Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 23, 2010

Bidar District Daily Crime update 23/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23/01/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¨Á°PÁ EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁªÀÄzÁ¸À EvÀ£ÀÄ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÉÆîzÀ°è vÉÆUÀj gÁ¹ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉ¼ÀzÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 11/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ: vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²¸Á/ a®ªÀAvÀªÁr vÁ: ¤®AUÁ ¸ÀzÀå vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á°PÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ: AiÀÄAPÉÆèÁ SÁªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á/ vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¤ªÉÃPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À vÉÆUÀj gÁ¹ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 01/2010 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æúÀj vÀAzÉ: ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ¸Á¼É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á/ ¸ÉÆîzÁ¥ÀPÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ CdÄð£À vÀAzÉ: ²æúÀj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EvÀ¤UÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÆqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä CAvÁ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 13/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÉrØ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Áà, ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¸Á/ PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/01/10 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj ªÁºÀ£À ¸ÀA: JA.JZÀ-14/7113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è Cw JvÀÛgÀzÀ ªÀgÉUÉ PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, PÀ®è¥Áà vÀAzÉ: ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 «zÀÄåvï PÀA§UÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ GgÀ½ ©zÀÄÝ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 07/2010 PÀ®A: 324, 504 eÉÆvÉ L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 22/01/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ: «oÀ® ªÀÄzÀPÀmÉÖ ¸Á/ ¨ÉÆÃVð(eÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÀV @ ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, gÀAr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£ÀÄ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ PÉýzÁUÀ ²ªÀgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆrØ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆãÁégï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ 19ªÀµÀð & CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ AiÀÄĪÀw UÀAUÀªÀÄä ©J.«zÁåyð¤AiÀÄÄ 2 wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä CªÀÄgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ M¥ÀÄàªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ E§âgÀÆ ¸ÉÃj, ¢£ÁAPÀ:18.01.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, ¢£ÁAPÀ:21.01.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ & ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß vÀ¤ßAzÀ zÀÆgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:22.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀvÀÄÛ ¥Ánïï vÀAzÉ ¢: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥Ánïï 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV §¼À®ÄwÛzÀÄÝ DUÁUÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÉÃjÃw ¢£ÁAPÀ:10.01.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉA¥ÀħtÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀݪÀÄÄR, JvÀÛgÀ 5'-8" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ QæêÀÄ PÀ®gï ¯ÉʤAUï ±Àlð ºÁUÀÆ §ÆzÀħtÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ FªÀgÉUÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀĤî ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.01.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÁtzÁ¼À EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UÀÄqÀØ ºÀÄZÀÑAiÀÄå£À mÁæPÀÖgï£ÀÄß eÁ®ºÀ½î-UÁtzsÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÀÆå.5037 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ¸Á: UÁtzsÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀ¸ÀAvÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAiÀÄå¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.01.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.r.¸À¯ÁªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ JA.r. ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á: ¦.qÀ§ÆèöårPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,9326 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-§¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ VÃvÁPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36, JA.1677 £ÉÃzÀÝgÀ §®UÀqÉUÉ vÀgÀÄZÀÄvÀÛ §A¢zÀÝjAzÀ fæ£À ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ²Ãmï£À°è PÀĽwzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ DmÉÆÃzÀ ¨ÁrvÀUÀÄ° ¨sÁj UÁAiÀĪÁV fæ¤AzÀ PɼÀUÉ©¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ DzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ gÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀȺÀtÂAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 29 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, gÁeÁºÀĸÉãïUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® EzÀĸÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ¢£ÁAPÀ:22.01.2010 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÁºÀĸÉãï£ÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà FgÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ UÀÄAqÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.01.2010 gÀAzÀÄ 17.25 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ & ºÀ«ÄÃzï¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ RÄgÉò E§âgÀÆ ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀgÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É ¥ÀAZÁAiÀÄvï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.© ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zsÁ½ªÀiÁr E§âgÀ£ÀÄß §A¢¹, ªÀÄlPÁaÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:7740/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,Dgï.6688 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÄd£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀgÀUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, 2) anÖ @ vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ & 3) gÀªÉÄñÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ LzÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ FgÀªÀÄä vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.01.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁ®ªÁqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¨Á®Q ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EAUÀ¼ÀV ¸Á|| MAnPÀªÀiÁ£À £ÁUÁ« gÉÆÃqÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ C¤® PÀĪÀiÁgÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.-32-J¯ï-4973 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢UÁÎAªÀ ¢AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ avÁÛ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æêÀÄw ±ÉmÉÖªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå EAUÀ¼ÀV gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 21-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æÃ.dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á|| ¨É£ÉPÉ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁVgÀy EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀÄvÁÛ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J.32 JªÀÄ 2756 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rüQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¸Á ZÀªÁít, ¸Á||ªÀÄ£É £ÀA:9-536, ¯Á®ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ, ±ÀºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 r®Pïì, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 ºÉZï 5266 C||Q|| 15,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï £ÀgÀ¹AºÀ mÁªÀgï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀiÁPÉðmïUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁt ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̧UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß UÁr ¹QÌzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ M¦à¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.£ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ SÁ£À¥Áà, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:10-3/99 «oÀ®£ÀUÀgÀ gÉÆÃlj PÀè§ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ 36 PÉ 5800 C||Q|| gÀÆ.35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgï ºÉZï ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ jïÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ D¦üøï£À°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ JzÀÄÝ gÀ¸ÉÛ zÁn DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ FvÀ£À vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÉZÀ.¹. 92 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ /ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34 ºÉZï-9644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ¯Áåt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ wgÀÄ« MAzÀÄ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.