Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 10, 2014

Press Note and Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

C¢ü¸ÀÆZÀ£É
            «µÀAiÀÄ : PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è«ÄøÀ¯Áw) DzÉñÀ, 2013gÀrAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ªÀÈAzÀUÀ¼À°è
ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀªÀjUÁV ±ÉÃPÀqÀ 80 gÀµÀÄÖ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ §UÉÎ.
*   *   *
            PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) DzÉñÀ, 2013gÀrAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ªÀÈAzÀUÀ¼À°è ºÉÊzÀgÁ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀªÀjUÁV ±ÉÃPÀqÀ 80gÀµÀÄÖ UÀÆæ¥ï ¹ ªÀÈAzÀzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃPÀqÀ 85 gÀµÀÄÖ UÀÆæ¥ï r ªÀÈAzÀzÀªÀjUÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀAvÉ UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀ gÀa¸À¯ÁVzÉ.
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè
PÀæ.
¸ÀA
ºÀÄzÉÝ
ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
(gÀÆ.UÀ¼À°è)
ªÀÄAdÆgÁzÀ
ªÀÈAzÀ §®
ªÀÄÄA§rÛ
£ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw
¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ°è ºÉÊ-PÀ ¥ÀæzÉñÀzÀªÀjUÁV UÀÄgÀÄw¸À¯ÁzÀ ±ÉÃPÀqÀ 80 gÀµÀÄÖ UÀÆæ¥ï ¹ ºÁUÀÆ ±ÉÃPÀqÀ 85 gÀµÀÄÖ UÀÆæ¥ï r ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄA§rÛ
£ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁw
MlÄÖ
UÀÆæ¥ï ¹ªÀÈAzÀ
1
JJ¸ïL (¹«¯ï)
14550-26700
77
±ÉÃPÀqÀ.100 ªÀÄÄA§rÛ
62
-
62
77
0
2
JDgïJ¸ïL (rJDgï)
14550-26700
06
±ÉÃPÀqÀ.100 ªÀÄÄA§rÛ
05
-
05
06
0
3
¹ºÉZï¹ (¹«¯ï)
12550-24000
276
±ÉÃPÀqÀ.100 ªÀÄÄA§rÛ
221
-
221
276
0
4
JºÉZï¹ (rJDgï)
12550-24000
75
±ÉÃPÀqÀ.100 ªÀÄÄA§rÛ
60
-
60
75
0
5
¹¦¹ (¹«¯ï)
11600-21000
809
±ÉÃPÀqÀ.100 £ÉÃ.£ÉÃ
-
647
647
0
809
6
J¦¹ (rJDgï)
11600-21000
221
±ÉÃPÀqÀ.100 £ÉÃ.£ÉÃ
-
177
177
221
221
7
¢ézÀ¸À
11600-21000
15
(10:90 ªÀÄÄ.£ÉÃ.£ÉÃ)
12
03
15
01
14
8
¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ
11600-21000
04
±ÉÃPÀqÀ.100 £ÉÃ.£ÉÃ
03
01
04
0
04
UÀÆæ¥ï r ªÀÈAzÀ
9
wæ.zÀ.¸À
9600-14500
01
±ÉÃPÀqÀ.100 ªÀÄÄA§rÛ
01
-
01
0
01
10
zÀ¯ÁAiÀÄvï
9600-14500
04
±ÉÃPÀqÀ.100 £ÉÃ.£ÉÃ
03
01
04
0
04
11
PÀÄPï
9600-14500
01
±ÉÃPÀqÀ.100 £ÉÃ.£ÉÃ
01
0
01
0
01
12
¥ÀÆtðPÁ°PÀ eÁqÀĪÀiÁ°UÀ¼ÀÄ
9600-14500
03
±ÉÃPÀqÀ.100 £ÉÃ.£ÉÃ
03
0
03
0
03

n¥ÀàuÉ : 1) ¤¸ÀÛAvÀÄ WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ :  JJ¸ïL=8, ºÉZï¹ =14, ¦¹=09.
        2) ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ WÀoÀPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  :  ¹¦¹=02.
         F  JgÀqÀÄ WÀlPÀUÀ¼À  ¹§âA¢ ªÀÄAdÆgÁw §®ªÀ£ÀÄß F  C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 09-02-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-50  ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಟಲ್ ಪಕ್ಕದ ಮೆಟ್ರಿಕ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ರೋಡ ಹಂಪ್ಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರೇಶ FvÀನು ತನ್ನ Red colour Hero Honda splendor No.KA-36/H-7353 ನೇದ್ದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ ಕಡೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗಲು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ  Red colour Hero Passion Pro M/C No AP-22/AN-1412 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಆರೋಪಿ ಮಾರುತಿ ಈತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ ಹಂಪ್ಸ ಇದೇ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುತಿಗೆ ಬಲ ಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಲಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ  ಹರಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಬಲಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ 40-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, :ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಾ:ಮನೆ ನಂ.1-11-5/286 ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು FvÀನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ   PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 05-02-14 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪À®Æèj PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀåPÉÆAqÀ  45ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸ÁB ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÉÊ PÁåA¥À  vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQgÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §t«UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀÆwð §t« ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000-00 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀĪÀÅ¢®è. vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ §UÉÎ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.01/2014 £ÉzÀÄÝ zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 09-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 8-00 UÀAmÉVAvÀ 1-2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 jAzÀ 65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÀÅ vÀÄAUÁ¨sÀzÀæ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è vÉð §AzÀÄ §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À ¸Áä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è vÉ° §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀĪÀgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÉÊUÉ ºÉZï. ªÀiË£ÉñÀ CAvÁ JqÀUÉÊUÉ ºÉZï. ªÀÄjAiÀĪÀÄä CAvÁ CZÉÑ ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¨sÁªÀ¹AUï £ÁAiÀiïÌ vÀAzÉ ¸ÀAUÁØ £ÁAiÀiïÌ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀ𠮪ÀiÁät G: ¤gÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è dƤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï ¸Á: aPÀÌeÉÆÃVºÀ½î vÁ: PÀÆrèV f: §¼Áîj ºÁ.ªÀ. ¦.qÀ§Æè.r PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 07/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            ದಿ:10-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲೆಪ್ಪ ,ಜಾತಿ:ಹರಿಜನ, ವಯ-27ವರ್ಷ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ರಾಜು ಇವರು ಲೀಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗುವಾಗ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ಬೂದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ 2] ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ   3] ಪಂಪ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ 4] ಗುರು ತಂದೆ ಬೈರಣ್ಣ   ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ನಾಯಕ ಸಾ:ಸಿರವಾರ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬೂದೆಪ್ಪ ಇತನು ನೀನು ನೀರು ಕಟ್ಟಬೇಡ ನಾನು ನೀರು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನೀನು ಯಂಗಾ ನೀರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಿನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈಯಿಂದ, ಹೊಡೆದು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ತುಳಿದಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೀನೆನಾದರೂ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಬೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2014 ಕಲಂ: 341,323,355, 504 ,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ದಿ:10-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಟ್ಟುಲೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲೆಪ್ಪ ,ಜಾತಿ:ಹರಿಜನ ಸಾ:ಸಿರವಾರ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಏಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2014 ಕಲಂ: 341,323,504 ,506 .ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2014 gÀAzÀÄ  40 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    6000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.