Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--
                  ¦ügÁå¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁUÀgÁ¼À ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀðeÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36/8188 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢: 08-12-13 gÀAzÀÄ             ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÁØ-D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è   £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà eÁ :£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ ºÉƸÀÆgÀÄ (mÁ mÁ J¹E UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj) UÁr £ÀA- EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁmÁ J¹E UÁrAiÀÄ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ  §® ZÉ¥Éà ªÀÄÄjzÀAvÁV ºÁUÀÄ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ D¥Á¢vÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 345/13 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 LJªÀiï « DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ¢£ÁAPÀ: 10-12-2013. gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: zÉêÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÆUÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÉÃgÀÄAr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 JPïì 5318 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, CgÉÆævÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ºÉÃgÀÄAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ºÉ¨ÉânÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.316/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 09-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 32ªÀµÀð 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 21ªÀµÀð, 3)UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§tÚ,  25ªÀµÀð, 4)ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸À¥Àà, 23ªÀµÀð, 5)£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ, 45ªÀµÀð,6) ¸ÀAUÁgÀrØ vÀAzÉ: ¸Á§tÚ, 30ªÀµÀð,   7)©üêÀÄtÚ vÀAzÉ: zÁåªÀtÚ UËrUÉÃj, 40ªÀµÀð, 8)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ±ÀAPÀæ¥Àà,28ªÀµÀð,J®ègÀÆ ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  Hj£À §¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ CAUÀªÁV ±ÀºÀ£Á¬Ä ¨Áj¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¸ÀgÀ¢ EzÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ, 30ªÀµÀð, G: PËëjPÀ, ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄäA¢jUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ a£Á°, ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 315/2013 PÀ®A. 143,147,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ  ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 10.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀaÑzÁUÀ CzÀgÀ ¨ÉAQ MªÉÄä¯É CªÀ¼À ªÉÄÊPÉÊUÉ vÀUÀÄ° ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì UÁV §¼Áîj jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DzÀgÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ²æà wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 14/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:11.12.2013 gÀAzÀÄ  152 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-12-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-12-2013

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ avÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EªÀgÀ UÀAqÀ avÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ ºÁ¹UÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖzÀ aªÀÄt ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ Gj ºÀwÛ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiÁªÀ ²ªÀgÁd ªÀÄoÀ 108 ªÁºÀ£À vÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 10-12-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0645 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ CªÀgÀ ¸ÁªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV DVgÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt - ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ vÉÆUÀ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ eÉʪÀiÁvÁ zsÁ¨Á JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ²æäªÁ¸À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L.  §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zsÀ£ÀÆßgÁ (PÉ), ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ ªÀiÁUÀðªÁV vÉÆUÀ®ÆgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°è vÉÆUÀ®ÆgÀ PÁæ¸ï ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ¯Éà gÉÆÃr£À §¢UÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ºÉÆ®UÀ¼À°ègÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV vÉÆUÀ®ÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eÉÊ ªÀiÁvÁ zsÁ¨Á JzÀÄjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è zsÁ¨Á JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf vÉ®AUÀ, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃmÁð (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ PÁlð£ï ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦J¸ïLgÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀvÀÛ NqÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ PÀAqÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À PÁlð£ï ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©lÄÖ NqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä CªÀ£À »AzÉ ¨É£ÀßnÖzÁUÀ CªÀ£ÀÄ zsÁ¨ÁzÀ »A¢£À ºÉÆ®UÀ¼À°è£À vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÀ¼À°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨Á JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CªÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 03 PÁlð£À ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) MAzÀÄ PÁlð£ï ¨ÁPÀì£À°è 330 JªÀiï.J¯ï £À 24 £ÁPï Nmï ©ÃgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1128/- gÀÆ¥Á¬Ä, 2) ªÀÄvÉÆÛÃAzÀÄ PÁlð£ï ¨ÁPÀì£À°è 180 JªÀiï.J¯ï. £À 48 N.n. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2717/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ PÁlð£ï ¨ÁPÀì£À°è  180 JªÀiï.J¯ï. £À 48 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2318/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 416/2013, PÀ®A 354, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfë¤ UÀAqÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ZÉ£ÀߥÀ½î ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©üªÀiÁ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄAdƼÁ E§âgÀÄ ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ©üêÀiÁ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 10-12-2013 ರಂದು  6.45 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮೃತ ಶಿವಲಾಲ ಹೋಸಮನಿ ಇತನು ಪ್ರತಿದಿವಸದಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರ ದನಗಳನ್ನು ಮೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ಮಹಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೀರಪ್ಪ ಪಲ್ಲಾ ರವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟಂಟಂ ನಂ ಕೆ,ಎ, 32 ಬಿ 8482 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಆತನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸದರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿವಲಾಲನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತರಚೀದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎಡಗೈ ಮುರದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಟಂಟಂ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂ ಪ್ರಭು ಹೋಸಮನಿ ಸಾ|| ಮಹಾಗಾಂವ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಟಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಗಫಾರ ತಂದೆ ಅಬ್ದು ರಶೀದ,  ಸಾಃ ಆಲ್ ಖುರೇಷಿ ಪಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗುರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 10-12-2013 ರಂದು 1230 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಬಡಾ ಮಜೀದ ಎದುರುಗಡೆ ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೇನ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾತ ಗುಮ್ಮಜ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಗೂಡ್ಸ ಟಂ.ಟಂ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ 7356 ನೇದ್ದನ್ನು ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತಿ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.