Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 12, 2011

Raichur District Reported Crimes

zÁR¯ÁzÀ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

     BB UÁAeÁ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ §AzsÀ£À BB

¢£ÁAPÀ:-12-07-2011 gÀAzÀÄ JA. eÉ. zÀAiÀiÁ£ÀAzï ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÄ) ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ²æà C§Äݯï CºÀzï r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è JA. ¥ÁµÀ ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æñÉÊ®¥Àà ºÉZï.¹. 16, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 235, ªÉÆãÀ¥Àà ¦.¹. 11, UÉÆÃ¥Á¯ï ¦.¹. 605, ²ªÀPÀĪÀiÁgï ¦.¹. 298 gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ±ÉÃSï R°Ã¯ï vÀAzÉ ¸ÀÄ£Ágï E¨Áæ»ÃA ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ UÁAeÁ ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀjAzÀ MlÄÖ 90,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 30 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ »ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ºÉÀAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. AiÀÄgÀUÉÃgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¥ÀÄ®PÉÉAn gÁAiÀĪÀÄä , ¹QÌzÀÄÝ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ gÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝDPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï §¼À¹ ¸ÉA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉA¢ ºÁUÀÆ 2 SÁ° ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ ,250 UÁA ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 400/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÀÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 04.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ¢AzÀ ¨É¼ÀUÀV£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ Cª¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §Ä¢ð¥ÁqÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë 16 ªÀµÀð DPÉAiÀÄ UɼÀw w¥ÀàªÀÄä vÀAzÉ PÀȵÀÚ,16 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉJ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ 36 J¥sï 1000 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄ®âUÁð- °AUÀ¸ÀÆUÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉJ 32-J¥sï-1931 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ gÀªÀÄt¥Àà 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÀUÉÆÃl FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DÀvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄwÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀtÚ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ¸É°é vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: Dgï.ºÉÀZï. PÁåA¥ï £ÀA:1 FPÉUÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨sÁzɬÄzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è ªÁzÀÄzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà CgÀÄtVj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 9.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¦£À wªÀÄä¥Àà FªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉñÀéj 14 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀÄqÀ°¤AzÀ J°èUÉÆà ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹PÀÌ®èªÁzÀÄzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.20 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀĺÁgÁd ¯ÁqïÓ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£ï£À PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ wgÀĪÀÄ®gÉrØ ¸Á: ©ÃgÀºÀ½î vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ wgÀĪÀÄ®gÉrØ ¸Á: ©ÃgÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ PÉÆl× zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ºÀjd£À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1§¸ÀªÀgÁd PÀ¨ÉâÃgÀ £ÉÃzÀݪÀ£À CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÆ CmÉÆà ©qÀzÉ EzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ¢ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ EvÀgÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉÊ , ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: D¹ÌºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ºÀjd£À FvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¢: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄļÀÄî UÀAn VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà »£ÉßïÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÉÆïïØ ¸ÉÆÖÃgÉÃeÉ ªÀÄÄA¢£À ªÉÆÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ , §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÉÆA¢UÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁägÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ÄãÀÄ §AeÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 12.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è vÀ£Àß vÀAV VjAiÀĪÀÄä¼À£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÁ¸À« gÉÊ¸ï «Ä¯ï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ®ªÉñï vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¹ÌÃqï DVzÀÝjAzÀ vÀAVUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ w¥ÀàªÀÄä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 11.