁlªÀĽî FvÀ£ÀÄ PÀgÀqÉÆÃt ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CAzsÁå @ CªÀÄgÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éë£À VqÀzÀ PÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ , PÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀĨÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ , PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà UÀuÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄjUɪÀÄä ¢nÖ vÁAqÁzÀ°è ¯ÉÆÃPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁr, M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀA¢¸ÀzÉÃ, ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CPÀ¹äPÀªÁV UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV, §mÉÖ, §gÉÃ, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5000/- ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q.gÀÆ 22,000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀÄjUɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ PÁåA¦£À ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà UÀÄqÁ® ªÀĸÀ£ÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¨ÉAqÀènÖ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ ¸À.£ÀA 3/§ MlÄÖ «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 0.22 UÀÄAmÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ zÁ£À¥Àà ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ EªÀjAzÀ MlÄÖ 21.000/- gÀÆ: UÀ½UÉ Rjâ¹ , Rjâ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ²æêÀÄw PÉ zsÀ£À®Qëöä UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï vÀÄ«ðºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ FPÉAiÀÄÄ SÉÆlÖ «¨sÁUÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À°è ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ d«ÄãÀÄ vÀ£ÀßzÉ JA§AvÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀzÀ°èzÁÝ¼É CAvÀ EzÀÝ SÁ¸Àj ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 19.11.2010 gÀAzÀÄ CdÄð£À vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀAZÀªÀÄÄT UÁtzÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ¨sÁUÀå ®Qëöäà ¨ÁAqï vÀgÀ®Ä vÀ£Àß n.«,J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw HgÁzÀ PÀÄgÀ§zÉÆrØUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è E£ÀÆß ¨ÁAqï PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯ï CAvÀ w½zÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄZÀðmÁ¼ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ,ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄlªÀiÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÆgÀw¦è ¸À«ÄÃ¥ï «ÃgÉñÀUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÄ £ÉÆÃqÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £ÉÆÃr D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æêÀÄw wªÀÄäPÀÌ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÀ»ªÀĸÁ§ ºÁUÀÄ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ EªÀjUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÀ¸À£À¸Á§ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 PÀÆå 8003 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÀªÀiÁÓ£À©Ã UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzsÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀÆ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛÃAiÀiÁ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw gÀªÀiÁÓ£À©Ã EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 25.11.2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ²¯Áà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 11 ªÀµÀð,«zÁåy𤠸Á: ºÀqÀUÀ° gÁªÀÄ¥Àà£À vÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ vÉÆUÀj gÁ² ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0410 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgÉèÁ¼À- UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÀ½ ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ PÁæ¸ÀÛ ºÀwægÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©, gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 «-8272 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ,UÀAUÁªw PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉà ,ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ gÁªÀĨÁ§Ä ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ r .gÁªÀĨÁ§Ä EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà gÀ« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ dUÉzÉñÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 26.11.2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgÉèÁ¼À- UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÀ½ ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ PÁæ¸ÀÛ ºÀwægÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ 37 J¥ï 327 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀAZÀ£Á¼À PÁåA¥À PÀqÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 36 JªÀiï 3205 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÆ£ÀĸÀ ©zÀj ¸Á|| PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ªÀPÀÌ®UÉÃgÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ L.J£ï.f ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ` 6,11,000/- qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆAqÁ KQÖªÀ £ÀA: PÉJ 32 Dgï 6079 £ÉÃzÀÝgÀ rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺɨÁ¸À ªÀÄfÃzÀzÀ UÉÃl JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀÄfÃzÀzÀ°è ¥ÁæxÀð£É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è rQÌAiÀÄ°ènÖzÀÝ ` 6,11,000/- UÀ¼À°è ` 5,11,000/- gÀÆ¥Á¬Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ` 1,00,000/- ºÁUÉÃAiÉÄ rQÌAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà f¯Áè ±À¸ÀÛçdÕ ºÁUÀÄ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¢: 23-11-10 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹.J¸ï.J¸ï.r «¨sÁUÀ¢AzÀ 1) 9Q¯ÉÆà ªÁåmï ºÁjdAl¯ï CmÉÆÃPÉèêï 2) ¥ÉæõÀgÀ UÉÃeï PÀA¦èÃmï ¸Émï 3) £Á£ï jl£Àð ªÁ¯ï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 24000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.