Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 30, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಸದಲಾಪೂರ ತಾ:ಅಕ್ಕಲಕೊಟಜಿಲ್ಲೆ :ಸೊಲಾಪೂರರವರುದಿನಾಂಕ:30-04-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ:7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಗಲಬಾಯಿ ಇವಳು ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಳು  ನಾನು ಅಕ್ಕಲಕೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನಾಥ ಇತನು ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಗಲಬಾಯಿಗೆ ಸರಸಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಘಾಬರಿಗೊಂಡು ಸರಸಾಂಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಗಲಬಾಯಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ  ಅದು 407 ವಾಹನವಿದ್ದು ಅದರ ನಂ: ಎಮ್.ಹೆಚ್04 ಎಫ್.ಡಿ 3169 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ    ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 17/2012 ಕಲಂ: 279. 304() ಐಪಿಸಿ ಸಂ: 187 .ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¤ªÀÄð® vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 16 ªÀµÀð §dAwæ ¸Á|| ¨ÉÃqÀgÀ
PÁgÀ®PÀÄAn. FPÉAiÀÄĺÀÄnÖ¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ C®è°è PÁ¸ÀV OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¹zÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ vÀAzÉ - vÁ¬Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ DUÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènzÀÝ ºÀA¢UÀ½UÉ gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ ºÁPÀĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃvÁÛUÀzÉ wA¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ w½AiÀÄzÉ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß wAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï 07/12 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. E «ÃgÉñÀ vÀAzsÉ E ²æäªÁ¸ï, 43 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 9-10-33 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ F gÁd±ÉÃRgï gÁCAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J-36/J¸ï-3574 £ÉÃzÀÝ£Àß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȵÁßPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Á«§âgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÁd±ÉÃRgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÄ ©zÉݪÀÅ DUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨Á® UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁd±ÉÃRgï EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §® PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JA.PÉÌ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw.¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 40ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà,ZÀ£ÀߥÀà @ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥ÀàzÉÆqÀا¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2012 PÀ®A. 324, 323, 504, 506, gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.4.2012 gÀ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀªÀÄzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà AiÀĪÀÄÄ£Á½ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÆ° ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-5-227/178 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ®Qëöäà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£Á½ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-5-227/178 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼Á PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.04.2012 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ25/JA 3432 £ÉÃzÀÄÝ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ ªÀĺÉçƧ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/PÉ 8584 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ C®PÀëvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀAzÀÄ wªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®AB 279.337.338.283 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃl¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ (ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉJ 36 JA 9636 £ÉÃzÀÝgÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ ¸Á D¼ÀAzÀ f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÉ¥Àà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 37/2012 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:- 29-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §æºÀäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 19 ªµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï «Ä²ævÀ PÉʺÉAqÀ vÀAiÀiÁj¹ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¨ÉÆüÀ§Ar J¸ï.ºÉZï.N ºÉZï.¹ 87 EqÀ¥À£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ CªgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 45 °Ãlgï PÉʺÉAqÀ CA.Q gÀÆ.450/- ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 220/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï dUïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A 273, 284, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖÀÖÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ 223 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-04-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀĪÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UËgÀ UÁæªÀiï EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: UËgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® PÉ.J.15/eÉ-1248 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀÆr §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ gÁwæ ¨ÉÃmÁ ¨Á®PÀÄAzÁ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® PÉ.J.39-ºÉZï/8974  ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ,¸ÉÊPÀ®UÉ rüQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£É¬ÄAzÀ §®PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É JqÀªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ZÉÃvÀ£À ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀA¥Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉñÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ½UÉ PÀnÖUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 279  L¦¹eÉÆÃvÉ 187 L JªÀÄ.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 29/04/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ CµÀÄÖgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä £ÀAzÀ¤ PÀÆr PÁgÀ £ÀA PÉ.J-38/3665 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ °ÃqÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj £ÀA J.¦.11-n/3789 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C°èAiÉÄ ©lÄÖ ¯Áj ZÁ®PÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 323, 498 (J) 506, 504,  eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EvÀ£À eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥ÀAvÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¢. gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÀ UÁ¬Ä G : J¸ï.J¸ï.¦ ¸Á: zsÀªÉÆl ºÉÃUÀ gÁd¨sÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀnAiÀiÁ¯Á ¥ÀAeÁ§ gÁdå EªÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ°è zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ 4f ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀĽ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ Q±À£À ¸ÉãÁ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ jAUÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ a®èVðPÀgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 143 ªÀĤAiÀiÁgÀvÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-9498 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄA§gÁªÁqÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »rzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ gÀÄPÀÄät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ zÀzÁÝ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| gÁd£Á¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀ£ÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ. PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ. J¸À©L ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ EvÀÛgÉ ¸Á® EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ d«ÄãÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¯Á. ªÀÄPÀ̼À «zsÁå¨sÁå¸À ¸À®ÄªÁV ºÀtzÀ §ºÀ¼À vÉÆÃAzÀgÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 185 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÆãÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: a®èVð vÁ|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5863 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ gÀĪÁUÀ «ÄÃgÁ UÀAeï PÀqɬÄAzÀ-ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ r.¹. ªÀÄ£É-¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd gÉÆÃr£À°è C§PÁj PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38JªÀiï1651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄÆVUÉ, ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÉÆgÀ½UÉ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, D£ÀAzÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® UÀ®èPÉÌ, §® ªÉƼÀ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå£À JqÀ gÉÆArUÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.