Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 16, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ:15-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1) gÁªÀiï gÁªï J.¦.JªÀiï,¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) ªÉAPÀlgÁªï £ÁqÀUËqÀ eÉ.r.J¸ï C¨sÀåyð ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.36/JªÀiï-8833 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÉ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅl ºÀaÑ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï.¹.¹ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ: 15-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¹zÁÝgÀrØ vÀAzÉ; §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Ánïï, 24ªÀµÀð, G: ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ¸Á: eÉÃgÀ§Ar, vÀ£Àß ¨ÉƯÉÃgÉÆ ªÀiÁQì læPï £ÀA. PÉ.J.36 J.126 £ÉÃzÀÝPÉÌ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ a£ÉíAiÀiÁzÀ PÀªÀÄ®zÀ ºÀÆ EgÀĪÀ zÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀ®AiÀÄ ªÀiÁ£À« ºÁUÀÄ £ÀÆqÀ¯ï C¢üPÁj UÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ ±Àð£À «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ «ZÁj¹ zÀéd PÀnÖzÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ½AzÀ C¢üPÀÈvÀªÁzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÉÎ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ 2013 £Éà ¸Á°£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁgÀwAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï)188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ15.04.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.10 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPï G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: eÉÃgÀ§Ar.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¯Áá PÀA¥À¤AiÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/J-3567 £ÉÃzÀÝPÉÌ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ a£ÉíAiÀiÁzÀ PÀªÀÄ®zÀ ºÀÆ EgÀĪÀ zsÀédªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ C§PÁj G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀ®AiÀÄ ªÀiÁ£À« ºÁUÀÄ £ÀÆqÀ¯ï C¢üPÁj UÀ¼À ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£À «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2013 zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀ¹ zsÀéd PÀnÖzÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr gÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. F ¢ªÀ¸À ²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀë¢AzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À®è¹zÀÄÝ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ¢AzÀ vÀªÀÄä ©eÉ.¦ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀîzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX ¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ©.eÉ.¦. zsÀédUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2013 PÀ®A: 171(ºÉZï)188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ: 15-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀgÀªÀgÀÄ ©eɦ C¨sÀåyðAiÀiÁV vÀªÀÄä £ÁªÀÄ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹ vÉgÀ½zÀ £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï, d»gÀÄ¢Ý£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÁUÀÄ ªÉÄãï§eÁgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀ½îUÀ½AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ¸Á«gÀ d£ÀgÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹zÀÄÝ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÀÌ CqÉ vÀqÉ GAmÁVzÀÄÝ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA§ ¸ÀܼÀªÁzÀ n.J.¦.JA.¹ DªÀgÀtPÉÌ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀ먀 ºÉZÁÑV ¨ÁåjPÉÃqï zÁn ¤µÉâvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ §AzÉÆç¸ÀÄÛ PÀvÀðªÉÊzÀ°èzÀÝ ²æà VjñÀ ¨ÉÆÃdtÚªÀgï ¥ÉưøÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrzÀ d£ÀjUÉ vÀqÉzÀÄ "F jÃw £ÀÄUÀÄΪÀzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è EzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ" CAvÁ w½ ºÉýzÀgÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ DgÉÆæüvÀgÀÄ vÀ½î ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ZÀzÀÄj¸À®Ä ®WÀÄ ¯Áp ¥ÀæºÁgÀ ªÀiÁr vÉgÀªÀÅUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] wgÀÄ¥Àw G¥ÁàgÀ ¸Á-ªÉAUÁ¼À¥ÀÆgÀ 2] ªÀÄfÓV CªÀÄgÉñÀ ¸Á-PÉ EgÀ§UÉÃgÁ 3] UÁågÉÃeï ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ GvÀÛ¥Àà ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð 4] £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ G°UÀÄqÀØ 5] PÀÄgÀÄPÀÄA¢ «gÉñÀ ¸Á-CgÀPÉÃgÁ 6] ªÀÄ®èAiÀÄå L£ÉÆÃgÀÄ, dAUÀªÀÄ ¸Á:CgÀPÉÃgÁ, 7] ªÉAPÉÆèÁ, ¸ÁvÀ¯ÉÆÃgï, ¸Á:CgÀPÉÃgÁ,
8] gÀAUÀ¥Àà ¸ÁvÀ¯ÉÆÃgï, ¸Á:CgÀPÉÃgÁ, 9] §¸ÀªÀgÁd ªÀqÀØgÀ, ¸Á:CgÀPÉÃgÀ, 10] ¸ÁvÀ¯ÉÆÃgï ¨Á®¥Àà, ¸Á;CgÀPÉÃgÁ, 11] ZÀAzÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 12] gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ¸Á:CgÀPÉÃgÁ, 13] CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤óóµÉâvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ £ÀÄVÎ §AzÉÆç¹ÛUÉ £ÉëĹzÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ
"¥ÉưøÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¯ÉPÀë£À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É M§â¨ÉÆâgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2013 PÀ®A.143,147,188,353,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15-04-2013 gÀAzÀÄ 05-15 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀÄ»¼É ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁåA¦¤AzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÉÇzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼ÉUÉ §®¨sÁUÀzÀ ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ alÖAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁ®ÄªÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ UËqÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ£Áxï ¨ÉÊgÁV , ªÀAiÀÄ: 50ªÀ, eÁ: £ÀªÀıÀÆzÀæ , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:Dgï.ºÉZï.£ÀA.-3 PÁåA¥ï , ºÁ.ªÀ:PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï JPÉì¯ï UÁr £ÀA.PÉJ36/J-8418 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Dgï.ºÉZï.£ÀA.03 PÁåA¥ï¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAf£ï £ÀA. 06J¯ï15E07463 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n.«.J¸ï JPɯï UÁrUÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ , ªÀÄ®è¥Àà EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ¨ÉÊgÁV ºÁUÀÆ UÀAUÀtÚ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2013 PÀ®A.279, 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 31 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 11 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2013 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-04-2013

