Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 12, 2011

Raichur District reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:10.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ 11.06.2011 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ VjdªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà CAUÀr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÉÆA¢UÉ §AiÀįÁl £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ læAQ£À°è EnÖzÀÝ CzsÀðvÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, CzsÀðvÉÆ° §AUÁgÀzÀ fÃgÁªÀÄtÂ, CzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£ï, LzÀÄvÉÆ°AiÀÄ JgÀqÀÄ ¨É½î °AUÀzÀPÁ¬Ä, LzÀÄvÉÆ°AiÀÄ ¨É½î PÀqÀUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2500/- MlÄÖ gÀÆ:24,500/- ªÀiË®åzÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ VjdªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.26, J¥sï.2623 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸À¥Àà£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ C¹ÌºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£ÀeÉÆåÃw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀħ¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 51 ªÀµÀð ¸Á:C¹ÌºÁ¼ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.2972 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,2973 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© PÉÆAqÀÄ CgÀPÉÃgÁ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ £ÁUÉÆ° UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï¤AzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa mÁæPÀÖgïUÉ rQÌAiÀiÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁeï£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á:¤Ã®ªÀÄä PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ §ÄqÀÄUÀAr ¸Á:§¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, n©.1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-eÁ®ªÁqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨É¼ÀªÁn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ dA¥ïUÉ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÀAUÁzsÀgÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¤AzÀ PɼÀUÉ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï£À zÉÆqÀØUÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ©.wPÀÌAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:aPĄ̀ÉÃgÀV EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¨ÁzÀ°ðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ £ÀAzÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÀqÉØ¥ÀàUËqÀ, UËgÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ, zÉÆqÀØ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÀAzÉñÀ¥Àà, ¸ÀtÚ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÀAzÉñÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀ¼À ºÉgÀ¹£À°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ vÀªÀÄUÉ ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:10.06.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä½UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¥ÀÄwæ FgÀªÀÄä½UÉ ZÀÆj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ zÁ¼ÉÃgÀzÉÆrØ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¨sÀUÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.06.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw ¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ ªÀåQÛ ¥ÀvÉÛ:

¢£ÁAPÀ:12.12.2010 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð ¸Á:aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ JA.©.PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ©eɦ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°èzÁÝUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DVzÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ §¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä ºÀ¸ÀäPÀ¯ï EªÀjUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£À vÁ¬Ä ¢£ÁAPÀ:22.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¢£ÁAPÀ:12.06.2011 gÀAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²æÃ.©.r.r¸ÉÆÃeÁ rJ¸ï¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà ¥Àæ¢Ã¥ï PÉƼÀî ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ ºÁqÀðªÉÃgï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ dUÀ¢Ã±À, ±ÀAPÀgÀ, §¸ÀªÀgÁeï, §¸ÀªÀgÁd ¸ÀwðUÉÃj, ±ÀgÀuÉÃUËqÀ @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:22,230/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.06.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀqÀÄUÀqÉØ PÁåA¥ï£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èeÁdÄð£À 24 ªÀµÀð ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÁ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:7680/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 190 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:468/-ªÀiË®åzÀ 360 JA.J¯ï£À 6 £ÁPËmï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj gÀÆ:8148/- ªÀiË®åzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:180/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.06.2011 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä:15,900/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 12/06/2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-06-2011¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.122/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß qÀÄån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §AzÀÄ PÀA¥ÀÆålgï «¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ¨sÁV®zÀ §® §¢AiÀÄ°èzÀÝ QÃlQAiÀÄ MAzÀÄ ¥ÀlªÀÅ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃrØAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄÌç vÀUÉzÀÄ ¨ÉÃgÀ¥Àr¹ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Áå§-2 PÉÆuÉAiÀÄ°è EzÀÝ 1) PÀA¥ÀÆålgÀ ¹¦AiÀÄÄ MlÄÖ 6, 2) ªÀiÁ¤lgÀUÀ¼ÀÄ (J¯ï¹r) MlÄÖ 4, 3) MAzÀÄ D¯ï E£ï M£À ¦æÃAlgï »UÉ MlÄÖ C. Q 2,01,000/- gÀÆ QêÀÄwÛ£À PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/2011, PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà PÉÆgÉ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà EªÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.121/2011, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁxÀðAqÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è£À 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ CAzÁd gÀÆ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ 2000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ 2000=00 gÀÄ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆlPÉò£À°èzÀÝ 10,000=00 gÀÄ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 24,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2011, PÀ®A 457,380 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 11/06/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ©gÁgÁzÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝ ©ºÁ¼À f°è ©eÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì DgÀ E ¹ AiÀÄ°è EAf¤AiÀÄjAUÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì PÉÆlð JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ ©°ØAUÀzÀ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀÄvÀÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ¯Áå¥À mÁ¥À C.Q 24,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ರವರು, ನನ್ನ ಹಳೆ ಗೆಳೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಣೆಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಈತನು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ ನಂಬರದಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ ನಂಬರಿಗೆ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಪೋನ ಯಾಕೆ ರಿಸೀವ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಳುಹಿಸಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಲಘಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣಾ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಸಂಗಾಪುರ ರವರು, ದಿ: 11-06-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ನನ್ನನು ತಡೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವಲಘಾಣಗಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಶಮಶೋದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಎಸ್ ಹಸನ ಹುಸೇನ್ ಸಾ|| ಪಾಚಾಪುರ ಎರಿಯಾ ರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ:30-05-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಪರಮಾರ್ಕೇಟದ ಮಹಾರಾಜ ಹೋಟಲ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಕೆ 1671 ಅಂದಾಜು ರೂ. 23,000/- ಮೌಲ್ಯದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕುಖ್ಯಾತ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆ ಕೋರರ ಬಂಧನ

ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು
ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಪವಾರ ಮಧುಕರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ರಾಣೇಶ ಪೀರ್ ದರ್ಗಾ ದ ಹತ್ತಿರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 4 ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಖೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸದರಿಯವರಿಂದ ದರೋಡೆಗೊಳಗಾದ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳು ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ದರೋಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ:05-06-2011 ರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಫರತಾಬಾದ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನರೋಣಾ ರವರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಇನಾಮದಾರ್ ರವರು ನರೋಣಾದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಭಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ರವರ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳು, ಕಾಗದ ಪತ್ತಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ ಬಿ, ವ್ಹಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಮ್‌, ವ್ಹಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಡಿಸಿ ಐಪಿಎಸ್‌ (ಪ್ರೋ) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ, ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಿಐ, ಶ್ರೀ ಬಸೀರ ಪಟೇಲ ಪಿಐ , ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆರ್‌, ವ್ಹಿ ಹಳಗೋದಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿಎಸ್‌ಐ ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ಸಿ 36, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಹೆಚ್‌ಸಿ 359, ಮೊಹಿಜ್ಜೋದ್ದೀನ ಪಿಸಿ 690, ಆನಂದ ಪಿಸಿ 986, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ 44 ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಪಿಸಿ 1049 , ನರಸಿಂಹಲು
ಪಿಸಿ 08 ಅಸ್ಲಂ ಪಾಶಾ ಪಿಸಿ 966 ಕಂಠೆಪ್ಪ ಪಿಸಿ 796, ಹಾಗೂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಿಸಿ 1694 ಹಾಗೂ ಪಾರುಬಾಯಿ ಮಪಿಸಿ 1253 ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ 11/6/2011 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹ್ಮದಮೋಸೀನ ತಂ/ ಮಹ್ಮದ ಮೌಲಾಲಿ ವ: 19 ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಎಸ್‌ಎಮ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 2) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಠಾರ ಸಾ; ಕರೆಬೋಸಗಾ 3. ಶೇಖ ಸುಲ್ತಾನ ತಂದೆ ಶೇಖ ಸಲೀಮ ಸಾ: ಎಸ್‌ಎಮ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 4. ಶೇಖಸಲೀಮ ತಂದೆ ಶೇಖ ಯಾಸೀನಸಾಬ ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ 32 4942 ಸಾ: ಎಸ್‌ಎಮ್‌ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳ ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ದೋಚಿದಂತಹ 1. ಎರಡು ನೋಕಿಯೋ ಮೋಬೈಲ, 2 ಒಂದು ರಿಲಾಯನ್ಸ್‌ ಮೋಬೈಲ 3. ಒಂದು ಬೋರಮಳ ಸರ 4.ಕಿವಿ ಓಲೆ 5) ಆಟೋ ನಂ ಕೆ 32 4942 ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಮ್‌‌ ಕಾರ್ಡ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಗೈರೆ ಒಟ್ಟು 2 ಲಕ್ಷ್ ಕಿಮ್ತತಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಕೋರರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಮರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ತಂಡವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಾವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್‌‌ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.