Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 4, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04-02-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-02-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2013 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀÄ ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: QgÁt CAUÀr, ¸Á: E¸ÁèªÀÄ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß n«J¸ï £ÀA.PÉJ-39/9971 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀiÁ®£À, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ±ÁºÀ¨Á£À, ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀUÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ¥ÉqÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ E¸ÁèªÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÁUÀgÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¸ÁUÀgÀ «oÀ®, eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: mÁmÁ UÀÆqÀì J¸ï. £ÀA.PÉJ-32/©-7679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÉÃj ¨sÉÆøÀUÁ EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ¥ÉqÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ ºÁj gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ.  ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆût UÀAqÀ CdAiÀÄ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: Qæ±ÀÑ£À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J-38/J¯ï-1397 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà gÁdVÃgÉ, »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊ®PÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: »Ã¯Á®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C«£Á±À EªÀ¤UÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ EzÀÝ ¸ÉÆä EªÀ½UÀÄ PÀÆqÁ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÆä EvÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤ÃT® D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/02/2013 gÀAzÀÄ 0532 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÉÆä EªÀ¼ÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¤T® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2013, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/ J¸ï.n. KPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 25/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÉÆvÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À(J¸ï.¹), ¸Á: GqÀ¨Á¼À gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÉÆvÉ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà UÉÆÃ¥Á gÀªÀgÀ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV ZÀºÁ ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ PÉÆr JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà FvÀ£ÀÄ eÁwAiÀÄ §UÉÎ ¤AzɪÀiÁr ZÀºÁ ¤ÃgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆÃw ªÀiÁrPÉÆà JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C®èzÉ vÀ£Àß JzÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄð£À §mÉÖ »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CµÀÖgÀ¯Éè E£ÉÆߧâ DgÉÆæ gÁd¥Àà£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà UÉÆÃ¥Á EªÀgÀÄ zÀ¥Àà£À PÀnÖUÉLFªÀÄzsÀ eÉÆÃgÁV PÀtÄÚ ªÉÄÃ¯É £ÀAvÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆqÉzÀ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ PÀtÂÚ¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ©ÃzÀj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀĪÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2013 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁA§¼É, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÁÝUÀ ElUÁå¼À ¸ÀÄAzsÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ E¸ÀÄ¥sÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀfgÀ¸Á§ ¦AdgÀ, CmÉÆà £ÀA.JªÀiï.JZï-26/J.r-5276 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: OgÁzÀ[©] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVjvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/2013, PÀ®A 363, 365, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-.
¢£ÁAPÀ 02/02/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁ: J¹ì(zÀ°vÀ), G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÁé°Ã¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ D£ÀAzÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaѹPÉÆAqÀÄ §®ªÀAvÀªÁV PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÁªÀÅ DAzÀæ ¥ÉưøÀgÉAzÀÄ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À oÁuÉUÉ PÀgɪÀiÁr C°è£À ªÀÈvïÛ ¤jÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuɬÄAzÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹®è JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¹AzÉ, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁå£ï, eÁw: J¸ï.¹.ºÉÆðAiÀÄ, ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀIJî, ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥sÀÄ®, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð EªÀjUÉ JA¢£ÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆr ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀIJî vÀ£ÀÄ ±Á¯É UÉÃmï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÁ UÉÃmï¢AzÀ »AzÀÄgÀÄVzÀÄÝ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J°èAiÀÄÆ ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj PÁtÂAiÀiÁzÀ ¸ÀIJî EvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉAZÀ£É §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 4.4 JvÀÛgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð zsÀj¹zÀ GqÀÄ¥ÀÄ ©½ §tÚzÀ ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2013, PÀ®A 279 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: aAvÁQ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É aAvÁQ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÁ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.J.