Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 15, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

:¢£ÁAPÀ: 14-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÁn¨Éøï£À°è ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁªÀiï ºÀĸÉãï vÀAzÉ «ÄÃAiÀiÁ¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, L.n.L PÁ¯ÉÃeï£À SÁ¸ÀV G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀÄä vÀªÀgÀÆ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¥ÁvÉæ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄîäºÀr¬ÄAzÀ GUÀĽzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ) EªÀiÁªÀiï ºÀĸÉãï vÀAzÉ §AzÉãÀªÁeï , ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) gÀ¹Ãzï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ GUÀļÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ PɼÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÉãÁzÀ¯Éà E°è CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EªÀiÁªÀiï ºÀĸÉãÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, gÀ¹Ãzï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, UÀmÁgÀzÀ°è vÀ½îzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.180/2012, PÀ®A. 326, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æà gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉøÀj£À°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ gÉÆÃrUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA; 913/13 MlÄÖ «¹ÛÃtð 17 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸À£ï 1996 gÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀvÀgÁzÀ r. ®QëöäÃPÀAvÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀªÉð £ÀA§j£À d«ÄäUÉ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆlÉñÀ£À£ÀÄß vÀAiÀiÁ±Àj¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2000 gÀAzÀÄ £ÉÃgÀªÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ®QëöäÃPÁAvÀ £ÀªÀgÀÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß «.¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt JA§ÄªÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2004 gÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ EzÉ ¸ÀªÉð £ÀA§jUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ d«ÄãÀ£ÀÄß «. ¸ÀĪÀiÁ gÀªÀgÀÄ gÁeÉÃAzÀægÉrØ gÀªÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀÄr¹PÉÆnÖzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àj²µÀÖ eÁwAiÀÄ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÉAzÀÄ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ zËdð£ÀåªÉ¸ÀUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ DªÀgÉ®ègÀÆ SÉÆnÖ zÁR¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄmÉñÀ£À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸Áé¢üãÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃj£À ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjUÉ CyðPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÀf£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2013 PÀ®A: 468,419 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(4) J¸ï.¹./ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.08.2013 gÀAzÀÄ 19 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY UPDATE 15-08-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-08-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ UÉÆ«AzÀ RAqÉÆf ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw RAqÉÆf ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-12-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MªÉÄäÃ¯É ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV aQvÀì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) zÀ°è vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ aPÀÌ®UÀÆqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J¦) gÀªÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 724/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 15-08-2013 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 134(J)(©), 184 LJA« DåPïÖ :- 
¢£ÁAPÀ 10-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄd«Ä®è vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ C¸ÀÄjªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀªÀıÉÆâÝÃ£ï ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ¢AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀiÁUÀðªÁV amÁÖ (PÉ) PÁæ¸ï §½ §AzÀÄ E½zÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²gÀÆj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/Dgï-3931 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, rQÌ ªÀiÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ C®UÀÆqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ G¸Áä£À UÀAd CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: G¥À CAZÉ ¥Á®PÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-2-222 £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 13-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÀbÉÃj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAZÉ PÀbÉjUÉ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj PÀbÉÃjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ J¯ÉPÁÖç¤Pï vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ 4904/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjPÀAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨ÁQ ºÀt £ÀUÀzÀÄ 1081=50 gÀÆ¥Á¬Ä »UÉ MlÄÖ 5985=50 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013, PÀ®A EArAiÀÄ£ï J¯ÉQÖçùn DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹ :-
¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ gÀÄQäÃt ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀÝ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 70 °ÃlgÀ C¬Ä® C.Q 3,200/- gÀÆ, vÉîUÁAªÀ gÀ¸ÉÛ ºÀwÛÛgÀ EgÀĪÀ CTî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 75 °ÃlgÀ C¬Ä® C.Q 3,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ®R£ÀUÁAªÀ gÀ¸ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAdÄ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 80 °ÃlgÀ C¬Ä® C.Q 3,600/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 3 «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 225 °ÃlgÀ C¬Ä® C.Q 10,200/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08, 09-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄúɧƧ.J¸ï ¥ÀmÉî ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2013, PÀ®A 384 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-1-120/4 Q±À£ï ¨ÁUï, ¨ÁºÁzÀÆÝgÀ¥ÀÆgÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À vÀªÀÄä mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ eɫĤ UÁæ¦üÃPïì ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è£À ¥ÉÃ¥Àgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ E£ÉÆߧâ qÉæöʪÀgï eÉÊ¥Á® ªÀÄxÁ¯É CqÀÄØ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä EZÀgï UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-09/nJ-0325 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ZËPï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¤°è¹ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ  §gÀĪÀµÀÖgÀ°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÀZï-06/J©-6094 £ÉÃzÀgÀ°èzÀ C¥ÀjavÀ £Á®Ì d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ CqÀغÁQ ¤°è¹ ¤ªÀÄä UÁr £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÉ, £ÀªÀÄä UÁr j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®èªÉà E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ. zÀAqÀ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ºÉzÀj vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ eɫĤ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÁ¯ÉÆà ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃmï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ CªÀgÉ®ègÀÆ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ ºÀªÀÄPÉÆ vÀÄ PÁå ¸ÀªÀÄeÁ CAvÁ ºÉý §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÀĪÀiÁgÁ eɧ ªÉÄ PÁå ºÉÊ ¤PÁ¯ÉÆà CAvÁ ºÉzÀj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ¥Á® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ 900/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2,100/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ PÉÆmÁÖUÀ d£ÀgÀÄ »rj »rj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ Nr §gÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀÄ C¯Éè ©lÄÖ PÉÆlÄÖ ¥Á¥À£Á±À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄfÓÃzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV «dAiÀÄ®Qëöä qÉæøɸïì ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄfÓÃzÀ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤AzÀ 470/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 143, 147, 324, 354, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ gÉêÀt¥Áà ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¨Á宺À½(qÀ§Æèöå) EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 2) fÃvÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 3) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 4) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 5) ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ²AzsÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¨Á宺À½î(qÀ§Æèöå) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ EzÉ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉÊ PÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÀzÀj ¤ÃgÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ EPÉUÉ ¨ÉÃqÀj RvÀA ªÀiÁqÀj CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ    ¢£ÁAPÀ 14-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2013, PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 12-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw PÁAZÀ£Á UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ                  ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁݼÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ            14-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.