Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 12, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-04-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-04-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/16 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1115 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.133, PÉ.ºÀZï.©. PÁ¯ÉÆä, £Ë¨Ázï, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 11-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0615 UÀAmÉUÉ Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÉ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄj¤AzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ KPÁKQ £À£Àß PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 vÉÆ¯É vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ZÉÊ£ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) ªÀ£ÀÄß zÉÆa £À£ÀUÉ PɼÀUÉ vÀ½î ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ZÉÊ£À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉ¯ÉäÃmï zsÀj¹zÀÄÝ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý  ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/16 PÀ®A PÀ®A-324,504 L¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. CmÁæ¹n¸ï DåPïÖ 1989 :-
ದಿನಾಂಕ-11-04-2016 ರಂದು 1515 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೃಏಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಳು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮುಕಾರ  ವಯ-55 ವರ್ಷ ಜಾತಿ-ಹೊಲೀಯಾ ಸಾ-ಚಳಕಾಪೂರ  ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜಯಂತಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರುವದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳಯವರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆನೆ ,ಹೀಗಿರುವಾಗ   ದಿನಾಂಕ-11-04-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಿದ್ದರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಜೀಯವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇರುವದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಿಕರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಡಗೆರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಕನಕಟ್ಟೆ ವಯ-35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ- ಉಪಾರ (ರಡ್ಡಿ) ಸಾ-ಚಳಕಾಪೂರ ಇತನು ಬಂದು ಏ ಹೋಲಿಯಾ ಸೂಳಿ ಮಗನೆ  ನಿನು ಸಿದ್ದೆರೂಢ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಿಕರಿಸಿ ತಾಟು ತೊಳಯದೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ತಾಟು ತೋಳೆದು  ಬಂದಿದ್ದೆನೆ  ಅಂತ ಅನ್ನಲು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿತ್ತಿ ಸೂಳಿ ಮಗನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬಾಬು ಬಡಗೆರ ಈತನ ಮನೆಯ ಎದುರಡೆ ಮಶಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಡಗಾಲು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಅದೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡೆಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಹಾಗು ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳ ಉಂಗುರ ಬೆರಳ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/16 PÀ®A 143,342,353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ: UÉÆëAzÀ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®£Á E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAdzÀ°ègÀĪÀ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®£Á E¯ÁSÉ PÀbÉÃjUÉ  ¢£ÁAPÀ 11-04-2016 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä, PÀ£ÁðlPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ f¯Áè CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 40 jAzÀ 50 d£ÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzsÀj£À ¥Á°Qè¤PÀªÀ£ÀÄß ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ CgÀPÀ®UÉÆrUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¹zÀ §UÉÎ «gÉÆâü¹ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁr ¥À±ÀÄ¥Á®£Á E¯ÁSÉ PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ PÀbÉÃj M¼ÀUÉ ºÁQ PÀbÉÃjUÉ ©ÃUÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆÃvÁÛV £Á£ÀÄ EAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥À±ÀÄ¥Á®£Á PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀbÉÃjUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀjUÉ ¤ªÀÄä ¨ÉÃrPÉ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄ vÀgɪÀÅ ªÀiÁrj JAzsÀÄ ºÉýzÁUÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉPÁgÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ C¢üPÁj §gÀĪÀªÀgÉUÉ ©ÃUÀ vÀgɪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®£Á PÀbÉÃjAiÀÄ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ PÀbÉÃj M¼ÀUÉ ºÁQ ©ÃUÀ ºÁQ CªÀgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/16 PÀ®A 304(J), eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-04-2016 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÉÆøÉè(¨sÁ«PÀnÖ), ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð eÁw: J¸ï¹ zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 32ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ DgïJ¸ï¦J¯ï °«ÄmÉÃqï zÀ°è ¯Éçgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. JA¢£ÀAvÉ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥sÁåPÀÖjUÉ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢ü gÁºÀÄ¯ï ¨sÉÆøÉè FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÉZï.Dgï. ²æäªÁ¸À ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ UÀÄvÉÛzÁUÀ ¸ÉÆîAQ EªÀjUÉ JzÉ £ÉÆêÀÅ EzÉ JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ w½¹ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ mÉƬįÉÃmïzÀ°è 12-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÀ£ÀUÉ vÀÄA¨Á JzÉ £ÉÆë¸ÀÄwÛzÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹j E®èªÉà £À£ÀUÉ UÉÃmï ¥Á¸ï PÉÆÃr CAvÁ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤®ðPÀë ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÁUÀ UÀÄgÀÄvÁ¬ÄvÀÄ. ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¤®ðPÀë ªÀ»¹zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æäªÁ¸À ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ UÀÄwÛUÉzÁgÀ ¸ÉÆîAQ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.