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä vÀAzÉ §¸À¥À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: aPÀÌzÉêÀgÀV FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß D½AiÀĤUÉ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÀÄ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£É M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÀQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀÄSÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2011 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಂಡಪ್ಪಾ ಜಾನಕರ ಸಾ:ನಂದಿಕೂರ ಹಾ:ವ:ಉದನೂರ ರವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆಂದು ಸರಕಾರವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಹಣವನ್ನು ತರಲು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಬಂಡಪ್ಪಾ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 9-7-2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ದಜಿ ದಾಭಾದ ಹತ್ತಿರ ಮಾರುತಿ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ರಾಡಿನಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜಬೀ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಅಲಿಂ ಸಾ:ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಂಬೊ ಫೈಲ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕೋನೆಯ ಬಾಗೀಲ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ|| ಚಾಂದಕೋಟೆ ಹಾ|| ವ|| ಮಂದೆವಾಲ್ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಲು ಮಂದೆವಾಲ್ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೇವರ್ಗಿ –ಸಿಂದಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆಎ 19 ಸಿ- 4824 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹಣಮಂತ ಶಿವಣಗಿ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಂಡ ವಿಕಾಸ ಹೂಗಾರ ಸಾ|| ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ವಿಕಾಸ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಹೂಗಾರ ಸಾ|| ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20-02-2011 ರಂದು ನೇರವರಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ 2 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು . ಮದುವೆ ಯಾದ ಒಂದು ವಾರ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ ಸ್ಟೋ ಎತ್ತಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-07-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÀÄĩãÀ vÀAzÉ JªÀiï.J CfÃeï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀįÉèÃgï ºÀªÉð PÉ.F.© D¦ü¸ï KgÀ¥sÉƸÀð gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉƤßPÉÃj ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÀ PÀ°è£À Rt ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 134/1 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ®Äè ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÀ C±ÉÆÃPï °¯ÁåAqï ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-13/n-9200, EAfãÀ £ÀA§gï J£ï.ªÉÊ.F-236263, ZÉ¹ì £ÀA§gÀ J£ï.ªÉÊ.F-352151, C.Q 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¨Á⤠vÀAzÉ ±ÉÃR ¥sÀjÃzÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/¦-2 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÉnÖ J®ègÀÆ PÀÆr mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-39/¦-2 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DtzÀÆgÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À JzÀÄgÀUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/JªÀiï-1522 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À«Ã£À ªÀiÁ¼ÉÃUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §ÄgÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæUÉ ªÁºÀ£À ¸ÉÊrUÉ vÉUÀzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ£ÀÄ E§âgÀÆ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ £ÀqÀÄªÉ rQÌ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà 3 ¸À® ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆãÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ EªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ J¼ÀÄwÛzÀÝ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè FUÀ 5-6 ¢ªÀ¸À¢AzÀ CªÀ¤UÉ DgÁªÀÄ EgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 11/07/2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è CAzÁdÄ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÊf£ÁxÀ »gÉÆqÉ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 71 gÀ°èzÀ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÆ¥À¯Á vÀAzÉ zsÀªÀiÁð eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: zsÀªÀiÁð vÁAqÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: zsÀªÀiÁð vÁAqÁ EvÀ£À ªÉÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ ¨ÉÃ¼É ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ EzÉ £À£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÃAqÀw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà zsÀj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §£Àß½î UÁæªÀÄ EvÀ£À vÀAzÉ zÀvÀÛ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Á EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ JvÀÄÛUÀ½UÉ PÀ¼ÀQ vÀgÀ®Ä §tªÉUÉ ºÉÆV §t«ĬÄAzÀ PÀ¼ÀQAiÀÄ ¸ÀÆqÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ JqÀUÁ®Ä PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ, ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¹zÉêÀÅ DzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11/7/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ®Äè¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw; ®ªÀiÁtÂ, ¸Á; ªÉÄÃqÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: UÀÄqÀ¥À½î vÁAqÁ EPÉUÉ UÀAqÀ PÉÆlÖ 2 JPÀÌgÉ 25 UÀÄAmÉ d«Ä£ÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) ªÁ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üPÀÄÌ, gÁoÉÆÃqÀ, 02) ©üPÀÄÌ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ, 03) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üPÀÄÌ gÁoÉÆÃqÀ, 04) ±ÁgÁzÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÉÆÃw gÁoÉÆÃqÀ , 05) ªÀiÁgÉÆÃw vÀAzÉ ©ÃPÀÄÌ gÁoÉÆÃqÀ, J®ègÀÄ eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î, EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ E°èUÉ KPÉ? §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPPORTED CRIMES