¦-10/J.J£ï-9217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aAvÁQ SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀjuÁªÀÄ C¥Á¢vÀ ¥Àæ±ÁAvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.25/2013, PÀ®A 3, 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 Prevention of Immoral trafficking act :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°è £ÀUÀgÀ GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀjUÉ ªÉʱÁåªÁnPÉUÁV C£ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1378, 1579, ºÁUÀÄ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢ 1660 J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¯ÁqÀÓUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄeÁvÁ ªÀÄ»¼Á ¦¹ 1660 ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¯ÁqÀÓUÉ ºÉÆÃV C°è gÀƪÀÄ £ÀA.102 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀÆ«Ä£ÉƼÀUÉ MªÀð ºÉtÄÚ DgÉÆæ eÉÆvÉ 2 ¥ÀÄgÀµÀ DgÉÆæ¼ÁzÀ 2) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸ÉÆãÀ¸Á¼É, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀPÀļÀ ¸Á½, G: §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ UÀAd ¨sÁ°Ì 3) NAPÁgï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦ÃgÀ±ÉÃmÉÖ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀĪÀÄvÁ ¹éÃl ºË¸ÀzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ «ZÁj¹zÁzÀUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄ»¼É EªÀ¼ÀÄ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¹zÉãÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁgÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: J¸À ¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÀAvÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì 2) ±ÁæªÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì 3) ±Á°PÁ UÀAqÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: PÀÆ° PÉ®¸À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  ªÀÄ»¼É¬ÄAzÀ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀè®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: PÉƼÁgÀ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ JjAiÀiÁzÀ ¥Áè¹ÖPï PÀA¥À¤AiÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ-51/F-9645 £ÉÃzÀÝgÀªÉÄÃ¯É gÁ.ºÉ. £ÀA.9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉEgÀĪÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeɱÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀå AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ°AUÀ EvÀ¤UÉ ºÀtÂAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ »rzÀÄ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w


 

¢£ÁAPÀ 02-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ UÀAUÀgÁdÄ ªÀAiÀiÁB 48 ªÀµÀð eÁB PÀªÀiÁä ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï 2] zÉÆgɨÁ§Ä vÀAzÉ ©.ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁB39ªÀµÀð eÁB PÀªÀiÁä GBMPÀÌ®vÀ£À ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï 3] J£ï.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ J£ï.ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁB32ªÀµÀð eÁB PÀªÀiÁä GB MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï 4] JªÀiï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ JªÀiï.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁB44ªÀµÀð eÁBeÁqÀgÀÄ ¸Á:eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ Rt¢AzÀ MlÄÖ 4,100/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt & 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2013 PÀ®AB 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 03-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼Éà §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ PÉA¢æ ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ 27 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÀÆr CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ £À²Ã§zÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¹.¦.L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ , DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 15/13 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ;-03/02/2013 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÉÆãÁégÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà 38 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,ºÁUÀÆ EvÀgÉà 15-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;-zÉë¥ÀÆgÀÄ,ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, ¤ÃgÀªÀiÁ¤é vÁ;-ªÀiÁ¤é. gÀªÀgÀÄ PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÉÆýUÀ½UÉ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀĪÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï,JA.¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ElÖ MlÄÖ 1] 13-ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ. 2) 2-PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ CA.Q.300/- 3) 2-PÉÆý ¥ÀAzÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013 PÀÀ®A.87, 93. PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ 11.J¤ªÀįï PÀÆæAiÀiÁ°n ¦æêÉãÀë£ï PÁ¬ÄzÉ-1960 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 03-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà 48ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB E.eÉ. ºÉƸÀ½îPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀAiÀÄå±ÉnÖ PÀÆr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ CA¨ÁªÀÄoÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆgÉèÁ¼ÀPÁåA¥À zÁn ªÀqÀØgÀ §¸ÀªÀgÁd£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹, ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ 10-40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36 JA 3858 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀìAiÀÄå±ÉnÖUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ. PɼÀUÉ ©zÀÝ §¸ÀìAiÀÄå±ÉnÖUÉ JqÀªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆý£À PÀmÉÖAiÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 32/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 22-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ PÀÄ. ºÉêÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃV ºÀjzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄgÁj 36 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 16/13 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 


 