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩®Äè¹AUï vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ vÁAqÁ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 174 £ÉÃzÀgÀ°è mÁæPÀÖgÀ ºÉÆqɸÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 80-85 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ, EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀrPɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹ªÉUÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ PÀħ¸Á ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ  ºÀÆUÀ¼À ¹ÃgÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉ¼ÉÃAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÀrØ ¸ÀAPÀn ¸Á : ºÀtPÀÄt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ D.¹.¹ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É Hj£À gÁd¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁªÀqÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ£À® UÉÃn£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆuÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁj ªÀÄÄjzÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 95000/- gÀÆ, 2) 5 ªÀiÁ¹AiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÆ GAUÀgÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ, 3) 5 ªÀiÁ¹ §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl C.Q 10,000/- ºÁUÀÆ 4) 10 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q 2000/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 1,17,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À dUÀzÉë UÀAqÀ CdÄð£À ¨sÉÆïÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/- gÀÆ, 2)  15 vÉÆ¯É ¨É½î ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q 3000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 3) MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® C.Q 1000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 8000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14, 15-04-2013 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¯ÁqÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è£À ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ºÀÄ°UÉÃj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ±ÀégÀ ºÉ¸Àj£À QgÀuÁ CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, gÁr¤AzÀ ±ÉlgÀ ªÀÄt¹ ªÉÄîPÉÌwÛ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°è£À ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ QgÀuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 22,000/- gÀÆ, £ÉzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtÂQPÀj¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺɧƧ ¸Á§ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ júÁ£À¨ÉÃUÀA EPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ CµÀðzÀ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä HgÁzÀ alUÀÄ¥ÀàzÀ°è ºÁUÀÄ §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀ HgÀ°è ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ    14-04-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹zÁ¸ï vÀAzÉ PÉñÀÄ ZÀºÁét EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ« EvÀ£À eÉÆvÉ gÁd£Á¼À ªÀÄoÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ «¼Á¸À¥ÀÆgÀPÉÌ PÁ®ßrUɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «¼Á¸À¥ÀÆgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ «zÀÝ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3149 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀ UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀlV ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ ºÉqÀPÁ£ÀìmÉç¯ï UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3992 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®°vÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀUÁgÉ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ lªÉÃgÁ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-22/J£ï-4509 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ±Á°ªÁ£À eÉE gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JPÀ¨Á¯ï vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹gÁd FvÀ£ÀÄ Dl DqÀ®Ä gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA. JA.JZï-24/¹-4308 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁÌ®f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¹gÁd EvÀ£À UÀÄnÖUÉ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಭಂಗನೊರ ವಯಾ||38 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮ  ತಾ||ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  ಜಿ|| ಬೀದರ  ರವರು ನನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯವರು ಘತ್ತರಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ:15/04/2013 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ, ವಂದನಾ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಗೋಣಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ  ಕೂಡಾ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪದ್ಮಾನೋರ, ತಂಗಿಯಾದ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸೋಲಾಪೂರ ರವರೂ ಕೂಡಾ ಪಾದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಿಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ಸತ್ಯಮ್ಮ @ ಸಂತೋಷಿ ಗಂಡ ಮಹಾನಂದ ಗುಮಾಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಗುಮಾಸ್ತೆ , ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಗಂಡ ಅಂಬರೀಶ್ ಗುಮಾಸ್ತೆ, ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹರಿಹರ ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ವೈಜುನಾಥ ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಪದ್ವಾವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಜಗದೇವಿ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಗುಮಾಸ್ತೆ, ತೇಜಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪ ಹಣಜೆ , ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ  ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಬಾಳಪ್ಪನೋರ, ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ ಬಾಳಪ್ಪನೋರ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆವೆ.ದಿನಾಂಕ:16/04/2013 ರಂದು ನಸುಕಿನ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ – ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಮಲಾಪೂರ ದಾಟಿ ನವನಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಯಾವದೇ ಹಾರ್ನ ಹಾಕದೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನನಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾರಿ ಬಿದ್ದೆನು. ನನಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ತೆಲೆಗೆ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಖಾಸಿಂಪೂರದ ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಮಾಸ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ತೆಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಜಗದೇವಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸೋಲಾಪೂರೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದ  ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವರುಗಳು ಭಾರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ–32/ಎಫ್ – 1538 ನೇದ್ದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ – ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ಸು ಇದ್ದು, ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪಾ ಶಾಬಾದಿ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಗದೇವಿ ತಂದೆ ತುಳಸಿರಾಮ ಇವಳು ಭಾರಿ ಗಾಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:37/2013 ಕಲಂ 279.337.338.304 [ಎ] ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ  187 ಐಎಂವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.