Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2012

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 129/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¦.J¸ï.L OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ RArPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀgÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á:RArPÉÃj K®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 11,150/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA : 151/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw JA.Cgï.Z謃 ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁj UÀÈAxÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á £À¹Ã©£À E¹àl eÉÆeÁl CqÀÄwÛzÀÝ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ü eÉÆvÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ MlÄÖ 1230/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 192/2012 PÀ®A: 392 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ 19:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÁzÀVPÀgÀ 60 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:    20-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ ¥ÉÊQ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ E½zÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁvÁr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ MªÉÄä¯É D PÀqÉ F PÀqÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl C.Q 45000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀPÁ¬Ä C.Q 3000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 48,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨É½î §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ CªÀj§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ËªÁqÉ ¸Á:ZÀ¥Àn gÀªÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á, ¸ÉÆÃgÀ½î EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/12/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆÃgÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËÖ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20/12/2012 gÀAzÀÄ 12.20 ¦ JA UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 277/2012 PÀ®0 110 (F) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 20-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§â®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¹§Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PɼÀ¢zÁÝUÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁWÉà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨sÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:130/2012, PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-12-12 gÀAzÀÄ 5-45 WÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉzÀªÀnÖUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À vÀ£Àß HjUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉzÀªÀnÖ PÁæ¸ÀªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ C°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ²gÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉ.J37/AiÀÄÄ 6599 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ M§â¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀQëtzÀ zÀAqÉUÉ ¤AvÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀzÀgÀ ¨ÉÊQ£À JqÀUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ vÀ£Àß §®PÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ ¨ÁjgÀPÀÛ WÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ C®è°è vÉgÀazÀ gÀPÀÛ UÀAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ¸ÀzÀgÀ ¨ÉÊPÀ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨Áj ¸ÀéÀgÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛWÁAiÀÄ & ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ WÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀªÀÄUÉ PÀÆrzÀ d£ÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ mÁA mÁA, ªÁºÀ£ÀzÀ°èè aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 20-12-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಪಡಿತರ (ರೇಶನ) ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಧ್ಯಾನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿ  ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ  ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ-56/0062 ರಲ್ಲಿ ಗುರುಮಿಟಕಲ್ಲದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಾಸಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಸ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೇಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ.(ಗ್ರಾ) ಐ/ಸಿ (ಬಿ) ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪಿಐ ಡಿಸಿಐಬಿ ಮತ್ತು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲರು. ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಗ್ರಾಮೀಣ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಬ್ಬಾರ ಫಂಕ್ಷನ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ  ಲಾರಿ ಕೆಎ-56/0062 ನೇದ್ದು  ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ್ನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ  ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಪಿ.ಐ. ಡಿಸಿಐಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಲಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಲು ಲಾರಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ   ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಜಯತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ  ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ನರೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ, ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ, ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ, ಮುನೀಮ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಮಿಟಕಲ್ಲ ಇವರು ಬಡವರಿಗೆ  ಹಂಚುವ  ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆಯ ಅಂಗಡಿಯ  ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು  ಸರಕಾರಿ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ  ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳು ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಾ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿರುವ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯೂರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀ ರೈಸ ರಡಿ ಫಾರ ಕುಕ್ಕ  ಅಂತಾ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ  ಹಂಚುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕವುಳ್ಳ  ಒಟ್ಟು 680 ಚೀಲಗಳು ಒಟ್ಟು 170 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅ:ಕಿ: 3,35,750 ರೂ. ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಕೆಎ-56/0062 ಅ:ಕಿ:  12 ಲಕ್ಷ ರೂ.  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು  15,35, 750/- ರೂ.  ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾರಿಯನ್ನು ಕೇಸಿನ ಪುರಾವೆಗೋಸ್ಕರ ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮೇಲಿನ 6 ಜನರ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹುಲ್ಲೂರು ಪಿ.ಐ. ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಆಪಾದಿತರನ್ನು  ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸದರಿ ಆರು  ಜನ ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.421/12 ಕಲಂ 406, 408, 468, 471, 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 7 ಈ.ಸಿ. ಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.