¢£ÁAPÀ 01-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPï. GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÀ®¸À ¸Á: aPÀ̺ÀtÂV vÁ: ªÀiÁ£À« PÀÆ°PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï ªÀÄvÀÄÛ DzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï ¸Á: E§âgÀÄ »gÉúÀtÂV ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PɼÀUÉ PÉqÀ« §®Q«UÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013 PÀ®A. 341.323.324.504.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.02-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð eÁ.G¥ÁàgÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.§Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀÄ//CAd° vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ.13 ªÀµÀð eÁ.G¥ÁàgÀ ¸Á.ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÁ.AiÀÄ®§ÄUÀð ºÁ.ªÀ.§Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ PÀÄ//£ÉÃvÁæªÀw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ.16 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ gÁA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ.21 ªÀµÀð ZÁ®PÀ ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ gÁA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ.21 ªÀµÀð ZÁ®PÀ ¸Á.§AiÀiÁå¥ÀÆgÀ. £ÁUÉñÀ ¸Á.PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ. gÀªÀgÀÄ PÀÆr MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ mÁmÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ¤°è¹ PÀÄ// CAd°UÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¨Á JAzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §®ªÀAvÀªÁV J¼ÉzÀÄ UÁrAiÀÄ°è ºÁPÀĪÁUÀ £ÉÃvÁæªÀwAiÀÄÄ AiÀiÁPÉà £À£Àß vÀAVUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÉ JAzÀÄ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÆQ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À CAf°AiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013 PÀ®A. 366(J), 323, 376 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.02.2013 gÀAzÀÄ 94--¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 23/2013 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«

¢£ÁAPÀ. 03-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁmÁ K¸ï £ÀA. PÉ.J 37 J-1925 gÀ ZÁ®PÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14-15 PÀÆ°PÁgÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj PÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢rØ Nr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ EzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ C£ÀߪÀÄä JA§ ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆmÁÖUÀ zÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÃjzÀAvÉ E£ÀÆß½zÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 24/2013 PÀ®A 143, 147, 323,355, 504,506 gÉ/« 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 03-02-2013gÀAzÀÄ 19-00 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÀ.n gÁªÀÄZÀAzÀægÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ Q¯ÉÆøÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è C¹¸ÉÖÃAmï ¸ÉPÀÆåj ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉʸÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-02-2013gÀAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 22-00 UÀAmÉ ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd JA§ ¯ÉçgÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ¯ÉçgÀ UÉÃl ¤AzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÉPÀÆåjnAiÀiÁzÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ £ÁAiÀÄPÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¥Á¸À ªÀÄvÀÄÛ J°ªÉÄÃl PÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ¸ÉPÀÆåj UÁqÀð£ÀÄß vÀ½î M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C¯Éè EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ vÀPÀët §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CtÚ gÁªÀÄÄ gÀ« eÉÆvÉ 10 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉ ¯ÉçgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ «ªÉÃPÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀUÉ PÉÊ AiÀÄ°è ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà° MqÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ£À ¨É¢jPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:03-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ dUÀ¼ÀzÀ°è zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÉñÀ ¨sÁ«PÀnÖ ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:03-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀ«²æãÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉƨÉʯïzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ 10-15 ¦,JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-03-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ, 30 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: °AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 03-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà JA§ÄªÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ° CmÉÆà C¥É ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/7859 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ CmÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA: n.J£ï-34/¦-4683 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉîéA vÀAzÉ vÉÆgÉʸÁé«Ä ¸Á: vÉAUÁf f: wgÁ£ÁªÉ¯ïè ( vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV CmÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.18/2013 PÀ®A 279 427 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ²gÀUÉÃj, ªÀAiÀÄ- 48 ªÀµÀð, eÁw- ±ÉnÖ §®fUÀ G- CAPÀÄgÀ ¹ÃqÀì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄPÀj vÁ: »gÉÃPÉgÀÆgÀ f: ºÁªÉÃj EªÀgÀÄ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¹ÃqÀì PÀA¥À¤AiÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ïD¦üøÀgÁzÀ «Ä£À¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀĤ¯ï ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-27-JA.