ದರೋಡೆ ಪ್ರರಕಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ನಂದಕಿಶೋರ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಸಾ|| ಆಜಾರಾ (ಎಕತಾಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ನಂ. 113 ರೂಮ್ ನಂ. 12 ತಾ: ಕರವೀರ ಜಿಲ್ಲಾ: ಕೊಲ್ಲಾಪುರ (ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ) ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 11/07/2011 ರಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ರೇಲ್ವೆ ಸಮಯ ಕೇಳುವ ಕುರಿತು ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಸೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 28 ರಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸ ಉಳ್ಳನಿದ್ದು ತಾನು ಸಹ ಸ್ಟೇಷನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಡರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಂತರ 3 ಜನರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೇ ನನಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅ.ಕಿ. 9000/- ರೂ, ಎರಡು ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಅ.ಕಿ. 10,000/- ರೂ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅ.ಕಿ. 500/- ರೂ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹರಳು ಅ.ಕಿ. 12,000/- ರೂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್.ಕಾರ್ , ಡ್ರೈವಿಂಗ ಲೈಸನ್ಸ, ಚುನಾವಣೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ನಗದು ಹಣ 3200/- ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 34,700/- ರೂ ಸಾಮಾನುಗಳು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆ.ಎ-32 /1431, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-32 /9008 ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ ಪ್ಲೇಟ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಲಸರದಾಗಿದ್ದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೀಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಾಕ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ :
ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಪಿ.ಐ ರೋಜ ಠಾಣೆ ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ:11/07/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಾಮಜೀ ನಗರ ಖುರೇಶಿ ಮಜ್ಜೀದ ಹತ್ತಿರ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮರತೂರ ಸಾ:ಹರಳಯ್ಯಾ ಸಮಾಜ ರಾಮಜೀ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಠಾನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ನಗದು ಹಣ 1640/- ರೂಪಾಯಿ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ಸೈಯ್ಯದ ಅಜೀಮ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಉಮರ ಸಾ:ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಆಜಾದಪೂರ ರೋಡ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ;10/07/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾಜಾ ಬಜಾರದ ಹಿಂದಿನ ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋದಿಂದ ಇಳಿಸಿ 25/- ರೂಪಾಯಿ ಭಾಡಿಗೆ ಕೆಳಲು ಮುಜಿಬಸಾಭ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಾಕುದಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ:
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯ ಸರಹದ್ದಿನ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹರಿಹರ್ ಜೆ
,ಕೆ ರೋಡ ಕಾವೇರಿ ದಾಭಾ ಸೇಡಂ ಹಾಗು ಶೇಸಿ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಗುತ್ತೆದಾರ್ ಸಾ|| ಗುರುರಾಜ ವೈನ್ಸ್ ಶಾಪ ಸೇಡಂ, ರವರು ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ,ಬೀಯರ್ ಬಾಟಲ್, ಎಂಸಿ. ವಿಸ್ಕಿ ಎಂಎಲನ, ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 350/- ನಗದು ಹಣ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದ ಶಾಹೀನ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಶಹಾಬುಜರುಕ ಸಾಹೇಬ ಸಾ|| ನಂದೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 11-07-2011 ರಂದು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಚುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಮಶಾಕಸಾಬ ಹರಕಂಚಿ, ಖಾಜಾಬೀ ಗಂಡ ದಿ| ಮಶಾಕಸಾಬ ಆಸ್ಮಾ ಗಂಡ ಮೈಬೂಬಸಾಬ ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ನಂದೂರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ , ರವರು ನನ್ನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಡಾಸ ರೂಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಡಾಸ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಳ್ಳು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.