-4366 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ÃqÀì PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÁUÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï gÁuÉèɣÀÆßjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ¢£ÁAPÀ: 03-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ gËrPÀÄA¢ gÀªÀgÀ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ vÀªÀÄä §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-27-JA-4366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀĤ¯ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¥À°à ºÉÆr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EzÀÝ PÉ.E.©. PÀA§PÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtð dRA DVzÀÄÝ C®èzÉà PÉ.E.©. PÀA§ ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:03-02-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಸೇನಿ ಗಾರ್ಡನ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಿಂಗರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ  ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ  ಅಂತಾ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುವ  ಜನರು ಮಾತಾಡುವದು ಕೇಳಿ ನಾನು ಸಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಮೂಗಿನಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯು ಯಾವುದೋ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಹೋಗುವಾಗ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದೋ, ಅಥವಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ  ವಾಹನ ಮತ್ತು  ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ. ನಜಮೊದ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಸಾಮೋದ್ದಿನ ಇನಮದಾರ ಸಾ||ಗಾಲಿಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:75/2013 ಕಲಂ. 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ. ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:03/02/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ನಿರಿಕ್ಷಕರ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ , ರಾಣೇಶ ಪೀರ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇವರ ಶೆಡ್ಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 9 ಜನರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪ ನೀಲೂರ  ವ:30 ವರ್ಷ ಉ:ಫೈನಾನ್ಸ  ಗುತ್ತೆದಾರ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ  ಸಾ: ಸಂತೋಷಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಕಂಠಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಾಂತಯ್ಯ ಮಠ ವ:30 ವರ್ಷ ಉ: ಟಂಟಂ ಚಾಲಕ ಜಾತಿ ಜಂಗಮ ಸಾ: ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಸಂಗಮನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಪಾಟೀಲ ವ:38 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಹಣಮಂತ ತಂದೆ  ಮಲ್ಲೇಶ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವ:32 ವರ್ಷ ಉ: ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ  ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕುಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ರವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ರುಕ್ಕಣ್ಣಾ ಮಡಿವಾಳ ವ:26 ವರ್ಷ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ  ಜಾತಿ ಅಗಸರ ಸಾ: ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಸಿದ್ಧಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಅಳ್ಳಿ ವ:30 ವರ್ಷ ಉ: ಆಟೋಚಾಲಕ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ಅಮಿತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಹೊಸಗೌಡ ವ:26 ವರ್ಷ ಉ: ಫೈನಾನ್ಸ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ನೀಲೂರ ಗ್ರಾಮ,ಸಂಗಮನಾಥ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ವ:36 ವರ್ಷ ಉ: ಪೋಟೋಗ್ರಾಫರ ಜಾತಿ ಜಂಗಮ ಸಾ: ನೀಲರೂ ಗ್ರಾಮ ಸಧ್ಯ ಸಂತೋಷ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ,ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಂಗಾರಿ ವ:32 ವರ್ಷ ಉ:ಕಾರ ಚಾಲಕ ಜಾತಿ ಮರಾಠಾ ಸಾ:ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾ:ವ:ವಿದ್ಯಾ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 16,210/- ರೂ & ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ : 74/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕಂಬರಡಗಿ ಸಾ||ಗೋಳಾ (ಕೆ) ರವರು ದಿನಾಂಕ:03/02/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ ಇತನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಸೋಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಹೊಸಮನಿ, ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಹೊಸಮನಿ ಹಾಗೂ ರಾಜು ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 12/2013 ಕಲಂ:323,324,504,354 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ||ಗೋಳಾ (ಕೆ) ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:03/02/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ವಾಡಿ ಎಸಿಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಕಮರಡಗಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸುರೇಶ ಇತನು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಊರಲೆಲ್ಲಾ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದನು.ಜಗಳದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುರೇಶನ ಹೆಂಡತಿ ಸರೂಬಾಯಿ, ಸುರೇಶನ ಅಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮರವರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 13/2013 ಕಲಂ:323,324,504,354 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.